Nyhetsbrev fra Vox Publica uke 10

Nytt design; to nye blogger; myten om JFK og Nixon sprekker.

Vi er stol­te over å kun­ne pre­sen­te­re Vox Pub­li­ca i helt nytt design. Nett­ma­ga­si­net er nå respon­s­ivt, det vil si at det skal fun­ge­re like bra på alle skjer­mer, PC såvel som nett­brett og smart­te­le­fon. Vi har benyt­tet anled­nin­gen til å rede­sig­ne maga­si­net fra bun­nen av.

Sam­ti­dig lan­se­rer vi to nye blog­ger: Kri­tikk­blog­gen Pei­ling fører den klas­sis­ke kul­tur- og kunst­kri­tik­ken over i digi­talt for­mat. I åpnings­inn­leg­get reflek­te­rer Karl Atle Kna­pskog over demo­kra­ti­se­rin­gen av kri­tik­ken: «Vi er alle kri­ti­ka­rar no». Pei­ling blir en gruppe­blogg og er åpen for gjeste­inn­legg.

Poli­tisk PR er den and­re nye blog­gen. Her tar Mag­nus Hoem Iver­sen og med­skri­ben­ter for seg poli­tisk kom­mu­ni­ka­sjon som ret­ter seg direk­te mot vel­ger­ne — i rekla­me, sosia­le medi­er, direkte­sendt radio og TV.

I Reto­rikk­blog­gen ana­ly­se­rer Jens E. Kjeld­sen kri­tisk den utbred­te myten om fjern­sy­nets og det visu­el­les betyd­ning i valg­kamp­du­el­len mel­lom John F. Ken­ne­dy og Richard Nixon.

Sosia­le medi­ers mulig­he­ter for unge musi­ke­re som søker gjen­nom­brud­det er tema for Sand­ra Spjel­ka­viks artik­kel.

Nye artik­ler:
Gjør det selv-kul­tu­ren
Hjul­pet av sosia­le medi­er kan hor­de­ne av unge og håpe­ful­le som duk­ker opp fra intet med ny musikk og video­er raskt bli hørt og sett — men å byg­ge en kar­rie­re er hardt arbeid. Av Sand­ra Spjel­ka­vik.

Beta Pub­li­ca:
Nett­ma­ga­sin for alle skjer­mer
Vox Pub­li­ca har gått grun­dig til verks: 2013-model­len av nett­ma­ga­si­net er bygd opp fra grun­nen av. Av Håvard Legreid, Håvar Skau­gen og Olav A. Øvre­bø

Kri­tikk­blog­gen Pei­ling:
En sli­me­te og uspi­se­lig snyl­ter på kuns­tens tre
Vi er alle kri­ti­ka­rar no. Vel­ko­men til Kri­tikk­blog­gen Pei­ling. Av Karl Atle Kna­pskog

Erlend Lavik slår et slag for for­mid­lin­gen
Med The Wire som for­søks­ka­nin gir en ny og vok­sen­de sjan­ger uan­te mulig­he­ter innen­for den digi­ta­le film­kri­tik­ken. Av Sti­an Buha­gen.

Poli­tisk PR:
Poli­tikk uten fil­ter
Hva sier poli­ti­ke­re til sine vel­ge­re — når de får snak­ke rett til oss, uten jour­na­lis­tisk inn­blan­ding? Av Mag­nus Hoem Iver­sen

Reto­rikk­blog­gen:
Kropp er alt, ord er ingen­ting
Siden Ken­ne­dy og Nixon har myten om, at det flot­tes­te smi­let vin­ner debat­ten, domi­nert den poli­tis­ke sce­nen. Men hvis ord i vir­ke­lig­he­ten er ingen­ting, så kun­ne poli­ti­ker­ne vel bare dan­se poli­tik­ken sin. Av Jens E. Kjeld­sen

Face­bo­ok-side: Sent, men godt, nå har vi også en egen side på Face­bo­ok.

Og du kan fort­satt føl­ge oss — @voxpubl — på Twit­ter.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen