Drivkraften er skriveglede

Det er betenkelig at mange med spesialkompetanse på et felt ikke engasjerer seg i Wikipedia, mener stipendiat ved Handelshøyskolen BI Mona K. Solvoll.

Alle som kan noe om noe, bør enga­sje­re seg i å for­bed­re Wiki­pe­dia, mener dok­tor­grads­sti­pen­diat Mona K. Sol­voll ved Insti­tutt for offent­li­ge sty­rings­for­mer, Han­dels­høy­sko­len BI. I mai, omtrent sam­ti­dig med at Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen begyn­te å ten­ke på den­ne inter­vju­se­ri­en om Wiki­pe­dia og fors­ker­ne, behand­let Sol­voll tema­et i en avis­kro­nikk, og bidro der­med med noen av pre­mis­se­ne for seri­en.

Wikipedia og forskerne - vignett. Ill: Håvard Legreid

Sol­voll går inn for at aka­de­mi­ke­re i stør­re grad må skri­ve om sine spe­sial­felt på Wiki­pe­dia, men har vans­ke­lig for å peke på til­tak som kan gjø­re det mer fris­ten­de. Skrive­gle­de er driv­kraf­ten bak å enga­sje­re seg, mener hun.

Sol­voll har vur­dert artik­ke­len om medie­vi­ten­skap i bok­måls­ut­ga­ven av Wiki­pe­dia.

Hvor­dan ser du på selve Wiki­pe­dia-model­len i for­hold til tra­di­sjo­nel­le redak­sjons­mo­del­ler?
«Jeg er super­be­geist­ret og synes det er en kjempe­god ide. Alle kan noe om noe, og alle kan bidra. Det som skil­ler Wiki­pe­dia fra tra­di­sjo­nel­le redak­sjons­mo­del­ler, er i hoved­sak at ansva­ret for å kon­trol­le­re teks­ten for­sky­ves fra redak­tør til leser. På den­ne måten involve­res lese­ren mer, sam­ti­dig som det også kre­ves mer av lese­ren.

And­re posi­ti­ve egen­ska­per ved Wiki­pe­dia er at det er gra­tis, at det er reklame­fritt og at det opp­da­te­res kon­ti­nu­er­lig.»

Har du selv bidratt til Wiki­pe­dia?
«Ja. Jeg begyn­te med å kor­ri­ge­re artik­ler som alle­re­de lå ute, og har sene­re også skre­vet egne artik­ler.»

Hvis du opp­da­ger noe som er feil, mis­vi­sen­de eller dår­lig i en Wiki­pe­dia-artik­kel på ditt fag­felt, vil du da selv for­bed­re den eller ta ini­tia­tiv til at and­re gjør det?
«Ja, små ting som skrive­feil. Man bør også vars­le Wiki­pe­dia-mil­jø­et om en artik­kel er kon­tro­ver­si­ell eller man­gel­full.»

Bør fors­ke­re enga­sje­re seg i å høy­ne kva­li­te­ten på Wiki­pe­dia?
«Alle som kan noe om noe, bør enga­sje­re seg. Men her går det ikke an å bru­ke tvang. Driv­kraf­ten bak å enga­sje­re seg på Wiki­pe­dia er skrive­gle­de. Men med tan­ke på Wiki­pe­dias vik­tig­het og omfang, synes jeg at det er beten­ke­lig at man­ge av de med spe­sial­kom­pen­tan­se på et felt ikke enga­sje­rer seg.»

Hva kan gjø­res for at fle­re fors­ke­re skal enga­sje­re seg i Wiki­pe­dia?
«Svært lite. Jeg har liten tro på øko­no­mis­ke insen­ti­ver, hel­ler ikke pub­li­ka­sjons­po­eng. Det vil bry­te med Wiki­pe­dias ide, der enga­sje­men­tet kom­mer neden­fra. Jeg tror kan­skje man­ge aka­de­mi­ke­re har pro­ble­mer med for­men, så man kun­ne kan­skje sen­de dem på skri­ve- og pub­li­se­rings­kurs, men da måt­te de være svært moti­ver­te.»

Hvor­dan vil du karak­te­ri­se­re Wiki­pe­dia som kanal for forsk­nings­for­mid­ling og som kunn­skaps­res­surs?
«Wiki­pe­dia er en kanal for for­mid­ling som bare blir vik­ti­ge­re og vik­ti­ge­re. Det er også en utmer­ket kanal for stu­den­ter, hvor de selv kan pro­du­se­re kunn­skap.

Wiki­pe­dia repre­sen­te­rer en ny type kunn­skaps­res­surs ved at nett­ste­det gjør lese­ren opp­merk­som på svak­he­te­ne ved kunn­ska­pen som pre­sen­te­res. Et annet trekk ved Wiki­pe­dia er at den peker vide­re til and­re kil­der. Med Wiki­pe­dia skjøn­ner man at kunn­skap kan være fly­ten­de og dyna­misk — ut i fra et tra­di­sjo­nelt kunn­skaps­syn kan det­te ses på som et pro­blem.»

«Mange hull»

Mona Sol­volls vur­de­ring av artik­ke­len om medie­vi­ten­skap i bok­måls­ut­ga­ven av Wiki­pe­dia
(ska­la: 1–5, der 1 er best)

  • Rik­tig­het: 3–4
  • Aktua­li­tet: 4
  • Full­sten­dig­het: 4
  • For­ståe­lig­het: 3–4
  • Sam­let karak­ter: 3,75

Utdy­pen­de kom­men­ta­rer:
«En skuf­fen­de Wiki­pe­dia-artik­kel; her har vi en kjempe­jobb å gjø­re. Artik­ke­len er ver­ken les­ver­dig eller en god kunn­skaps­kil­de. På den and­re siden: En slik «sam­le­ar­tik­kel» er svært vans­ke­lig å skri­ve for­di den skal dek­ke et stort og spri­ken­de fag­lig mang­fold innen­for medie- og kom­mu­ni­ka­sjons­fa­ge­ne. Det er en del uklar­he­ter i teks­ten, i til­legg til man­ge hull. Den tren­ger helt klart å utvi­des og omre­di­ge­res. Jeg er også svært skuf­fet over det dår­li­ge språ­ket.»

(Artik­ke­len ble vur­dert i august 2008).

TEMA

W

ikipedi
a

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen