London frigir data, med gulrot

London by frigir 200 datasett for viderebruk.

Ord­fø­rer Boris John­son åpnet proto­typ­ver­sjo­nen av Lon­don Data­Sto­re i dag, og had­de fått med seg Barack Oba­mas «tek­no­logi­di­rek­tør» Anee­sh Cho­pra og Goog­les direk­tør for Stor­bri­tan­nia på lan­se­rin­gen.

Til å begyn­ne med fri­gir Lon­don 200 data­sett om blant annet øko­no­mi, kri­mi­na­li­tet, demo­gra­fi, arbeids­mar­ked, helse og poli­tikk. Data­kil­de­ne er til fri videre­bruk, uten begrens­nin­ger.

Noe av det mest inter­es­san­te er at data-åpnin­gen led­sa­ges av at inno­va­sjons­fon­det 4iP utly­ser opp­til 200.000 pund i pro­sjekt­mid­ler til utvik­ler­mil­jø­ene — natur­lig­vis for å inspi­re­re til at de hur­ti­ge­re kom­mer opp med smar­te, inn­sikts­ful­le løs­nin­ger for videre­bruk av data­ene. 4iP har nylig inves­tert i Scra­per­Wiki, et verk­tøy for å sam­le inn data fra offent­lig sek­tor.

John­son har sto­re for­håp­nin­ger:

The US has led the way on this idea of set­ting their data free for anyone — stu­dents, cam­paig­ners, soft­ware devel­opers – to use. Now it’s time for Bri­tain to get up to speed and I want Lon­don, as the grea­test city in the UK, to be at the fore­front of this revo­lu­tion, that will not only increase democracy, but also pro­vi­de a poten­ti­al money-spin­ner for the city’s huge­ly impor­tant soft­ware devel­op­ment sec­tor.

Nett­ste­det Open­ly Local, som har eksis­tert noen måne­der, sam­ler data fra bri­tis­ke byer og kom­mu­ner og pre­sen­te­rer dem på lett­fat­te­lig vis. Det er nok fle­re sli­ke pro­sjek­ter John­son håper på.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] Boris John­son (Con­ser­va­ti­ve), Mayor of Lon­don, has recent­ly laun­ched a proto­type ver­sion of  London’s data­sto­re (it will for­mal­ly launch at Janua­ry 29), and more than 200 data sets will be released. This is how John­son explains the ratio­nal behind the data­sto­re: The US has led the way on this idea of set­ting their data free for anyone – stu­dents, cam­paig­ners, soft­ware devel­opers – to use. Now it’s time for Bri­tain to get up to speed and I want Lon­don, as the grea­test city in the UK, to be at the fore­front of this revo­lu­tion, that will not only increase democracy, but also pro­vi­de a poten­ti­al money-spin­ner for the city’s huge­ly impor­tant soft­ware devel­op­ment sec­tor. (via Vox Pubi­ca) […]

til toppen