Hvorfor ikke integrere Store Norske i Wikipedia?

Ved å gjøre artiklene fra Store Norske tilgjengelig med åpen lisens, kan de leve videre i Wikipedia -- og i andre sammenhenger.

Det er etter hvert kjent at alle for­søk på å ska­pe kom­mer­si­el­le gra­tis­lek­si­kon fei­ler. Det er ikke unikt at Sto­re Nors­ke Lek­si­kon sli­ter, alle lek­si­kon­for­lag sli­ter for­di det rett og slett er for tøft å kon­kur­re­re med Wiki­pe­dia. Det er imid­ler­tid ikke slik at Wiki­pe­dia er enes­te årsak, det er den radi­kalt enk­le infor­ma­sjons­til­gan­gen på net­tet som har gjort at ordi­næ­re tryk­te lek­si­kon er blitt over­flø­di­ge.

En tragedie å miste Store Norske

For et lite språk som norsk er det imid­ler­tid en veri­ta­bel tra­ge­die å mis­te en så sen­tral res­surs som Sto­re Nors­ke. Sam­ti­dig er det klart at det vil bli svært vans­ke­lig for Kunn­skaps­for­la­get å opp­rett­hol­de lek­si­ko­net på egen hånd. De har da også søkt om nok­så sto­re stat­li­ge bevilg­nin­ger for å opp­rett­hol­de drif­ten, men det er vans­ke­lig for sta­ten å gi sto­re ensi­di­ge drifts­til­skudd til en aktør. I Nor­ge er det ikke bare Sto­re Nors­ke som er et aktu­elt pro­dukt. J.W. Cap­pe­lens For­lag har pro­duk­tet Cap­lex og bør også tas med i dis­ku­sjo­ner om en frem­ti­dig løs­ning.

Hvis en ser på det en funk­sjo­nelt øns­ker å opp­nå — en full­ver­dig kunn­skaps­base på norsk — og ikke bare det en øns­ker orga­ni­sa­to­risk — å opp­rett­hol­de Kunn­skaps­for­la­gets pro­duk­sjon av lek­si­kon –, så er en løs­ning å inklu­de­re stof­fet fra Sto­re Nors­ke i Wiki­pe­dia. Det vil være en nok­så stor opp­ga­ve som vil ta fle­re år om den må gjø­res på fri­vil­lig basis. Før arbei­det er fer­dig, kan imid­ler­tid stof­fet enten lig­ge på det eksis­te­ren­de nett­ste­det eller på Wikisource, et annet av para­ply­or­ga­ni­sa­sjo­nens Wiki­me­dia Foun­da­tions pro­sjek­ter.

Wikipedia ønsker ikke monopol

Her øns­ker vi i for­enin­gen Wiki­me­dia Nor­ge å påpe­ke at vi abso­lutt ikke øns­ker at Kunn­skaps­for­la­get skal brek­ke ryg­gen på grunn av Sto­re Nors­ke, vi øns­ker å red­de lek­si­ko­nets inn­hold og vi øns­ker at Kunn­skaps­for­la­get skal bestå med pro­duk­sjon av de fan­tas­tis­ke opp­slags­bø­ke­ne de har. Vi vil ikke at Kunn­skaps­for­la­get skal få et rødt øre i nød­hjelp, vi vil at de skal få en reell kom­pen­sa­sjon for de ver­di­ene som lig­ger i lek­si­ko­net.

Det arbei­des med å lage ord­bø­ker etter sam­me model­len som Wiki­pe­dia, pro­sjek­tet Wik­tio­na­ry, men det­te vokser meget lang­somt og det ser ikke ut som at for­men som er valgt er helt hel­dig. Fle­re ite­ra­sjo­ner må nok gjen­nom­fø­res før Wik­tio­na­ry på bok­mål kan bli en kon­kur­rent til Kunn­skaps­for­la­gets blå ord­bø­ker. Uten et leve­dyk­tig Kunn­skaps­for­lag vil den digi­ta­le kunn­skaps­all­men­nin­gen i Nor­ge bli fat­ti­ge­re.

