Nyhetsbrev uke 45

Blant temaene: Datalagringsdirektivet og frigivelse av data for gjenbruk.

Siden sist har Fak­ta Først blitt opp­datert med tre nye artik­ler. Olav Anders Øvre­bø har skrevet om at vel­gerne burde ha til­gang til lokalpoli­tik­eres stem­me­givn­ing i ulike sak­er, og om at ssb.no skal gjøre sine data mer tilgjen­gelige for gjen­bruk. Eirik Stavelin har i til­legg laget en bruk­san­vis­ning for hva som er vik­tig å tenke på når data skal frigis for gjenbruk.

Debat­ten rundt data­la­grings­di­rek­tivet har blus­set opp igjen, og Vox Pub­li­ca har tidligere skrevet flere artik­ler med ulike inn­fal­lvin­kler til debat­ten. Artik­lene lig­ger sam­let under serien Data­la­grings­di­rek­tivet, og du kan blant annet lese om hvor­dan debat­ten rundt direk­tivet har ført til økt inter­esse for per­son­vern og hvilke hold­ninger Arbei­der­par­ti­et har til imple­menterin­gen av direktivet.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. For eksem­pel vil pro­fes­sor Helge Øst­bye pre­sen­tere en analyse av data fra Nordiske TV-dagers medie­un­der­søkelse gjen­nom 10 år tirs­dag 10. novem­ber, og tors­dag 12. novem­ber blir kon­fer­ansen “Overvåk­ing i en retts­stat” arrangert i regi av Sen­ter for rettsin­for­matikk ved UiO. Mandag 16. novem­ber vil fremti­dens medi­estøtte bli diskutert på et sem­i­nar i regi av Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap ved UiB. Du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling “Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: “Threat­ened Voic­es” er en data­base med over­sikt over blog­gere som trues, arresteres eller drepes for bruk av ytrings­fri­heten ver­den over. Og BBC har net­topp startet den nye nettsi­den “Democ­ra­cy Live”, der live-sendinger fra par­lia­menter på nett-TV er samlet.

For å lese artiklene:

Fak­ta Først:
Men hva stemte Kari Kommunepolitiker?
Enkel til­gang til infor­masjon om lokalpoli­tik­eres stem­me­givn­ing burde være en selvfølge. Av Olav Anders Øvrebø

Nye ssb.no skal gi mer data-gjenbruk
Inter­nasjon­al trend mot mer åpne data helt i tråd med SSBs ønsker, sier sjef for nye web­sider. Av Olav Anders Øvrebø

Kan mine data gjenbrukes?
Hva er vik­tig å tenke på når data skal frigis for gjen­bruk? Vi har laget et utkast til bruk­san­vis­ning. Av Eirik Stavelin

Hilsen
Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen