Systemkritikk, men først og fremst god kunst

Med utstillingen Real Life Stories på kunstmuseene i Bergen skal ti ledende kinesiske samtidskunstnere, inkludert verdenskjente Ai Weiwei, gi publikum et samfunnskritisk innblikk i dagens Kina.

Direk­tør for Kunst­mu­se­ene, Erlend G. Høyer­s­ten, er svært for­nøyd med å ha fått kunst­ner­ne til Ber­gen. Utstil­lin­gen i sin hel­het vil kun bli vist ved Kunst­mu­se­ene i Ber­gen. Åpnin­gen var 4. okto­ber, og utstil­lin­gen står til 3. febru­ar 2013.

Real Life Sto­ries — utstil­lings­pla­kat.


— Vi fikk en hen­ven­del­se fra en kura­tor her i Ber­gen, Bjørn Inge Folle­vaag, som had­de kon­takt med den kine­sis­ke kura­to­ren Feng Boyi. Det er Boyi som har gjort det mulig for oss å ha den­ne utstil­lin­gen. Han syn­tes det var inter­es­sant å ha en kine­sisk utstill­ling i Nor­ge, et land så langt borte og så anner­le­des enn Kina. Vi har også sett at det er stor nys­gjer­rig­het rundt kine­sisk kul­tur og sam­funn her i lan­det.

Feng Boyi had­de kon­takt med Ai Weiwei og de ni and­re kunst­ner­ne ble valgt ut i fel­les­skap.

— Etter at Boyi had­de vært på besøk i Ber­gen for å se utstil­lings­rom­me­ne og kjen­ne på stem­nin­gen, dro vi ned til Kina og valg­te ut kunst­ne­re i for­hold til tema­et vi vil­le utstil­lin­gen skul­le ha og de rom­me­ne som skul­le bru­kes. Vi øns­ket å fin­ne etab­ler­te kunst­ne­re som for­hol­der seg bevisst til kine­sisk sam­funn og kul­tur, og ikke den glin­sen­de, mar­keds­ori­en­ter­te kuns­ten man ellers ser mye av i Kina.

Kunst og politikk

Det poli­tis­ke foku­set er en fel­les­nev­ner for de ti kunst­ner­ne. Utstil­lin­gen skal gjen­nom kuns­ten bely­se uli­ke tema­er innen­for det kine­sis­ke sam­fun­net, både i dagens sam­funn og i et his­to­risk per­spek­tiv. Sosi­al sam­hø­rig­het, indi­vi­dets rol­le og for­hol­de­ne rundt oppo­si­sjo­nel­le ytrin­ger er tema­er som brin­ges på bane. Like­vel øns­ker ikke Høyer­s­ten at man kun skal se på kuns­ten i en poli­tisk kon­tekst.

— Vi øns­ker først og fremst å vise frem god kunst. Alle ver­ke­ne er sys­tem­kri­tis­ke, men man mis­ter mye der­som man kun ser på ver­ke­ne som poli­tis­ke ytrin­ger. Det vi håper på er å gi folk en dype­re for­stå­el­se av hvor­dan det kan være å leve i det kine­sis­ke sam­fun­net.

Utstil­lin­gen blir også ver­dens­pre­miere for Ai Weiweis sis­te instal­la­sjon og består av tre avde­lin­ger. På Ste­ner­sen vil de uli­ke kunst­ner­ne ha hvert sitt rom til dis­po­si­sjon, og i til­legg til Ai Weiweis instal­la­sjon i Lys­ver­ket vil det på gal­le­ri 3,14 være en egen gruppe­ut­stil­ling med fire av de ti kunst­ner­ne.

Se video fra Kunst­mu­se­ene i Ber­gen med pre­sen­ta­sjon av Ai Weiweis instal­la­sjon og arbei­det bak:

Kropp, individualisme og samfunn

Utstil­lin­gen på gal­le­ri 3,14 er kalt Skin, Flesh and Bone og her bru­ker kunst­ner­ne krop­pen som meta­for på uli­ke aspek­ter ved det kine­sis­ke sam­fun­net. Også den­ne er kura­tert av Feng Boyi.

Feng Feng: Gol­den Age. Gull­be­lagt hode­skal­le. Fra utstil­lin­gen på gal­le­ri 3,14.


— Den­ne utstil­lin­gen er mer spis­set tema­tisk og det bru­kes gans­ke eks­tre­me virke­mid­ler, for­tel­ler Malin Barth, direk­tør ved gal­le­ri 3,14.

— Ver­ke­ne hand­ler mye om kunst­ner­nes egne opp­le­vel­ser, og ved å bru­ke krop­pen som meta­for spei­ler de på uli­ke måter hvor­dan det er å vokse opp og leve i det kine­sis­ke sam­fun­net. Kina er et land i enorm utvik­ling hvor foku­set hol­der på å skif­te fra den kol­lek­ti­ve bevisst­he­ten lan­det tra­di­sjo­nelt har hatt, til et sam­funn hvor indi­vi­det har en stør­re plass. Tema­er som opp­dra­gel­se, omsorg og egen­verd blir sen­tra­le.

Barth tror nord­menn vil kun­ne kjen­ne seg igjen i tema­tik­ken, selv om Kina er et gans­ke anner­le­des sam­funn.

— Vi øns­ker å pre­sen­te­re kunst som har en aktua­li­tet i det lan­det den er skapt i, men som også kan åpne for en dia­log om vårt eget sam­funn og hvor­dan vi lever.

Omfattende program

For­uten de tre utstil­lin­ge­ne vil det bli holdt debat­ter, omvis­nin­ger, fore­drag og film­vis­nin­ger i dage­ne frem­over og utover høs­ten. 7. okto­ber vil man få mulig­he­ten til å møte syv av de ti kunst­ner­ne som har bidratt til utstil­lin­gen, samt kura­tor Feng Boyi. Høyer­s­ten er spent på pub­li­kums­opp­mø­tet.

— Dis­se kunst­ner­ne har skapt lan­ge køer ellers i Euro­pa. Vi ven­ter egent­lig stor inter­es­se, men det er all­tid vans­ke­lig å si.

Den sto­re stjer­nen, Ai Weiwei, er nek­tet utrei­se fra Kina grun­net beskyld­nin­ger om skatte­unn­dra­gel­se og får der­med ikke vært med på ver­dens­pre­mie­ren på sitt nye verk.

Artik­ke­len ble først pub­li­sert i nett­ma­ga­si­net Vin­kel.

TEMA

K

ina

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen