Fra data til innsikt

Vi trenger bedre verktøy til å skape mening ut av åpne offentlige data.

I en ny artik­kel her i maga­si­net kom­men­te­rer Nick Diakopou­los den akse­le­re­ren­de inter­na­sjo­na­le tren­den med fri­gi­vel­se av offent­li­ge data:

The pro­mi­se of data.gov and of many of these other civic data col­lections is in allowing citizens to par­ti­ci­pa­te in the scruti­ny of their govern­ment and of socie­ty at lar­ge, ope­ning vast sto­res of data for exa­mi­na­tion by anyone with the inte­rest and pati­en­ce to do so. Open source civic data ana­ly­sis, if you will.

Men hva så, spør Diakopou­los. Hvor­dan kom­mer vi fra rådata til vir­ke­lig inn­sikt, og vide­re der­fra til hand­ling? Verk­tøy­ene som er utvik­let til nå ser ikke ut til å gi til­freds­stil­len­de svar på dis­se spørs­må­le­ne. Her lig­ger det også mulig­he­ter for jour­na­lis­ter. Diakopou­los, som er gjeste­fors­ker ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen i høst, skis­se­rer fire vei­er vide­re for medi­er og jour­na­lis­ter:

(1) that data-based appli­ca­tions be built with an under­stan­ding of try­ing to pro­mote infor­ma­tion and insight rat­her than sim­ply be data­base wid­gets,
(2) that jour­na­lists should be lea­ders (but still col­la­bo­ra­tors with the pub­lic) in this sen­se­ma­king enter­pri­se,
(3) that these appli­ca­tions incor­po­rate the abi­li­ty to aggre­gate insights around whate­ver visu­al inter­face is being pre­sented, and
(4) that data.gov or other govern­men­tal data por­tals should col­lect and show tra­ck­back links to all appli­ca­tions pul­ling from its various data­sets.

Se også vårt inter­vju med Diakopou­los.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] Nick Diakopou­los påpe­ker bør en slik sen­tral sam­ling av data­kil­der inne­hol­de auto­ma­tisk spo­ring (f.eks. ved tra­ck­backs) av […]

til toppen