Nyhetsbrev uke 4

Blant temaene: Nytt satsingsområde, prediksjonsmarkeder og britiske data.gov.

Den­ne uken pre­sen­te­rer Vox Pub­li­ca et nytt tema; medie­støt­te. Det­te vil være maga­si­nets vik­tigs­te sat­sings­om­rå­de frem­over, og vi lan­se­rer i den for­bin­del­se en ny blogg; ”Pres­sens pris”. Vi øns­ker å set­te søke­lys på det­te vik­ti­ge tema­et gjen­nom blant annet blogg­inn­legg, ana­ly­ser og debatt­inn­legg.

Pro­sjek­tet som var utgangs­punk­tet for Fak­ta Først-blog­gen er, som vi skrev i for­ri­ge nyhets­brev, avslut­tet, men blog­gen lever like­vel vide­re. Rap­por­ten fra pro­sjek­tet lig­ger til­gjen­ge­lig her, samt en opp­sum­me­ring av semi­na­ret pro­sjek­tet ble avslut­tet med. I til­legg har Olav Anders Øvre­bø også skre­vet et inn­legg hvor han tar for seg bri­tis­ke data.gov.

Svein­ung Arne­sen har siden sist også skre­vet et nytt inn­legg på Valg­b­log­gen. Den­ne gan­gen sam­men­lig­ner han pre­dik­sjons­mar­ke­der og menings­må­lin­ger, og ser på hvil­ken meto­de som egner seg best for å for­ut­se valg­re­sul­ta­ter.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. I uke 5 og 6 er det mye som står på pro­gram­met. Tirs­dag 2. febru­ar arran­ge­res for eksem­pel fore­dra­get ”Sann­he­tens kår” på Blin­dern i Oslo. Fore­drags­hol­der her er NRKs Chris­ti­an Borch. Fre­dag 5. febru­ar arran­ge­rer Attac Nor­ge en kon­fe­ran­se om øko­no­mis­ke alter­na­ti­ver. Kon­fe­ran­sen fin­ner sted på Hånd­ver­ke­ren Kurs- og Kon­fe­ranse­sen­ter i Oslo. Besøk Agora­ka­len­de­ren for å få en over­sikt over de and­re arran­ge­men­te­ne som fore­går dis­se to uke­ne. Du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling «Aktu­el­le len­ker». Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: vg.no skri­ver om at Thor­bjørn Jag­land tar et opp­gjør med byrå­kra­ti­et i Euro­pa­rå­det, og orga­ni­sa­sjo­nen Free­dom House kan mel­de om at fri­he­ten fort­satt er på til­bake­gang i ver­den.

For å lese artik­le­ne:

Hva er pres­sens pris?
Hvor­dan skal jour­na­lis­tikk finan­sie­res i fram­ti­den? Vox Pub­li­ca set­ter søke­ly­set på medie­støt­te med ana­ly­ser, debatt­inn­legg og ny blogg. Av Olav Anders Øvre­bø og Hall­vard Moe

Fak­ta Først
Fin­ding the keys to govern­ment data: semi­nar report

Many approa­ches, same inte­rest: The Ber­gen semi­nar on open govern­ment data brought together jour­na­lists, aca­de­mics, civil ser­vants and busi­ness inno­va­tors. Av Olav Anders Øvre­bø

Bri­tisk data.gov i gang
Bri­te­ne lan­se­rer offent­lig data­por­tal i beta­ver­sjon, med 3.000 data­sett. Av Olav Anders Øvre­bø

Offent­li­ge data i Nor­ge: ti for­slag
Rap­port om offent­li­ge data­kil­der i Nor­ge er klar. Av Olav Anders Øvre­bø

Valg­b­log­gen
Pre­dik­sjons­mar­ked vs menings­må­lin­ger 1–0

Det vis­te seg at pre­dik­sjons­mar­ke­de­ne gene­relt sett var mer treff­sik­re enn menings­må­lin­ger for stor­tings­val­get 2009. Av Svein­ung Arne­sen

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen