Finanskomiteens leder etterlyser norsk data.gov

Spør fornyingsministeren om hun vil gjøre noe for å frigi offentlige data.

I dag avholdt vi som for­hånds­an­non­sert vårt semi­nar i Ber­gen om videre­bruk av offent­lig sek­tors data­kil­der. Det­te var avslut­nin­gen på kart­leg­gings­pro­sjek­tet vi har rap­por­tert om her på blog­gen de sis­te måne­de­ne. Og i dag pre­sen­ter­te vi også vår rap­port «Fak­ta først» (pdf, 14 MB).

Vi kom­mer til­ba­ke med inn­trykk og pre­sen­ta­sjo­ner fra semi­na­ret, men i mel­lom­ti­den må jeg note­re at finans­ko­mi­te­ens leder Tor­geir Micael­sen (Ap) har skre­vet brev til for­ny­ings­mi­nis­ter Rig­mor Aas­rud (Ap) med føl­gen­de spørs­mål om hva hun har tenkt å fore­ta seg med nett­opp tema­et offent­lig sek­tors data:

Vil For­ny­nings­mi­nis­te­ren ta ini­tia­tiv til at det etab­le­res en fel­les offent­lig por­tal for pub­li­se­ring av data­sett til­sva­ren­de data.gov?
Hvor­dan vil For­ny­ings­mi­nis­te­ren job­be for å sik­re økt gjen­bruk av offent­li­ge infor­ma­sjons­res­sur­ser?
Hvor­dan vur­de­rer For­ny­nings­mi­nis­te­ren verdi­skap­nings­po­ten­sia­let ved økt til­gjenge­lig­gjø­ring av offent­li­ge data i Nor­ge?

Det­te er vi man­ge som lurer på, og etab­le­ring av en norsk data.gov er en av anbe­fa­lin­ge­ne vi kom­mer med i rap­por­ten.

Vi ven­ter spent på sva­re­ne.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. En svært inter­es­sant debatt har opp­stått på Ori­go-blog­gen i etter­kant av Fak­ta Først-rap­por­ten og semi­nar i Ber­gen. Ta en kikk inn­om og kom gjer­ne med syns­punk­ter.
    http://blogg.origo.no/-/bulletin/show/536919_derfor-venter-det-offentlig-med-aa-tilgjengeliggjoere-data

til toppen