Nyhetsbrev fra Vox Publica uke 10

Nytt design; to nye blogger; myten om JFK og Nixon sprekker.

Vi er stolte over å kunne pre­sen­tere Vox Pub­li­ca i helt nytt design. Nettma­gasinet er nå respon­sivt, det vil si at det skal fun­gere like bra på alle skjer­mer, PC såv­el som net­tbrett og smart­tele­fon. Vi har benyt­tet anled­nin­gen til å redesigne mag­a­sinet fra bun­nen av.

Sam­tidig lanser­er vi to nye blog­ger: Kri­tikkbloggen Peil­ing før­er den klas­siske kul­tur- og kun­stkri­tikken over i dig­i­talt for­mat. I åpn­ingsinn­legget reflek­ter­er Karl Atle Knap­skog over demokra­tis­erin­gen av kri­tikken: “Vi er alle kri­tikarar no”. Peil­ing blir en grup­pe­blogg og er åpen for gjesteinnlegg.

Poli­tisk PR er den andre nye bloggen. Her tar Mag­nus Hoem Iversen og med­skriben­ter for seg poli­tisk kom­mu­nikasjon som ret­ter seg direk­te mot vel­gerne — i reklame, sosiale medi­er, direk­te­sendt radio og TV.

I Retorikkbloggen analy­ser­er Jens E. Kjeld­sen kri­tisk den utbredte myten om fjern­synets og det visuelles betyd­ning i val­gkam­p­du­ellen mel­lom John F. Kennedy og Richard Nixon.

Sosiale mediers muligheter for unge musikere som søk­er gjen­nom­brud­det er tema for San­dra Spjelka­viks artikkel.

Nye artik­ler:
Gjør det selv-kulturen
Hjulpet av sosiale medi­er kan hor­dene av unge og håpe­fulle som dukker opp fra intet med ny musikk og video­er raskt bli hørt og sett — men å bygge en kar­riere er hardt arbeid. Av San­dra Spjelkavik.

Beta Pub­li­ca:
Nettma­gasin for alle skjermer
Vox Pub­li­ca har gått grundig til verks: 2013-mod­ellen av nettma­gasinet er bygd opp fra grun­nen av. Av Håvard Legreid, Håvar Skau­gen og Olav A. Øvrebø

Kri­tikkbloggen Peiling:
En slimete og uspiselig snyl­ter på kun­stens tre
Vi er alle kri­tikarar no. Velkomen til Kri­tikkbloggen Peil­ing. Av Karl Atle Knapskog

Erlend Lavik slår et slag for formidlingen
Med The Wire som forsøk­skanin gir en ny og vok­sende sjanger uante muligheter innen­for den dig­i­tale filmkri­tikken. Av Stian Buhagen.

Poli­tisk PR:
Poli­tikk uten filter
Hva sier poli­tikere til sine vel­gere — når de får snakke rett til oss, uten jour­nal­is­tisk innbland­ing? Av Mag­nus Hoem Iversen

Retorikkbloggen:
Kropp er alt, ord er ingenting
Siden Kennedy og Nixon har myten om, at det flotteste smilet vin­ner debat­ten, domin­ert den poli­tiske sce­nen. Men hvis ord i virke­ligheten er ingent­ing, så kunne poli­tik­erne vel bare danse poli­tikken sin. Av Jens E. Kjeldsen

Face­book-side: Sent, men godt, nå har vi også en egen side på Facebook.

Og du kan fort­satt følge oss — @voxpubl — på Twitter.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen