Nyhetsbrev uke 45

Blant temaene: Datalagringsdirektivet og frigivelse av data for gjenbruk.

Siden sist har Fak­ta Først blitt opp­da­tert med tre nye artik­ler. Olav Anders Øvre­bø har skre­vet om at vel­ger­ne bur­de ha til­gang til lokal­po­li­ti­ke­res stem­me­giv­ning i uli­ke saker, og om at ssb.no skal gjø­re sine data mer til­gjen­ge­li­ge for gjen­bruk. Eirik Sta­ve­lin har i til­legg laget en bruks­an­vis­ning for hva som er vik­tig å ten­ke på når data skal fri­gis for gjen­bruk.

Debat­ten rundt data­lag­rings­di­rek­ti­vet har blus­set opp igjen, og Vox Pub­li­ca har tid­li­ge­re skre­vet fle­re artik­ler med uli­ke inn­fallvink­ler til debat­ten. Artik­le­ne lig­ger sam­let under seri­en Data­lag­rings­di­rek­ti­vet, og du kan blant annet lese om hvor­dan debat­ten rundt direk­ti­vet har ført til økt inter­es­se for per­son­vern og hvil­ke hold­nin­ger Arbei­der­par­ti­et har til imple­men­te­rin­gen av direk­ti­vet.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. For eksem­pel vil pro­fes­sor Hel­ge Øst­bye pre­sen­te­re en ana­ly­se av data fra Nor­dis­ke TV-dagers medie­un­der­sø­kel­se gjen­nom 10 år tirs­dag 10. novem­ber, og tors­dag 12. novem­ber blir kon­fe­ran­sen «Over­vå­king i en retts­stat» arran­gert i regi av Sen­ter for retts­in­for­ma­tikk ved UiO. Man­dag 16. novem­ber vil frem­ti­dens medie­støt­te bli dis­ku­tert på et semi­nar i regi av Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap ved UiB. Du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling «Aktu­el­le len­ker». Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: «Threate­ned Voi­ces» er en data­base med over­sikt over blog­ge­re som trues, arres­te­res eller dre­pes for bruk av ytrings­fri­he­ten ver­den over. Og BBC har nett­opp star­tet den nye nett­si­den «Democracy Live», der live-sen­din­ger fra par­lia­men­ter på nett-TV er sam­let.

For å lese artik­le­ne:

Fak­ta Først:
Men hva stem­te Kari Kom­mune­po­li­ti­ker?
Enkel til­gang til infor­ma­sjon om lokal­po­li­ti­ke­res stem­me­giv­ning bur­de være en selv­føl­ge. Av Olav Anders Øvre­bø

Nye ssb.no skal gi mer data-gjen­bruk
Inter­na­sjo­nal trend mot mer åpne data helt i tråd med SSBs øns­ker, sier sjef for nye web­si­der. Av Olav Anders Øvre­bø

Kan mine data gjen­bru­kes?
Hva er vik­tig å ten­ke på når data skal fri­gis for gjen­bruk? Vi har laget et utkast til bruks­an­vis­ning. Av Eirik Sta­ve­lin

Hil­sen
Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen