Et lite stykke fremtidsfjernsyn fra NRK

NRK begynte denne uken med å eksperimentere med en ny måte å distribuere 'fjernsyn' på.

Forsøk­skanin er Lars Mon­sen og hans pro­gram Nord­kalot­ten 365, som vis­st­nok ble vist på NRK nylig (siden under­teg­nede verken har fjern­syn, eller er spe­sielt stor fan av NRKs nett-tv, har jeg frem til nå gått glipp av denne serien. En serie som forøvrig er, etter første episode å dømme, av ypper­ste kvalitet.).

Teknolo­gien som NRK har tatt i bruk kalles P2P (Peer to peer / like­mann til like­mann) eller Bit­Tor­rent, og er nok mest kjent som de ille­gale fildel­ernes fore­trukne dis­tribusjons­form. Pga net­topp den ille­gale bruken har Bit­Tor­rent fått et ufort­jent dårlig ryk­te i masse­me­dia, og dermed også blant den gemene hop. Men teknolo­gien har like lite med pirater og ille­gal virk­somhet, som bal­akla­va og BMW har med skurk­er å gjøre.

Den store forde­len med P2P og Bit­Tor­rent er at den fordel­er ned­last­ingstrafikken fra én enkel, eller få ser­vere, til at alle som laster ned hjelper hveran­dre med å dele filen mel­lom seg. Med andre ord, sam­tidig som at hver bruk­er er en ned­laster, er man også med og fordel­er (serv­er) filen (filde­lene) til andre brukere. Ikke bare let­ter dette trafikken på NRKs ser­vere, men det vil også øke ned­last­ing­shastigheten for hver enkelt bruker.

I mot­set­ning til mer tradis­jonell dis­tribusjon hvor man har et en-til-mange-forhold, og hvor hastigheten blir min­dre jo flere som laster ned, vil P2P bli raskere og mer effek­tiv jo flere brukere som er involvert. Dette gjør at teknolo­gien egn­er seg spe­sielt godt for store fil­er, slik som høyk­valitets vide­ofil­er av Nord­kalot­ten 365.

For å delta i forsøket, og dermed få et lite innblikk i fremti­dens fjern­syn, kan du laste ned pro­gram­met Miro (for Mac, Lin­ux og Win­dows) og deretter klikke på knap­pen under.

Miro Video Player

Ved å bruke pro­gram­met Miro, og klikke på knap­pen over, vil du automagisk mot­ta de resterende episo­dene med en gang de blir slup­pet, direk­te på mask­i­nen din. Det fun­ger­er alt­så som en van­lig pod­kast. Du slip­per dermed å aktivt opp­søke nettsi­den for å få neste episode, og du kan se dem når og hvor du vil.

God fornøyelse.

(Artikke­len er også pub­lis­ert på iNyhetene.com)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen