Nyhetsbrev uke 4

Blant temaene: Nytt satsingsområde, prediksjonsmarkeder og britiske data.gov.

Denne uken pre­sen­ter­er Vox Pub­li­ca et nytt tema; medi­estøtte. Dette vil være mag­a­sinets vik­tig­ste sats­ing­som­råde fre­mover, og vi lanser­er i den forbindelse en ny blogg; ”Pressens pris”. Vi ønsker å sette søkelys på dette vik­tige temaet gjen­nom blant annet blog­ginn­legg, analyser og debattinnlegg.

Pros­jek­tet som var utgangspunk­tet for Fak­ta Først-bloggen er, som vi skrev i for­rige nyhets­brev, avs­lut­tet, men bloggen lever likev­el videre. Rap­porten fra pros­jek­tet lig­ger tilgjen­gelig her, samt en opp­sum­mer­ing av sem­i­naret pros­jek­tet ble avs­lut­tet med. I til­legg har Olav Anders Øvre­bø også skrevet et inn­legg hvor han tar for seg britiske data.gov.

Svei­n­ung Arne­sen har siden sist også skrevet et nytt inn­legg på Val­gbloggen. Denne gan­gen sam­men­lign­er han predik­sjon­s­marked­er og meningsmålinger, og ser på hvilken metode som egn­er seg best for å forutse valgresultater.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. I uke 5 og 6 er det mye som står på pro­gram­met. Tirs­dag 2. feb­ru­ar arran­geres for eksem­pel fore­draget ”Sannhetens kår” på Blind­ern i Oslo. Fore­dragsh­old­er her er NRKs Chris­t­ian Borch. Fredag 5. feb­ru­ar arran­ger­er Attac Norge en kon­fer­anse om økonomiske alter­na­tiv­er. Kon­fer­ansen finner sted på Hånd­verk­eren Kurs- og Kon­fer­ans­esen­ter i Oslo. Besøk Ago­rakalen­deren for å få en over­sikt over de andre arrange­mentene som foregår disse to ukene. Du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling “Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: vg.no skriv­er om at Thor­b­jørn Jagland tar et oppgjør med byråkrati­et i Europarådet, og organ­isas­jo­nen Free­dom House kan melde om at fri­heten fort­satt er på tilbakegang i verden.

For å lese artiklene:

Hva er pressens pris?
Hvor­dan skal jour­nal­is­tikk finan­sieres i framti­den? Vox Pub­li­ca set­ter søkel­y­set på medi­estøtte med analyser, debat­tinn­legg og ny blogg. Av Olav Anders Øvre­bø og Hal­l­vard Moe

Fak­ta Først
Find­ing the keys to gov­ern­ment data: sem­i­nar report

Many approach­es, same inter­est: The Bergen sem­i­nar on open gov­ern­ment data brought togeth­er jour­nal­ists, aca­d­e­mics, civ­il ser­vants and busi­ness inno­va­tors. Av Olav Anders Øvrebø

Britisk data.gov i gang
Britene lanser­er offentlig dat­a­por­tal i betaver­sjon, med 3.000 datasett. Av Olav Anders Øvrebø

Offentlige data i Norge: ti forslag
Rap­port om offentlige datak­ilder i Norge er klar. Av Olav Anders Øvrebø

Val­gbloggen
Predik­sjon­s­marked vs meningsmålinger 1–0

Det viste seg at predik­sjon­s­marke­dene generelt sett var mer tre­ff­sikre enn meningsmålinger for stort­ingsval­get 2009. Av Svei­n­ung Arne­sen

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen