En tenkende nazist?

Krigshistorie er fortsatt et brennbart tema.

Nylig utgit­te Okku­pan­tens Dag­bok for­mid­ler Hein­rich Chris­ten, Terbo­vens høy­re hånd på Vest­lan­det, sine tan­ker og opp­le­vel­ser fra okku­pa­sjons­ti­den i Ber­gen. Dag­bo­ken er over­satt fra tysk av pro­fes­sor i sam­men­lig­nen­de poli­tikk Stein Ugel­vik Lar­sen, som også har skre­vet for- og etter­or­det. I for­bin­del­se med utgi­vel­sen invi­ter­te bok­han­de­len Stu­dia i Ber­gen til dia­log 4. febru­ar, hvor Ugel­vik Lar­sen satt i pane­let sam­men med for­fat­ter Gun­nar Staa­le­sen og tid­li­ge­re mot­stands­mann August Rat­h­ke.

Kritiserte kildekritikken

Blant til­hø­rer­ne i salen var his­to­ri­ker Lars Bor­gers­rud, som mener at dag­bo­ken ikke er behand­let til­freds­stil­len­de av Ugel­vik Lar­sen.

— En dag­bok er en his­to­risk kil­de som bør bear­bei­des og behand­les kilde­kri­tisk, sa Bor­gers­rud.

— I arbei­det som pågår med å ska­pe et rik­tig bil­de av hver­da­gen under kri­gen, kre­ves det at fors­ke­re går kri­tisk til verks, noe som ikke har blitt gjort her. Det hand­ler om å ta lese­ren på alvor. Stein Ugel­vik Lar­sen har i det­te til­fel­let gjort en for dår­lig jobb, men­te han.

— Meningsløs kritikk

Bor­gers­ruds kri­tikk er menings­løs, svar­te Ugel­vik Lar­sen.

— Bor­gers­rud kan umu­lig ha lest for­or­det i boken. Okku­pan­tens Dag­bok er en over­satt første­hånd­s­kil­de som gir folk mulig­het til å se okku­pa­sjons­ti­den skild­ret på en ny måte fra en ukjent vin­kel, sier Ugel­vik Lar­sen.

Bokens omslag (foto: Sofie Gran Aspunvik)

Bokens omslag (foto: Sofie Gran Aspun­vik)

Bor­gers­rud mener der­imot at dag­boka ikke inne­hol­der ny infor­ma­sjon.

— Det­te er ting vi har sett før, dag­boka til­fø­rer ikke debat­ten noe nytt, men vir­ker hel­ler for­vir­ren­de, sa han.

Ugel­vik Lar­sen er ikke enig.

— Dag­boka til­fø­rer his­to­rie­for­stå­el­sen av peri­oden mye nytt, blant annet sier den noe om hvor smerte­fritt okku­pa­sjo­nen av Ber­gen gikk til, i for­hold til i Oslo. Håpet om sam­ar­beid mel­lom sivi­le nord­menn og okku­pa­sjons­mak­ten var len­ge til ste­de blant ber­gen­se­re, men det er tyde­lig­vis fort­satt et vans­ke­lig tema for man­ge.

Beundret Hitler

Hein­rich Chris­ten var over­be­vist nazist, noe han gir sterkt uttrykk for i boken som er adres­sert til hans to barn, Jörn-Hein­rich og Mar­git. Chris­ten beund­ret Adolf Hit­ler, og sier i dag­bo­ken at det er men­nes­ke­ne len­ger ned i hie­rar­ki­et under Hit­ler, der­iblant Terbo­ven, som øde­leg­ger for Wehr­machts frem­gang.

— Det­te er en typisk tanke­gang hos til­hen­ge­re av eks­tre­me regi­mer. Man­ge men­te, som Chris­ten, at kjer­nen i ledel­sen var karis­ma­tis­ke, vel­me­nen­de og klo­ke men­nes­ker, men at per­soner ned­over på rang­sti­gen var ubru­ke­li­ge, sa Ugel­vik Lar­sen

Til Bor­gers­ruds etter­lys­ning av ana­ly­se og kilde­kri­tikk, had­de Ugel­vik Lar­sen føl­gen­de å si:

— Fot­note­ap­pa­ra­tet, sam­men med for- og etter­or­det, utfyl­ler og kom­men­te­rer Chris­tens påstan­der, og målet er at alt det­te som hel­het kan gi et bil­de av hvem Hein­rich Chris­ten var. Ja, han var nazist, men han var også et ten­ken­de men­nes­ke som i dag kan si oss noe vesent­lig om krigs­ti­den. Det er også vik­tig å se på hva Chris­ten har unn­gått å skri­ve om, som for eksem­pel tor­tur og behand­lin­gen av krigs­fan­ger. Det kan si oss like mye som det som står skre­vet sort på hvitt, sa Ugel­vik Lar­sen.

Artik­ke­len ble først pub­li­sert i nett­avi­sen Bro­stein.

TEMA

H

istorie

18 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen