Wikipedia frir til akademikerne

Forskere har så langt glimret med sitt fravær på Wikipedia. Derfor inviteres akademikere til å delta på Wikipedia Academy i Bergen 14. og 15. oktober.

På pro­gram­met står blant andre Jim­my Wales, kjent som grunn­leg­ger av Wikipedia. Dette er første gang et Wikipedia Acad­e­my arran­geres i Norge. Tilsvarende arrange­menter er tidligere avholdt i blant annet Tysk­land.

I til­legg til fore­dragsh­oldere og innledere hen­tet fra Wikipedias egne rekker, rom­mer også pro­gram­met fore­drag av rep­re­sen­tan­ter fra akademia, presse og poli­tikk — deri­blant Jill Walk­er Ret­tberg fra Forsker­gruppe i dig­i­tal kul­tur ved UiB, Helge Øgrim som er sje­fredak­tør for Jour­nal­is­ten og SV-poli­tik­eren Jørund Lek­nes (Lek­nes har siden trukket seg fra arrange­mentet, red.anm.).

Den primære hen­sik­ten med Wikipedia Acad­e­my er ifølge organ­isator og wikipedi­an­er John Erling Blad å skape dia­log mel­lom akademikere og wikipedi­anere. Da Vox Pub­li­ca i fjor gjorde en inter­vjuserie med forskere om deres hold­ning til Wikipedia, var ten­densen klar — forskere pri­or­iter­er andre formidlingskanaler enn Wikipedia, selv om de erk­jen­ner at Wikipedia er en helt sen­tral formidlingskanal for kunnskap.

— Akademikere trenger å forstå hvor­dan nettsam­funn som Wikipedia fun­ger­er. Wikipedia er i dag den vik­tig­ste kanalen for infor­masjons­formidling på nett, og har innen­for dette fel­tet utkonkur­rert de andre aktørene, sier Blad. 

Målet er ifølge Blad ikke å gi noen ABC i hvor­dan man skal skrive på Wikipedia, men å få akademikere til å forstå det grunn­leggende kon­septet bak Wikipedia.

Blad leg­ger til at Wikipedia er suverene på kvan­titeten av infor­masjon, men at det på kvalitet fort­satt er forbedringspotensial. 

— Innen­for sine felt kan forskere særlig bidra til å heve kvaliteten, sier han.

Kvalitetssikring og politisering

Pro­gram­met på Wikipedia Acad­e­my er sen­tr­ert rundt fire ulike tema: poli­tikk, presse, forskn­ing og formidling. Det er invitert inn en rekke sen­trale aktør­er innen­for hvert felt. 

— Ved å tem­a­tis­ere disse ulike områ­dene ønsker vi å skape en diskusjon omkring sen­trale prob­lem­still­inger i den frem­tidi­ge utviklin­gen av Wikipedia. Hvor­dan skal vi for eksem­pel håndtere spørsmål knyt­tet til kvalitetssikring? Hvor­dan skal vi forholde oss til poli­tis­erin­gen av infor­masjo­nen som blir pre­sen­tert, spør Blad.

Stake ut kursen

Blad poengter­er at det i denne sam­men­heng er ekstremt vik­tig med debatt og dialog.

— Slik det har forholdt seg frem til nå, har pro­duk­sjo­nen av infor­masjon på Wikipedia bare ”ful­gt strøm­men”. Vi trenger å diskutere hvilken ret­ning Wikipedia bør ha. Hvor­dan ser man for eksem­pel fremti­dens Wikipedia for seg i pressen? Hva ser poli­tikere og forskere for seg?

Sam­tidig under­strek­er Blad at han håper at Wikipedia Acad­e­my, ved å skape innsikt blant akademik­erne, også kan bidra til styrke omdøm­met til nettleksikonet.

— Jeg tror det innebær­er en bety­delig pos­i­tiv effekt at vi får formi­dlet hvor­dan vi fak­tisk arbeider.

Kulturforskjeller

Blad med­gir at det er tilsynela­tende mark­erte kul­tur­forskjeller mel­lom akademikere og wikipedianere. 

— Akademikere er i større grad opp­tatt av å gå i dyb­den og jobbe kon­sen­tr­ert og selvs­tendig. Akademikere har nok også et sterkt utviklet eien­doms­forhold til arbei­dene sine. Bidragsytere på Wikipedia job­ber jo mer i samar­beid med andre og min­dre i dyb­den, og de har på langt nær det samme eien­doms­forhold­et til infor­masjo­nen de presenterer.

Blad påpeker også at bidragsyterne på Wikipedia er langt mer vant til å formi­dle kunnskap på en tilgjen­gelig måte, mens akademikere er mer vant til å formi­dle mot sin egen spe­sialis­erte fagkrets. 

Da Blad job­bet med pro­gram­met til Wikipedia Acad­e­my, ble det tydelig at akademikere og wikipedi­anere på ett punkt iro­nisk nok er ganske like.

— Jeg hadde håpet at folk som selv bidrar til Wikipedia også ville bidra med fore­drag under arrange­mentet, for i større grad å kunne gi innsikt i hvor­dan Wikipedia ser ut innen­fra. Men det viste seg vanske­lig å moti­vere dem. Wikipedi­an­erne fore­trekker nok først og fremst å jobbe med infor­masjons­formidling hjemme frem­for PC’en, og er ikke vant til mer utadret­tet formidling. Her er det jo en tydelig par­al­lell til forskerne, som kvi­er seg for å formi­dle på Wikipedia på bekost­ning av tradis­jonelle formidlingskanaler. 

TEMA

W

ikipedi
a

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

4 KOMMENTARER

 1. Jeg skal både delta og snakke. Gled­er meg til begge deler.

 2. Pro­gram­mer så langt, men det kan komme endringer:

  Ons­dag: Sosial og kul­turell innflytelse
  1000–1030 Åpn­ing med Christo­pher Harris
  1030–1230 Poli­tikk med Jim­my Wales og Yngve Slettholm
  1230–1330 Lunsj
  1330–1630 Presse med Olav Ter­je Bergo, Jar­le Aabø, Svela/Lura og Hei­di Nord­by Lunde
  Tors­dag: Erfaringsformidling
  0900–1200 Formidling med Frank Schu­len­burg, Karl Knap­skog og Anne-Hilde Nagel
  1200–1300 Lunsj
  1300–1330 Aktuelt med Mar­tin Bekkelund, …
  1330–1630 Forskn­ing med Nils Christo­phersen, Jon Hoem, Jill Walk­er Ret­tberg og Trond Trosterud

  Vi håper mange benyt­ter denne anled­nin­gen til å komme i Bryggens Muse­um disse dagene.

 3. Jørund Leknes says:

  Vil bare under­streke at jeg ikke trakk meg fra arrange­mentet (hvilket skulle implis­ere at jeg først sa ja og så i etter­tid melte avbud). Jeg ble fore­spurt om å delta, men hadde dessverre ikke anledning.

  Jeg håper Wikipedia Acad­e­my blir et godt arrange­ment og skulle gjerne vært der!

 4. En burde holde adskilt wiki-teknolo­gien og Wikipedia. 

  Wiki­er er jo en metode for åpen nettpasert samar­bei­dsskriv­ing på tek­ster, noe som er en forbedring av forskeres skriv­eteknikk med “work­ing papers”. Wikipedia er jo bare én wiki, og etter­som Wikipedia ikke skal inneholde nye forskn­ingsre­sul­tater, er den per defin­isjon ueg­net til de vik­tig­ste forskningsbidragene.

til toppen