Hvordan sikre kvalitetsjournalistikk i fremtiden?

Mediekommentator og Klassekamp-redaktør forsøker å svare i Bergen fredag denne uken.

Mediekom­men­ta­tor Sven Egil Omdal innled­er freda­gens sem­i­nar, som beg­yn­ner kl.12.15. Inn­legget blir kom­mentert av Klassekam­p­ens redak­tør Bjør­gulv Braanen.

Mediemarkedet er som kjent i endring, og mange fryk­ter for hva som vil skje med den ser­iøse jour­nal­is­tikken. Papi­ravisenes økono­mi skran­ter som følge av leser­flukt og svik­tende annon­sein­ntek­ter, og net­tut­gavene har foreløpig ikke store nok muskler til å over­ta papi­ravisenes tidligere posisjon. Mange hevder det er på tide å tenke nytt rundt finan­sier­ing av jour­nal­is­tikk, og Omdal er en av dem som opp­for­dr­er til radikal nytenkn­ing. Som Vox Pub­li­ca har skrevet tidligere fores­lår Omdal å la del­er av press­es­tøt­ten gå til enkeltjour­nal­is­ter for å sikre at den ser­iøse jour­nal­is­tikken over­lever. Omdal er for tiden også engas­jert i et pros­jekt i regi av Insti­tutt for Infor­masjons- og medieviten­skap ved UiB som skal se på net­topp jour­nal­is­tikkens nye vilkår (se inter­vju i På Høy­den).

Vox Pub­li­ca vil dekke sem­i­naret, og stu­den­ter fra film- og TV-pro­duk­sjon ved Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap plan­leg­ger å gjøre videoopp­tak av hele arrange­mentet som vil bli lagt ut her — nærmere infor­masjon kom­mer (live-stream­ing er imi­dler­tid ikke planlagt).

OPPDATERING: Les refer­at og se video fra sem­i­naret.

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen