Nyhetsbrev uke 6

Blant temaene: Skatt til tv-distributører, borgerjournalistikk og NRK og reklamesalg på nett.

Siden sist har Vox Pub­li­ca blitt opp­da­tert med to nye artik­ler. Jostein Grips­rud har gitt et bidrag til artik­kel­se­ri­en «medie­støt­te» med en artik­kel hvor han spør hvor­for man ikke kan leg­ge en skatt på tv-dis­tri­bu­tø­rer som er øre­mer­ket lan­dets kom­mer­si­el­le all­menn­kring­kas­ter? Hil­de Eri­ka Lund har på sin side skre­vet om hvor­dan bor­ger­jour­na­lis­tikk kan kom­me lokal­jour­na­lis­tik­ken til unn­set­ning.

Blog­gen «Pres­sens pris» har de to sis­te uke­ne fått sine førs­te inn­legg. Hall­vard Moe har i to inn­legg tatt for seg debat­ten rundt NRK og reklame­salg på nett, og Olav Anders Øvre­bø har skre­vet om hvor­dan medie­top­per er mis­for­nøy­de med at NRK ikke skal drøf­tes i medie­støtte­ut­val­get. Line Thams Rei­er­sen har opp­sum­mert uke­pres­sens kamp for moms­fri­tak, mens Nina Kval­heim har skre­vet om offent­lig støt­te til jour­na­lis­tikk i USA.

Også Fak­ta først-blog­gen har blitt opp­da­tert siden sist. Olav Anders Øvre­bø har den­ne gan­gen spurt om hva nyt­ten av offent­li­ge data egent­lig er, og han har tatt for seg den dans­ke IT- og Tele­sty­rel­sens åpne data-kon­kur­ran­se.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. De to nes­te uke­ne er det fle­re ting på pro­gram­met. Først­kom­men­de fre­dag avhol­des semi­na­ret «Jour­na­lis­tik­kens kår» i Ber­gen. Sven Egil Omdal og Bjør­gulv Braa­nen vil dis­ku­te­re hvor­dan kva­li­tets­jour­nal­si­tik­ken best kan sik­res, og siden medie­støt­te er Vox Pub­li­cas nye sat­sings­om­rå­de vil vi være til­ste­de og kom­me med en opp­sum­me­ring av semi­na­ret. Stu­den­ter ved film- og TV-pro­duk­sjon ved UiB vil også fil­me det hele, og fil­men vil bli pub­li­sert på Vox Pub­li­ca først­kom­men­de uke. Søn­dag 14. febru­ar går Reagan­kon­fe­ran­sen av sta­be­len på Lit­te­ra­tur­hu­set i Oslo, og et semi­nar om salon­gens betyd­ning for euro­pe­isk kul­tur­liv fin­ner sted i Georg Sver­de­rups hus i Oslo tors­dag 18. For å få en full over­sikt over alle arran­ge­men­ter kan du besø­ke Agora­ka­len­de­ren, og du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling «Aktu­el­le len­ker». Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: Iacob Chris­ti­an Pre­ben­sen spør i en artik­kel på NRK Beta om folk egent­lig vil være akti­ve del­ta­ke­re i medie­ne, og dagbladet.no mel­der at Stor­tin­get øns­ker at Finans­de­par­te­men­tet skal revur­de­re dagens ord­ning for inn­syn i skatte­lis­te­ne.

For å lese artik­le­ne:

Spa­dens navn
Hva med å leg­ge en skatt på tv-dis­tri­bu­tø­rer som øre­mer­kes lan­dets kom­mer­si­el­le all­menn­kring­kas­ter? Av Jostein Grips­rud

Bor­ger­ne til lokal­jour­na­lis­tik­kens unn­set­ning
Sam­ar­beid med pub­li­kum kan bidra til å heve kva­li­te­ten på lokal­jour­na­lis­tik­ken. Av Hil­de Eri­ka Lund

Pres­sens pris
Dags­pres­sen mot all­menn­kring­kas­ter­ne på nett — også i Dan­mark

Debat­ten om all­menn­kring­kas­ter­nes eks­pan­sjon på inter­nett går også i vårt nabo­land. Av Hall­vard Moe

His­to­ri­en om reklame­salg på NRKs nye medie­platt­for­mer
Grunn­la­get for lisen­s­in­sti­tu­sjo­nens reklame­inn­tek­ter ble lagt på 1990-tal­let. Av Hall­vard Moe

Medie­top­per vil dis­ku­te­re NRKs rol­le
Medie­be­drif­ter lite for­nøyd med at NRK ikke er med i man­da­tet for medie­støtte­ut­val­get. Av Olav Anders Øvre­bø

Uke­pres­sens kamp for moms­fri­tak
Mener avi­se­nes moms­fri­tak er ulov­lig for­skjells­be­hand­ling. Av Line Thams Rei­er­sen

Stats­støt­te til medi­er i USA: ikke så uten­ke­lig like­vel
Også ame­ri­kansk jour­na­lis­tikk har kun­net nyte godt av offent­lig støt­te, viser en ny rap­port. Av Nina Kval­heim

Fak­ta Først
Hva er nyt­ten av offent­li­ge data?

Bare har­de fak­ta og tun­ge eksemp­ler duger for å over­be­vi­se poli­ti­ke­re om nyt­ten av å fri­gi data. Av Olav Anders Øvre­bø

Åpne data i Dan­mark: pris­vin­ne­re kåret
Poli­tis­ke data, energi­data og infor­ma­sjon om offent­li­ge toa­let­ter. Av Olav Anders Øvre­bø

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjon

1 KOMMENTAR

  1. […] Nyhets­brev uke 6 « Vox Pub­li­ca. […]

til toppen