Drivkraften er skriveglede

Det er betenkelig at mange med spesialkompetanse på et felt ikke engasjerer seg i Wikipedia, mener stipendiat ved Handelshøyskolen BI Mona K. Solvoll.

Alle som kan noe om noe, bør engas­jere seg i å forbedre Wikipedia, men­er dok­tor­gradsstipen­di­at Mona K. Solvoll ved Insti­tutt for offentlige styrings­former, Han­delshøyskolen BI. I mai, omtrent sam­tidig med at Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen beg­y­nte å tenke på denne inter­vjuse­rien om Wikipedia og forskerne, behan­dlet Solvoll temaet i en aviskro­nikk, og bidro dermed med noen av pre­mis­sene for serien.

Wikipedia og forskerne - vignett. Ill: Håvard Legreid

Solvoll går inn for at akademikere i større grad må skrive om sine spe­sialfelt på Wikipedia, men har vanske­lig for å peke på tiltak som kan gjøre det mer fris­tende. Skrive­g­lede er dri­vkraften bak å engas­jere seg, men­er hun.

Solvoll har vur­dert artikke­len om medieviten­skap i bok­mål­sut­gaven av Wikipedia.

Hvor­dan ser du på selve Wikipedia-mod­ellen i forhold til tradis­jonelle redaksjonsmodeller? 
“Jeg er super­begeistret og synes det er en kjem­pe­god ide. Alle kan noe om noe, og alle kan bidra. Det som skiller Wikipedia fra tradis­jonelle redak­sjon­s­mod­eller, er i hov­ed­sak at ans­varet for å kon­trollere tek­sten forskyves fra redak­tør til leser. På denne måten involveres leseren mer, sam­tidig som det også kreves mer av leseren.

Andre pos­i­tive egen­skaper ved Wikipedia er at det er gratis, at det er reklame­fritt og at det opp­dateres kontinuerlig.”

Har du selv bidratt til Wikipedia?
“Ja. Jeg beg­y­nte med å kor­rigere artik­ler som allerede lå ute, og har senere også skrevet egne artikler.”

Hvis du oppdager noe som er feil, mis­visende eller dårlig i en Wikipedia-artikkel på ditt fagfelt, vil du da selv forbedre den eller ta ini­tia­tiv til at andre gjør det? 
“Ja, små ting som skrive­feil. Man bør også varsle Wikipedia-miljøet om en artikkel er kon­tro­ver­siell eller mangelfull.”

Bør forskere engas­jere seg i å høyne kvaliteten på Wikipedia? 
“Alle som kan noe om noe, bør engas­jere seg. Men her går det ikke an å bruke tvang. Dri­vkraften bak å engas­jere seg på Wikipedia er skrive­g­lede. Men med tanke på Wikipedias vik­tighet og omfang, synes jeg at det er betenke­lig at mange av de med spe­sialkom­pen­tanse på et felt ikke engas­jer­er seg.”

Hva kan gjøres for at flere forskere skal engas­jere seg i Wikipedia? 
“Svært lite. Jeg har liten tro på økonomiske insen­tiv­er, heller ikke pub­likasjon­spo­eng. Det vil bryte med Wikipedias ide, der engas­je­mentet kom­mer neden­fra. Jeg tror kan­skje mange akademikere har prob­le­mer med for­men, så man kunne kan­skje sende dem på skrive- og pub­lis­er­ingskurs, men da måtte de være svært motiverte.”

Hvor­dan vil du karak­teris­ere Wikipedia som kanal for forskn­ings­formidling og som kunnskapsressurs? 
“Wikipedia er en kanal for formidling som bare blir vik­tigere og vik­tigere. Det er også en utmer­ket kanal for stu­den­ter, hvor de selv kan pro­dusere kunnskap.

Wikipedia rep­re­sen­ter­er en ny type kunnskap­sres­surs ved at nettst­edet gjør leseren opp­merk­som på svakhetene ved kunnskapen som pre­sen­teres. Et annet trekk ved Wikipedia er at den peker videre til andre kilder. Med Wikipedia skjøn­ner man at kunnskap kan være fly­tende og dynamisk — ut i fra et tradis­jonelt kunnskapssyn kan dette ses på som et problem.”

“Mange hull”

Mona Solvolls vur­der­ing av artikke­len om medieviten­skap i bok­mål­sut­gaven av Wikipedia
(skala: 1–5, der 1 er best)

  • Rik­tighet: 3–4
  • Aktu­alitet: 4
  • Full­s­tendighet: 4
  • Forståe­lighet: 3–4
  • Sam­let karak­ter: 3,75

Utdypende kom­mentar­er:
“En skuf­fende Wikipedia-artikkel; her har vi en kjem­pe­jobb å gjøre. Artikke­len er verken lesverdig eller en god kunnskap­skilde. På den andre siden: En slik “sam­leartikkel” er svært vanske­lig å skrive for­di den skal dekke et stort og sprik­ende faglig mang­fold innen­for medie- og kom­mu­nikasjonsfa­gene. Det er en del uklarheter i tek­sten, i til­legg til mange hull. Den trenger helt klart å utvides og omredi­geres. Jeg er også svært skuf­fet over det dårlige språket.”

(Artikke­len ble vur­dert i august 2008).

TEMA

W

ikipedi
a

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen