Et lite stykke fremtidsfjernsyn fra NRK

NRK begynte denne uken med å eksperimentere med en ny måte å distribuere 'fjernsyn' på.

For­søks­ka­nin er Lars Mon­sen og hans pro­gram Nord­ka­lot­ten 365, som visst­nok ble vist på NRK nylig (siden under­teg­ne­de ver­ken har fjern­syn, eller er spe­si­elt stor fan av NRKs nett-tv, har jeg frem til nå gått glipp av den­ne seri­en. En serie som for­øv­rig er, etter førs­te epi­so­de å døm­me, av yppers­te kva­li­tet.).

Tek­no­lo­gi­en som NRK har tatt i bruk kal­les P2P (Peer to peer / like­mann til like­mann) eller BitTor­rent, og er nok mest kjent som de ille­ga­le fil­de­ler­nes fore­truk­ne dis­tri­bu­sjons­form. Pga nett­opp den ille­ga­le bru­ken har BitTor­rent fått et ufor­tjent dår­lig ryk­te i masse­me­dia, og der­med også blant den geme­ne hop. Men tek­no­lo­gi­en har like lite med pira­ter og ille­gal virk­som­het, som bal­akla­va og BMW har med skur­ker å gjø­re.

Den sto­re for­de­len med P2P og BitTor­rent er at den for­de­ler ned­las­tings­tra­fik­ken fra én enkel, eller få ser­ve­re, til at alle som las­ter ned hjel­per hver­and­re med å dele filen mel­lom seg. Med and­re ord, sam­ti­dig som at hver bru­ker er en ned­las­ter, er man også med og for­de­ler (ser­ver) filen (fil­de­le­ne) til and­re bru­ke­re. Ikke bare let­ter det­te tra­fik­ken på NRKs ser­ve­re, men det vil også øke ned­las­tings­has­tig­he­ten for hver enkelt bru­ker.

I mot­set­ning til mer tra­di­sjo­nell dis­tri­bu­sjon hvor man har et en-til-man­ge-for­hold, og hvor has­tig­he­ten blir mind­re jo fle­re som las­ter ned, vil P2P bli ras­ke­re og mer effek­tiv jo fle­re bru­ke­re som er involvert. Det­te gjør at tek­no­lo­gi­en egner seg spe­si­elt godt for sto­re filer, slik som høy­kva­li­tets video­fi­ler av Nord­ka­lot­ten 365.

For å del­ta i for­sø­ket, og der­med få et lite inn­blikk i frem­ti­dens fjern­syn, kan du las­te ned pro­gram­met Miro (for Mac, Linux og Win­dows) og der­et­ter klik­ke på kna­ppen under.

Miro Video Player

Ved å bru­ke pro­gram­met Miro, og klik­ke på kna­ppen over, vil du auto­ma­gisk mot­ta de res­te­ren­de epi­so­de­ne med en gang de blir slup­pet, direk­te på maski­nen din. Det fun­ge­rer alt­så som en van­lig podkast. Du slip­per der­med å aktivt opp­søke nett­si­den for å få nes­te epi­so­de, og du kan se dem når og hvor du vil.

God for­nøy­el­se.

(Artik­ke­len er også pub­li­sert på iNyhetene.com)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen