Nyhetsbrev uke 3

Blant temaene: Ungdoms makt, anonymitetsforbud med følger og retorikkekspertenes misjon.

På Vox Pub­li­ca kan du den­ne uken lese om utred­nin­gen «Ung­dom, makt og med­virk­ning», som fore­slår nytt demo­krati­fag i grunn­sko­len, og om de ufor­ut­set­te føl­ge­ne av Sør-Koreas for­bud mot ano­ny­mi­tet i nett­de­bat­ter.

Du kan også lese Vox Pub­li­cas års­rap­port fra 2011, og om pla­ner for 2012.

På våre blog­ger spør Jens E. Kjeld­sen om hva vi skal med reto­rikk­eks­per­te­ne, mens du på Fak­ta først blant annet kan se en visu­ali­se­ring av «impe­ri­ets fot­sol­da­ter» — hvor i utlan­det USAs sol­da­ter har opp­holdt seg.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Man­dag 23. janu­ar går arran­ge­men­tet Pep-talk: Anti-rasis­me av sta­be­len på Park Inn Hotel Oslo, og tors­dag 16. febru­ar arran­ge­res Grunn­lovs­sym­po­si­um ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen. Besøk Agora­ka­len­de­ren for å få en full over­sikt over alle arran­ge­men­ter, og du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling «Aktu­el­le len­ker». Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: vl.no mel­der at regje­rin­gens livs­syns­po­li­tis­ke utvalg øns­ker hijab i poli­ti­et, og economist.com skri­ver om ufor­ut­sig­ba­re føl­ger når «alle» blir video­jour­na­lis­ter.

For å lese artik­le­ne:

Vil­le over­våke net­tet — skap­te para­dis for id-tyver
Restrik­sjo­ner i nett­de­bat­ten er pro­ble­ma­tisk for mer enn ytrings­fri­he­ten. Etter fle­re per­son­verns­kan­da­ler vur­de­rer nå ver­dens mest opp­kob­le­de land å gå bort fra for­bud mot ano­ny­mi­tet på inter­nett. Av Kari­na Asbjørn­sen.

Demo­krati­fag i sko­len: Ret­ten til å del­ta — og til å bli hørt
Utred­nin­gen “Ung­dom, makt og med­virk­ning” bely­ser vik­ti­ge pro­blem­stil­lin­ger knyt­tet til demo­krati­opp­læ­rin­gen i sko­len. Nytt demo­krati­fag i grunn­sko­len og obli­ga­to­ris­ke skole­valg på videre­gå­en­de sko­le er blant til­ta­ke­ne som fore­slås. Av Julie Ane Øde­gaard.

Redak­sjo­nel­le valg etter 22. juli
Vox Pub­li­cas lil­le års­rap­port for 2011 — samt noe om pla­ne­ne for 2012. Av Olav Anders Øvre­bø.

Reto­rikk­blog­gen:
Hva skal vi med reto­rikk­eks­per­te­ne?

Fors­ke­re i reto­rikk blir ofte brukt som “reto­rikk­eks­per­ter”. Det er et vik­tig sam­funns­opp­drag – men også pro­ble­ma­tisk. Av Jens E. Kjeld­sen.

Fak­ta først:
Impe­ri­ets fot­sol­da­ter — visu­ali­se­ring og data

Hvor var G.I. Joe i peri­oden 1950–2005? Av Olav Anders Øvre­bø.

Stor­tin­get: Hvem stem­mer hva?
Mer demo­kra­ti: Loven­de dug­nads­pro­sjekt skal vise hva stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne stem­mer. Av Olav Anders Øvre­bø.

Spor utslip­pe­ne helt til­ba­ke til kil­den
Forsk­nings­pro­sjekt avdek­ker den reel­le for­de­lin­gen av CO2-utslipp ver­den over. Av Olav Anders Øvre­bø.

Ny EU-offen­siv for offent­li­ge data
EU vil gjø­re det let­te­re – og i de fles­te til­fel­ler gra­tis – å gjen­bru­ke offent­lig sek­tors data. Av Olav Anders Øvre­bø.

Jule­data­verk­ste­der i Ber­gen og Oslo
Data­verk­sted, hack­at­hon… Hva kan lages med offent­li­ge data? Av Olav Anders Øvre­bø.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen