Systemkritikk, men først og fremst god kunst

Med utstillingen Real Life Stories på kunstmuseene i Bergen skal ti ledende kinesiske samtidskunstnere, inkludert verdenskjente Ai Weiwei, gi publikum et samfunnskritisk innblikk i dagens Kina.

Direk­tør for Kun­st­museene, Erlend G. Høy­er­sten, er svært fornøyd med å ha fått kun­st­nerne til Bergen. Utstill­in­gen i sin hel­het vil kun bli vist ved Kun­st­museene i Bergen. Åpnin­gen var 4. okto­ber, og utstill­in­gen står til 3. feb­ru­ar 2013.

Real Life Sto­ries — utstillingsplakat.


— Vi fikk en hen­ven­delse fra en kura­tor her i Bergen, Bjørn Inge Foll­e­vaag, som hadde kon­takt med den kine­siske kura­toren Feng Boyi. Det er Boyi som har gjort det mulig for oss å ha denne utstill­in­gen. Han syntes det var inter­es­sant å ha en kine­sisk utstil­lling i Norge, et land så langt borte og så annerledes enn Kina. Vi har også sett at det er stor nys­g­jer­righet rundt kine­sisk kul­tur og sam­funn her i landet.

Feng Boyi hadde kon­takt med Ai Wei­wei og de ni andre kun­st­nerne ble val­gt ut i fellesskap.

— Etter at Boyi hadde vært på besøk i Bergen for å se utstill­ingsrommene og kjenne på stemnin­gen, dro vi ned til Kina og val­gte ut kun­st­nere i forhold til temaet vi ville utstill­in­gen skulle ha og de rommene som skulle brukes. Vi øns­ket å finne etablerte kun­st­nere som forhold­er seg bevisst til kine­sisk sam­funn og kul­tur, og ikke den glin­sende, marked­sori­en­terte kun­sten man ellers ser mye av i Kina.

Kunst og politikk

Det poli­tiske fokuset er en fellesnevn­er for de ti kun­st­nerne. Utstill­in­gen skal gjen­nom kun­sten bel­yse ulike temaer innen­for det kine­siske sam­fun­net, både i dagens sam­funn og i et his­torisk per­spek­tiv. Sosial samhørighet, indi­videts rolle og forhold­ene rundt oppo­sisjonelle ytringer er temaer som bringes på bane. Likev­el ønsker ikke Høy­er­sten at man kun skal se på kun­sten i en poli­tisk kontekst.

— Vi ønsker først og fremst å vise frem god kun­st. Alle verkene er sys­temkri­tiske, men man mis­ter mye der­som man kun ser på verkene som poli­tiske ytringer. Det vi håper på er å gi folk en dypere forståelse av hvor­dan det kan være å leve i det kine­siske samfunnet.

Utstill­in­gen blir også ver­den­spremiere for Ai Wei­weis siste instal­lasjon og består av tre avdelinger. På Sten­ersen vil de ulike kun­st­nerne ha hvert sitt rom til dis­po­sisjon, og i til­legg til Ai Wei­weis instal­lasjon i Lysver­ket vil det på gal­leri 3,14 være en egen grup­peut­still­ing med fire av de ti kunstnerne.

Se video fra Kun­st­museene i Bergen med pre­sen­tasjon av Ai Wei­weis instal­lasjon og arbei­det bak:

Kropp, individualisme og samfunn

Utstill­in­gen på gal­leri 3,14 er kalt Skin, Flesh and Bone og her bruk­er kun­st­nerne krop­pen som metafor på ulike aspek­ter ved det kine­siske sam­fun­net. Også denne er kuratert av Feng Boyi.

Feng Feng: Gold­en Age. Gull­be­lagt hodeskalle. Fra utstill­in­gen på gal­leri 3,14.


— Denne utstill­in­gen er mer spis­set tem­a­tisk og det brukes ganske ekstreme virkemi­dler, forteller Malin Barth, direk­tør ved gal­leri 3,14.

— Verkene han­dler mye om kun­st­nernes egne opplevelser, og ved å bruke krop­pen som metafor speil­er de på ulike måter hvor­dan det er å vokse opp og leve i det kine­siske sam­fun­net. Kina er et land i enorm utvikling hvor fokuset hold­er på å skifte fra den kollek­tive bevis­s­theten lan­det tradis­jonelt har hatt, til et sam­funn hvor indi­videt har en større plass. Temaer som opp­dragelse, omsorg og egen­verd blir sentrale.

Barth tror nord­menn vil kunne kjenne seg igjen i tem­atikken, selv om Kina er et ganske annerledes samfunn.

— Vi ønsker å pre­sen­tere kun­st som har en aktu­alitet i det lan­det den er skapt i, men som også kan åpne for en dia­log om vårt eget sam­funn og hvor­dan vi lever.

Omfattende program

Foruten de tre utstill­in­gene vil det bli holdt debat­ter, omvis­ninger, fore­drag og filmvis­ninger i dagene fre­mover og utover høsten. 7. okto­ber vil man få muligheten til å møte syv av de ti kun­st­nerne som har bidratt til utstill­in­gen, samt kura­tor Feng Boyi. Høy­er­sten er spent på publikumsoppmøtet.

— Disse kun­st­nerne har skapt lange køer ellers i Europa. Vi ven­ter egentlig stor inter­esse, men det er alltid vanske­lig å si.

Den store stjer­nen, Ai Wei­wei, er nek­tet utreise fra Kina grun­net beskyld­ninger om skat­te­un­ndragelse og får dermed ikke vært med på ver­den­spremieren på sitt nye verk.

Artikke­len ble først pub­lis­ert i nettma­gasinet Vinkel.

TEMA

K

ina

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen