Ukepressens kamp for momsfritak

Mener avisenes momsfritak er ulovlig forskjellsbehandling.

Uke­pres­sen har i lang tid kjem­pet for å bli inn­lem­met i moms­fri­taks­ord­nin­gen, men uten hell. Pub­li­ka­sjo­ner som går under den­ne beteg­nel­sen beta­ler full avgift, som belø­per seg til omkring 450 mil­lio­ner kro­ner i året.

Moms­fri­ta­ket er et svært aktu­elt tema når Medie­støtte­ut­val­get nå skal ”fore­ta en hel­het­lig vur­de­ring av bruk av øko­no­mis­ke virke­mid­ler på medie­om­rå­det”, som det star i man­da­tet. På den åpne hørin­gen i Oslo tors­dag den­ne uken repre­sen­te­res uke­pres­sen av Medie­be­drif­te­nes lands­for­ening (MBL).

I 2007 kla­get Maga­sin- og Uke­presse­for­enin­gen, (i dag en del av MBL) saken inn for ESA, med begrun­nel­sen ulov­lig for­skjells­be­hand­ling. I kla­gen argu­men­ter­te for­enin­gen blant annet med at aviser og uke­bla­der kon­kur­re­rer på sam­me mar­ked; inn­hol­det er for likt til at det kan gjø­res et så kraf­tig skil­le. Også Fag­pres­sen støt­tet opp under den­ne kla­gen; at noen aviser mot­tar både presse­støt­te, og indi­rek­te støt­te ved moms­fri­ta­ket, er med på å hind­re effek­tiv kon­kur­ran­se i mar­ke­det.

ESA kon­klu­der­te med at det ikke er noe skil­le mel­lom aviser og uke­bla­der. Etter deres syn kon­kur­re­rer dis­se på sam­me mar­ked, og moms­fri­ta­ket blir der­for å anse som for­skjells­be­hand­ling av kon­kur­ren­ter — og der­med som ulov­lig stats­støt­te. I svar­bre­vet (pdf) skrev Finans­de­par­te­men­tet, som har ansvar for den­ne saken, at Nor­ge selv må kun­ne bestem­me om lan­det skal ha moms­fri­tak for aviser, og at det­te har vært en del av det nors­ke mer­verdi­sys­te­met siden 1970. Det vises også til at EUs avgifts­di­rek­tiv til­la­ter bruk av redu­ser­te sat­ser, inklu­dert null­sat­ser, på en rek­ke vare­slag, og det er lig­nen­de ord­nin­ger i and­re euro­pe­is­ke land. Det påpe­kes at uke­pres­sen ikke opp­fyl­ler kra­ve­ne sta­ten stil­ler til pub­li­ka­sjo­ner som inn­lem­mes i moms­fri­taks­ord­nin­gen:

[…] the main goal of govern­ment media poli­cy, and of the zero-rated VAT on new­spa­pers, is to pro­mote the democra­tic func­tion of the media. In order to par­ti­ci­pa­te active­ly in the democra­tic socie­ty, citizens need broad access to news and infor­ma­tion on a wide ran­ge of pub­lic mat­ters […] Oppo­sed to new­spa­pers, weekly press pub­li­ca­tions do not, and can­not, func­tion as a pri­mary sources of gene­ral infor­ma­tion.

Tals­menn for uke­pres­sen påpe­ker på sin side at et moms­fri­tak også for uke­bla­der og maga­si­ner er i tråd med kon­klu­sjo­ne­ne fra Ytrings­fri­hets­kom­mi­sjo­nens inn­stil­ling om at ytrings­fri­hets­lov­giv­nin­gen skal være «medi­e­nøy­tral», alt­så at ytrings­fri­he­ten må omfat­te alle medi­er på lik lin­je.

Ende­lig svar på den­ne saken håper tid­li­ge­re direk­tør for Maga­sin- og Uke­presse­for­enin­gen Karen Eld­bjørg Toven vil kom­me innen 2010. Hun under­stre­ker i et inn­legg på for­enin­gens nett­sted:

Vi håper at en slik avgjø­rel­se kan bidra til like­be­hand­ling og økt medie­mang­fold og 0‑moms for alle pub­li­ka­sjo­ner. […] avgjø­rel­sen – fore­lø­pig eller ende­lig – betyr ikke at avi­se­ne må ileg­ges moms. Den betyr like­be­hand­ling av uli­ke papir­ty­per og utgi­vel­ses­fre­kven­ser.”

På kampanje.com lis­tes det også opp and­re alter­na­ti­ve utfall: at moms­fri­ta­ket opp­he­ves i sin hel­het, at 0‑satsen opp­he­ves; lav fel­les sats inn­fø­res, eller at dagens ord­ning fort­set­ter.

TEMA

M

ediestø
tte

56 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] Uke­pres­sens kamp for moms­fri­tak Mener avi­se­nes moms­fri­tak er ulov­lig for­skjells­be­hand­ling. Av Line Thams Rei­er­sen […]

til toppen