Fra data til innsikt

Vi trenger bedre verktøy til å skape mening ut av åpne offentlige data.

I en ny artikkel her i mag­a­sinet kom­menter­er Nick Diakopou­los den aksel­ererende inter­nasjonale tren­den med fri­givelse av offentlige data:

The promise of data.gov and of many of these oth­er civic data col­lec­tions is in allow­ing cit­i­zens to par­tic­i­pate in the scruti­ny of their gov­ern­ment and of soci­ety at large, open­ing vast stores of data for exam­i­na­tion by any­one with the inter­est and patience to do so. Open source civic data analy­sis, if you will. 

Men hva så, spør Diakopou­los. Hvor­dan kom­mer vi fra råda­ta til virke­lig innsikt, og videre der­fra til han­dling? Verk­tøyene som er utviklet til nå ser ikke ut til å gi til­fredsstil­lende svar på disse spørsmå­lene. Her lig­ger det også muligheter for jour­nal­is­ter. Diakopou­los, som er gjeste­forsker ved Uni­ver­sitetet i Bergen i høst, skisser­er fire veier videre for medi­er og journalister:

(1) that data-based appli­ca­tions be built with an under­stand­ing of try­ing to pro­mote infor­ma­tion and insight rather than sim­ply be data­base widgets,
(2) that jour­nal­ists should be lead­ers (but still col­lab­o­ra­tors with the pub­lic) in this sense­mak­ing enterprise,
(3) that these appli­ca­tions incor­po­rate the abil­i­ty to aggre­gate insights around what­ev­er visu­al inter­face is being pre­sent­ed, and
(4) that data.gov or oth­er gov­ern­men­tal data por­tals should col­lect and show track­back links to all appli­ca­tions pulling from its var­i­ous datasets.

Se også vårt inter­vju med Diakopoulos.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] Nick Diakopou­los påpeker bør en slik sen­tral sam­ling av datak­ilder inneholde automa­tisk sporing (f.eks. ved track­backs) av […]

til toppen