Nyhetsbrev uke 6

Blant temaene: Skatt til tv-distributører, borgerjournalistikk og NRK og reklamesalg på nett.

Siden sist har Vox Pub­li­ca blitt opp­datert med to nye artik­ler. Jostein Grip­srud har gitt et bidrag til artikkelse­rien “medi­estøtte” med en artikkel hvor han spør hvor­for man ikke kan legge en skatt på tv-dis­trib­utør­er som er øre­mer­ket lan­dets kom­mer­sielle all­mennkringkaster? Hilde Eri­ka Lund har på sin side skrevet om hvor­dan borg­er­jour­nal­is­tikk kan komme lokaljour­nal­is­tikken til unnsetning.

Bloggen “Pressens pris” har de to siste ukene fått sine første inn­legg. Hal­l­vard Moe har i to inn­legg tatt for seg debat­ten rundt NRK og reklame­salg på nett, og Olav Anders Øvre­bø har skrevet om hvor­dan medi­etop­per er mis­fornøyde med at NRK ikke skal drøftes i medi­estøt­teut­val­get. Line Thams Reiersen har opp­sum­mert uke­pressens kamp for moms­fritak, mens Nina Kval­heim har skrevet om offentlig støtte til jour­nal­is­tikk i USA.

Også Fak­ta først-bloggen har blitt opp­datert siden sist. Olav Anders Øvre­bø har denne gan­gen spurt om hva nyt­ten av offentlige data egentlig er, og han har tatt for seg den danske IT- og Telestyrelsens åpne data-konkurranse.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. De to neste ukene er det flere ting på pro­gram­met. Førstk­om­mende fredag avholdes sem­i­naret “Jour­nal­is­tikkens kår” i Bergen. Sven Egil Omdal og Bjør­gulv Braa­nen vil diskutere hvor­dan kvalitet­sjour­nal­si­tikken best kan sikres, og siden medi­estøtte er Vox Pub­li­cas nye sats­ing­som­råde vil vi være tilst­ede og komme med en opp­sum­mer­ing av sem­i­naret. Stu­den­ter ved film- og TV-pro­duk­sjon ved UiB vil også filme det hele, og fil­men vil bli pub­lis­ert på Vox Pub­li­ca førstk­om­mende uke. Søndag 14. feb­ru­ar går Rea­gankon­fer­ansen av sta­be­len på Lit­ter­aturhuset i Oslo, og et sem­i­nar om salon­gens betyd­ning for europeisk kul­turliv finner sted i Georg Sverderups hus i Oslo tors­dag 18. For å få en full over­sikt over alle arrange­menter kan du besøke Ago­rakalen­deren, og du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling “Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: Iacob Chris­t­ian Prebensen spør i en artikkel på NRK Beta om folk egentlig vil være aktive deltakere i medi­ene, og dagbladet.no melder at Stortinget ønsker at Finans­de­parte­mentet skal revur­dere dagens ord­ning for innsyn i skattelistene.

For å lese artiklene: 

Spadens navn
Hva med å legge en skatt på tv-dis­trib­utør­er som øre­merkes lan­dets kom­mer­sielle all­mennkringkaster? Av Jostein Gripsrud

Borg­erne til lokaljour­nal­is­tikkens unnsetning
Samar­beid med pub­likum kan bidra til å heve kvaliteten på lokaljour­nal­is­tikken. Av Hilde Eri­ka Lund

Pressens pris
Dags­pressen mot all­mennkringkasterne på nett — også i Danmark

Debat­ten om all­mennkringkasternes ekspan­sjon på inter­nett går også i vårt naboland. Av Hal­l­vard Moe

His­to­rien om reklame­salg på NRKs nye medieplattformer
Grunnlaget for lisensin­sti­tusjo­nens reklamein­ntek­ter ble lagt på 1990-tal­let. Av Hal­l­vard Moe

Medi­etop­per vil diskutere NRKs rolle
Mediebedrifter lite fornøyd med at NRK ikke er med i man­datet for medi­estøt­teut­val­get. Av Olav Anders Øvrebø

Uke­pressens kamp for momsfritak
Men­er avisenes moms­fritak er ulovlig forskjells­be­han­dling. Av Line Thams Reiersen

Statsstøtte til medi­er i USA: ikke så utenke­lig likevel
Også amerikan­sk jour­nal­is­tikk har kun­net nyte godt av offentlig støtte, vis­er en ny rap­port. Av Nina Kvalheim

Fak­ta Først
Hva er nyt­ten av offentlige data?

Bare harde fak­ta og tunge eksem­pler duger for å over­be­vise poli­tikere om nyt­ten av å fri­gi data. Av Olav Anders Øvrebø

Åpne data i Dan­mark: prisvin­nere kåret
Poli­tiske data, energi­da­ta og infor­masjon om offentlige toalet­ter. Av Olav Anders Øvrebø

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjon

1 KOMMENTAR

  1. […] Nyhets­brev uke 6 « Vox Publica. […]

til toppen