Ukepressens kamp for momsfritak

Mener avisenes momsfritak er ulovlig forskjellsbehandling.

Uke­pressen har i lang tid kjem­pet for å bli innlem­met i moms­fritak­sor­d­nin­gen, men uten hell. Pub­likasjon­er som går under denne beteg­nelsen betaler full avgift, som beløper seg til omkring 450 mil­lion­er kro­ner i året. 

Moms­fritaket er et svært aktuelt tema når Medi­estøt­teut­val­get nå skal ”fore­ta en hel­hetlig vur­der­ing av bruk av økonomiske virkemi­dler på medieom­rådet”, som det star i man­datet. På den åpne hørin­gen i Oslo tors­dag denne uken rep­re­sen­teres uke­pressen av Mediebedriftenes lands­foren­ing (MBL).

I 2007 klaget Mag­a­sin- og Uke­presse­forenin­gen, (i dag en del av MBL) sak­en inn for ESA, med begrun­nelsen ulovlig forskjells­be­han­dling. I kla­gen argu­menterte forenin­gen blant annet med at avis­er og uke­blad­er konkur­rerer på samme marked; innhold­et er for likt til at det kan gjøres et så kraftig skille. Også Fag­pressen støt­tet opp under denne kla­gen; at noen avis­er mot­tar både press­es­tøtte, og indi­rek­te støtte ved moms­fritaket, er med på å hin­dre effek­tiv konkur­ranse i markedet.

ESA kon­klud­erte med at det ikke er noe skille mel­lom avis­er og uke­blad­er. Etter deres syn konkur­rerer disse på samme marked, og moms­fritaket blir der­for å anse som forskjells­be­han­dling av konkur­renter — og dermed som ulovlig statsstøtte. I svar­brevet (pdf) skrev Finans­de­parte­mentet, som har ans­var for denne sak­en, at Norge selv må kunne bestemme om lan­det skal ha moms­fritak for avis­er, og at dette har vært en del av det norske merverdisys­temet siden 1970. Det vis­es også til at EUs avgifts­di­rek­tiv tillater bruk av reduserte satser, inklud­ert null­satser, på en rekke vares­lag, og det er lig­nende ord­ninger i andre europeiske land. Det påpekes at uke­pressen ikke opp­fyller kravene stat­en stiller til pub­likasjon­er som innlemmes i momsfritaksordningen:

[…] the main goal of gov­ern­ment media pol­i­cy, and of the zero-rat­ed VAT on news­pa­pers, is to pro­mote the demo­c­ra­t­ic func­tion of the media. In order to par­tic­i­pate active­ly in the demo­c­ra­t­ic soci­ety, cit­i­zens need broad access to news and infor­ma­tion on a wide range of pub­lic mat­ters […] Opposed to news­pa­pers, week­ly press pub­li­ca­tions do not, and can­not, func­tion as a pri­ma­ry sources of gen­er­al information.

Tals­menn for uke­pressen påpeker på sin side at et moms­fritak også for uke­blad­er og mag­a­sin­er er i tråd med kon­klusjonene fra Ytrings­fri­het­skom­misjo­nens innstill­ing om at ytrings­fri­het­slov­givnin­gen skal være «medi­enøy­tral», alt­så at ytrings­fri­heten må omfat­te alle medi­er på lik linje.

Endelig svar på denne sak­en håper tidligere direk­tør for Mag­a­sin- og Uke­presse­forenin­gen Karen Eld­b­jørg Toven vil komme innen 2010. Hun under­strek­er i et inn­legg på forenin­gens nettsted:

Vi håper at en slik avgjørelse kan bidra til like­be­han­dling og økt medie­mang­fold og 0‑moms for alle pub­likasjon­er. […] avgjørelsen – foreløpig eller endelig – betyr ikke at avisene må ilegges moms. Den betyr like­be­han­dling av ulike papir­typer og utgivelsesfrekvenser.” 

På kampanje.com listes det også opp andre alter­na­tive utfall: at moms­fritaket oppheves i sin hel­het, at 0‑satsen oppheves; lav felles sats inn­føres, eller at dagens ord­ning fortsetter.

TEMA

M

ediestø
tte

56 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] Uke­pressens kamp for moms­fritak Men­er avisenes moms­fritak er ulovlig forskjells­be­han­dling. Av Line Thams Reiersen […]

til toppen