En tenkende nazist?

Krigshistorie er fortsatt et brennbart tema.

Nylig utgitte Okku­pan­tens Dag­bok formi­dler Hein­rich Chris­ten, Ter­bovens høyre hånd på Vest­landet, sine tanker og opplevelser fra okku­pasjon­sti­den i Bergen. Dag­bo­ken er over­satt fra tysk av pro­fes­sor i sam­men­lig­nende poli­tikk Stein Ugelvik Larsen, som også har skrevet for- og etterordet. I forbindelse med utgivelsen inviterte bokhan­de­len Stu­dia i Bergen til dia­log 4. feb­ru­ar, hvor Ugelvik Larsen satt i pan­elet sam­men med for­fat­ter Gun­nar Staale­sen og tidligere mot­stands­mann August Rathke.

Kritiserte kildekritikken

Blant tilhør­erne i salen var his­torik­er Lars Borg­er­srud, som men­er at dag­bo­ken ikke er behan­dlet til­fredsstil­lende av Ugelvik Larsen.

— En dag­bok er en his­torisk kilde som bør bear­bei­des og behan­dles kildekri­tisk, sa Borgersrud.

— I arbei­det som pågår med å skape et rik­tig bilde av hverda­gen under kri­gen, kreves det at forskere går kri­tisk til verks, noe som ikke har blitt gjort her. Det han­dler om å ta leseren på alvor. Stein Ugelvik Larsen har i dette til­fel­let gjort en for dårlig jobb, mente han.

— Meningsløs kritikk

Borg­er­sruds kri­tikk er meningsløs, svarte Ugelvik Larsen.

— Borg­er­srud kan umulig ha lest forordet i boken. Okku­pan­tens Dag­bok er en over­satt første­hånd­skilde som gir folk mulighet til å se okku­pasjon­sti­den skil­dret på en ny måte fra en ukjent vinkel, sier Ugelvik Larsen.

Bokens omslag (foto: Sofie Gran Aspunvik)

Bokens omslag (foto: Sofie Gran Aspunvik)

Borg­er­srud men­er der­i­mot at dag­bo­ka ikke innehold­er ny informasjon.

— Dette er ting vi har sett før, dag­bo­ka til­før­er ikke debat­ten noe nytt, men virk­er heller forvir­rende, sa han.

Ugelvik Larsen er ikke enig.

— Dag­bo­ka til­før­er his­to­rieforståelsen av peri­o­den mye nytt, blant annet sier den noe om hvor smerte­fritt okku­pasjo­nen av Bergen gikk til, i forhold til i Oslo. Håpet om samar­beid mel­lom sivile nord­menn og okku­pasjon­s­mak­ten var lenge til stede blant bergensere, men det er tydeligvis fort­satt et vanske­lig tema for mange.

Beundret Hitler

Hein­rich Chris­ten var over­be­vist nazist, noe han gir sterkt uttrykk for i boken som er adressert til hans to barn, Jörn-Hein­rich og Mar­git. Chris­ten beun­dret Adolf Hitler, og sier i dag­bo­ken at det er men­neskene lenger ned i hier­arki­et under Hitler, deri­blant Ter­boven, som øde­leg­ger for Wehrma­chts fremgang.

— Dette er en typisk tankegang hos tilhen­gere av ekstreme regimer. Mange mente, som Chris­ten, at kjer­nen i ledelsen var karis­ma­tiske, velme­nende og kloke men­nesker, men at per­son­er nedover på rangsti­gen var ubruke­lige, sa Ugelvik Larsen

Til Borg­er­sruds etterlysning av analyse og kildekri­tikk, hadde Ugelvik Larsen føl­gende å si:

— Fot­noteap­pa­ratet, sam­men med for- og etterordet, utfyller og kom­menter­er Chris­tens pås­tander, og målet er at alt dette som hel­het kan gi et bilde av hvem Hein­rich Chris­ten var. Ja, han var nazist, men han var også et tenk­ende men­neske som i dag kan si oss noe vesentlig om krigsti­den. Det er også vik­tig å se på hva Chris­ten har unngått å skrive om, som for eksem­pel tor­tur og behan­dlin­gen av krigs­fanger. Det kan si oss like mye som det som står skrevet sort på hvitt, sa Ugelvik Larsen.

Artikke­len ble først pub­lis­ert i net­tavisen Brostein.

TEMA

H

istorie

18 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen