Nyhetsbrev uke 3

Blant temaene: Ungdoms makt, anonymitetsforbud med følger og retorikkekspertenes misjon.

På Vox Pub­li­ca kan du denne uken lese om utred­nin­gen “Ung­dom, makt og med­virkn­ing”, som fores­lår nytt demokrat­ifag i grunnskolen, og om de uforut­sette føl­gene av Sør-Kore­as for­bud mot anonymitet i nettdebatter.

Du kan også lese Vox Pub­li­cas årsrap­port fra 2011, og om plan­er for 2012.

På våre blog­ger spør Jens E. Kjeld­sen om hva vi skal med retorikkekspertene, mens du på Fak­ta først blant annet kan se en visu­alis­er­ing av “imperi­ets fot­sol­dater” — hvor i utlandet USAs sol­dater har oppholdt seg.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Mandag 23. jan­u­ar går arrange­mentet Pep-talk: Anti-rasisme av sta­be­len på Park Inn Hotel Oslo, og tors­dag 16. feb­ru­ar arran­geres Grunnlovssym­po­sium ved Uni­ver­sitetet i Bergen. Besøk Ago­rakalen­deren for å få en full over­sikt over alle arrange­menter, og du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling “Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: vl.no melder at reg­jerin­gens livssyn­spoli­tiske utvalg ønsker hijab i poli­ti­et, og economist.com skriv­er om uforut­sig­bare føl­ger når “alle” blir videojournalister.

For å lese artiklene:

Ville overvåke net­tet — skapte par­adis for id-tyver
Restrik­sjon­er i nettde­bat­ten er prob­lema­tisk for mer enn ytrings­fri­heten. Etter flere per­son­vern­skan­daler vur­der­er nå ver­dens mest opp­koblede land å gå bort fra for­bud mot anonymitet på inter­nett. Av Kari­na Asbjørnsen.

Demokrat­ifag i skolen: Ret­ten til å delta — og til å bli hørt
Utred­nin­gen “Ung­dom, makt og med­virkn­ing” bel­yser vik­tige prob­lem­still­inger knyt­tet til demokra­tiop­plærin­gen i skolen. Nytt demokrat­ifag i grunnskolen og oblig­a­toriske skol­e­valg på videregående skole er blant tiltak­ene som fores­lås. Av Julie Ane Ødegaard.

Redak­sjonelle valg etter 22. juli
Vox Pub­li­cas lille årsrap­port for 2011 — samt noe om planene for 2012. Av Olav Anders Øvrebø.

Retorikkbloggen:
Hva skal vi med retorikkekspertene?

Forskere i retorikk blir ofte brukt som “retorikkekspert­er”. Det er et vik­tig sam­funnsop­p­drag – men også prob­lema­tisk. Av Jens E. Kjeldsen.

Fak­ta først:
Imperi­ets fot­sol­dater — visu­alis­er­ing og data

Hvor var G.I. Joe i peri­o­den 1950–2005? Av Olav Anders Øvrebø.

Stortinget: Hvem stem­mer hva?
Mer demokrati: Lovende dug­nad­spros­jekt skal vise hva stort­ingsrep­re­sen­tan­tene stem­mer. Av Olav Anders Øvrebø.

Spor utslip­pene helt tilbake til kilden
Forskn­ing­spros­jekt avdekker den reelle fordelin­gen av CO2-utslipp ver­den over. Av Olav Anders Øvrebø.

Ny EU-offen­siv for offentlige data
EU vil gjøre det let­tere – og i de fleste til­feller gratis – å gjen­bruke offentlig sek­tors data. Av Olav Anders Øvrebø.

Jule­dataverk­st­ed­er i Bergen og Oslo
Dataverk­st­ed, hackathon… Hva kan lages med offentlige data? Av Olav Anders Øvrebø.

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen