Finanskomiteens leder etterlyser norsk data.gov

Spør fornyingsministeren om hun vil gjøre noe for å frigi offentlige data.

I dag avholdt vi som forhånd­san­non­sert vårt sem­i­nar i Bergen om videre­bruk av offentlig sek­tors datak­ilder. Dette var avs­lut­nin­gen på kart­leg­ging­spros­jek­tet vi har rap­portert om her på bloggen de siste måne­dene. Og i dag pre­sen­terte vi også vår rap­port “Fak­ta først” (pdf, 14 MB).

Vi kom­mer tilbake med inntrykk og pre­sen­tasjon­er fra sem­i­naret, men i mel­lomti­den må jeg notere at finan­skomi­teens led­er Torgeir Micaelsen (Ap) har skrevet brev til forny­ingsmin­is­ter Rig­mor Aas­rud (Ap) med føl­gende spørsmål om hva hun har tenkt å fore­ta seg med net­topp temaet offentlig sek­tors data:

Vil Fornyn­ingsmin­is­teren ta ini­tia­tiv til at det etableres en felles offentlig por­tal for pub­lis­er­ing av datasett tilsvarende data.gov?
Hvor­dan vil Forny­ingsmin­is­teren jobbe for å sikre økt gjen­bruk av offentlige informasjonsressurser?
Hvor­dan vur­der­er Fornyn­ingsmin­is­teren verdiskap­n­ingspoten­sialet ved økt tilgjen­gelig­gjøring av offentlige data i Norge?

Dette er vi mange som lur­er på, og etab­ler­ing av en norsk data.gov er en av anbe­falin­gene vi kom­mer med i rapporten.

Vi ven­ter spent på svarene.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. En svært inter­es­sant debatt har opp­stått på Ori­go-bloggen i etterkant av Fak­ta Først-rap­porten og sem­i­nar i Bergen. Ta en kikk innom og kom gjerne med synspunkter.
    http://blogg.origo.no/-/bulletin/show/536919_derfor-venter-det-offentlig-med-aa-tilgjengeliggjoere-data

til toppen