Nyhetsbrev fra Vox Publica: Hvordan kommunisere sikkert?

En guide til bedre person- og kildevern på nett. Andre temaer: Egypts antidemokratiske kultur; besværlige retorikkeksperter.

Nye artik­ler
Jak­ten på sik­ker kom­mu­ni­ka­sjon. En guide til deg som ikke vil sky­te opp din egen satel­litt. Av Ole-Harald Naf­stad.

Egypt: Kul­tu­ren er kil­den til alle pro­ble­me­ne. Den nye grunn­lo­ven i Egypt fram­stil­les som et steg mot et mer demo­kra­tisk sam­funn. Men den kon­ser­va­ti­ve kul­tu­ren og reli­gio­nens rol­le hind­rer fram­veks­ten av en demo­kra­tisk kul­tur, sier blog­ge­ren Kareem Amer. Av Eli­se Kru­se.

Kri­tikk­blog­gen Pei­ling
Iran: Den nett­ba­ser­te mot­stan­dens kunst­ne­ris­ke uttrykk. En utstil­ling av nett­pla­ka­ter fra den irans­ke oppo­si­sjons­be­ve­gel­sen virv­ler opp man­ge spørs­mål. Av Gil­da Sed­dig­hi.

Reto­rikk­blog­gen
Reto­rikk­eks­per­ter til besvær. Bru­ken av eks­per­ter i nors­ke medi­er er sti­gen­de. Der er bru­ken av reto­rikk­eks­per­ter også. Av Jens E. Kjeld­sen og Jonas Bak­ken.

Med­bor­ger­pa­ne­let
Sleppe­fest for førs­te run­de av Med­bor­ger­pa­ne­let. Data­ene fra Med­bor­ger­pa­ne­lets førs­te run­de leg­ges fram i dag. Vi blog­ger fra møtet. Av Svein­ung Arne­sen.

Fak­ta først
Vind­strøm­me­ne i sann­tid. En fan­tas­tisk inter­ak­tiv data­vi­su­ali­se­ring: Glo­ba­le vind­strøm­mer i nær sann­tid. Av Olav Anders Øvre­bø.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen