Hvordan sikre kvalitetsjournalistikk i fremtiden?

Mediekommentator og Klassekamp-redaktør forsøker å svare i Bergen fredag denne uken.

Medie­kom­men­ta­tor Sven Egil Omdal inn­le­der fre­da­gens semi­nar, som begyn­ner kl.12.15. Inn­leg­get blir kom­men­tert av Klasse­kam­pens redak­tør Bjør­gulv Braa­nen.

Medie­mar­ke­det er som kjent i end­ring, og man­ge fryk­ter for hva som vil skje med den seriø­se jour­na­lis­tik­ken. Papir­avi­se­nes øko­no­mi skran­ter som føl­ge av les­er­flukt og svik­ten­de annonse­inn­tek­ter, og nett­ut­ga­ve­ne har fore­lø­pig ikke sto­re nok musk­ler til å over­ta papir­avi­se­nes tid­li­ge­re posi­sjon. Man­ge hev­der det er på tide å ten­ke nytt rundt finan­sie­ring av jour­na­lis­tikk, og Omdal er en av dem som opp­ford­rer til radi­kal nytenk­ning. Som Vox Pub­li­ca har skre­vet tid­li­ge­re fore­slår Omdal å la deler av presse­støt­ten gå til enkelt­jour­na­lis­ter for å sik­re at den seriø­se jour­na­lis­tik­ken over­le­ver. Omdal er for tiden også enga­sjert i et pro­sjekt i regi av Insti­tutt for Infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap ved UiB som skal se på nett­opp jour­na­lis­tik­kens nye vil­kår (se inter­vju i På Høy­den).

Vox Pub­li­ca vil dek­ke semi­na­ret, og stu­den­ter fra film- og TV-pro­duk­sjon ved Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap plan­leg­ger å gjø­re video­opp­tak av hele arran­ge­men­tet som vil bli lagt ut her — nær­me­re infor­ma­sjon kom­mer (live-stre­am­ing er imid­ler­tid ikke plan­lagt).

OPPDATERING: Les refe­rat og se video fra semi­na­ret.

TEMA

J

ournali
stikk

132 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen