London frigir data, med gulrot

London by frigir 200 datasett for viderebruk.

Ord­før­er Boris John­son åpnet pro­to­typver­sjo­nen av Lon­don Data­S­tore i dag, og hadde fått med seg Barack Oba­mas “teknologidi­rek­tør” Aneesh Chopra og Googles direk­tør for Storbri­tan­nia på lanserin­gen.

Til å beg­ynne med fri­gir Lon­don 200 datasett om blant annet økono­mi, krim­i­nalitet, demografi, arbei­ds­marked, helse og poli­tikk. Datak­ildene er til fri videre­bruk, uten begrensninger.

Noe av det mest inter­es­sante er at data-åpnin­gen led­sages av at inno­vasjons­fondet 4iP utl­yser opp­til 200.000 pund i pros­jek­t­mi­dler til utvikler­miljøene — naturligvis for å inspirere til at de hur­tigere kom­mer opp med smarte, innsik­ts­fulle løs­ninger for videre­bruk av dataene. 4iP har nylig investert i Scrap­er­Wi­ki, et verk­tøy for å sam­le inn data fra offentlig sektor.

John­son har store forhåpninger:

The US has led the way on this idea of set­ting their data free for any­one — stu­dents, cam­paign­ers, soft­ware devel­op­ers – to use. Now it’s time for Britain to get up to speed and I want Lon­don, as the great­est city in the UK, to be at the fore­front of this rev­o­lu­tion, that will not only increase democ­ra­cy, but also pro­vide a poten­tial mon­ey-spin­ner for the city’s huge­ly impor­tant soft­ware devel­op­ment sector.

Nettst­edet Open­ly Local, som har eksis­tert noen måned­er, sam­ler data fra britiske byer og kom­muner og pre­sen­ter­er dem på let­tfat­telig vis. Det er nok flere slike pros­jek­ter John­son håper på.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] Boris John­son (Con­ser­v­a­tive), May­or of Lon­don, has recent­ly launched a pro­to­type ver­sion of  London’s data­s­tore (it will for­mal­ly launch at Jan­u­ary 29), and more than 200 data sets will be released. This is how John­son explains the ratio­nal behind the data­s­tore: The US has led the way on this idea of set­ting their data free for any­one – stu­dents, cam­paign­ers, soft­ware devel­op­ers – to use. Now it’s time for Britain to get up to speed and I want Lon­don, as the great­est city in the UK, to be at the fore­front of this rev­o­lu­tion, that will not only increase democ­ra­cy, but also pro­vide a poten­tial mon­ey-spin­ner for the city’s huge­ly impor­tant soft­ware devel­op­ment sec­tor. (via Vox Pubica) […]

til toppen