Vi mener ikke at ett tid­li­ge­re lek­si­kon­mono­pol skal erstat­tes med et nytt, vi øns­ker at infor­ma­sjon skal gjø­res fritt til­gjen­ge­lig. Det mener vi skjer hvis stof­fet på Sto­re Nors­ke blir gjort fritt til­gjen­ge­lig med en vel­etab­lert åpen lisens. Det­te vil anta­ke­lig med­føre kost­na­der, og vi tror at stat­li­ge bevilg­nin­ger best nyt­tes ved å sik­re reell fri­het til å gjen­bru­ke stof­fet, ikke bare at stof­fet er gra­tis. Når stof­fet er fritt til­gjen­ge­lig under en åpen lisens, vil gjen­bruk av stof­fet på Wikisource og Wiki­pe­dia kom­me som en natur­lig kon­se­kvens, men sam­ti­dig vil også and­re kun­ne gjen­bru­ke stof­fet.

Wikipedias rutiner kan endres

Uav­hen­gig av dis­ku­sjo­ner om kva­li­tets­sik­ring ved navn­gi­vel­se av for­fat­te­re slik Sto­re Nors­ke gjør det, eller kva­li­tets­sik­ring gjen­nom refe­ran­ser slik Wiki­pe­dia gjør det, så har Sto­re Nors­ke en eksep­sjo­nelt høy kva­li­tet. For å behol­de kva­li­te­ten på det eksis­te­ren­de inn­hol­det, og også for­bed­re det, så tren­ger vi en åpen dis­ku­sjon om hvil­ke løs­nin­ger vi tren­ger i Wiki­pe­dia. Vi kan ikke erstat­te våre meto­der for kva­li­tets­sik­ring, men vi kan utvi­de med nye effek­ti­ve meto­der for å opp­rett­hol­de og øke kva­li­te­ten. Vi kan hel­ler ikke skif­te fra å til­la­te ano­ny­me bidrag til kun å til­la­te bidrag fra veri­fi­ser­te fag­re­dak­tø­rer, men vi kan lage løs­nin­ger som kredi­te­rer hoved­for­fat­te­re der det er natur­lig og nød­ven­dig.

End­rin­ge­ne vi må gjø­re vil nød­ven­dig­vis med­føre en del utgif­ter; kode må skri­ves, data­struk­tu­rer over­set­tes, ret­tig­he­ter kla­re­res og så vide­re. Det­te tror vi imid­ler­tid vil bli mode­ra­te utgif­ter om vi ser på tota­le leve­tids­kost­na­der. Sam­ti­dig er vi nok­så sik­re på at de sam­funns­mes­si­ge gjen­bruks­ef­fek­te­ne er bety­de­li­ge; det vil bli til­gjen­ge­lig et meget stort og omfat­ten­de lek­si­kon­verk på norsk. For­sik­ti­ge anslag tyder på et omfang på opp­un­der 400 000 artik­ler om vi hol­der noen til­legg i Sto­re Nors­ke uten­for.

Hvis vi går enda et skritt vide­re og sier at vi leg­ger til meto­der for å inklu­de­re eks­ter­ne faglek­si­kon, så begyn­ner det å bli vir­ke­lig inter­es­sant. Det­te har jeg skre­vet mer om i en egen artik­kel om faglek­si­kon og Wiki­pe­dia.

Artik­ke­len ble først pub­li­sert i Wiki­me­dia Nor­ges Ori­go-sone.

TEMA

W

ikipedi
a

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

11 KOMMENTARER

 1. For­di Wiki­pe­dia ikke har den fag­li­ge kom­pe­tan­sen eller en seriøs admi­ni­stra­sjon (hvor man­ge dyk­ti­ge bidrags­yte­re har ikke for­svun­net fra Wiki­pe­dia på grunn av bøllle­opp­før­sel fra deg og and­re sen­tra­le per­soner på Wiki­pe­dia?). Det er helt lat­ter­lig at dere vir­ke­lig tror at dere kan for­val­te en så ver­di­full kunn­skaps­base som Sto­re nork­se lek­si­kon.

 2. Spen­nen­de tan­ker, John Erling. Det vir­ker som en god ide å inte­gre­re inn­hol­det fra Sto­re nors­ke lek­si­kon i Wiki­pe­dia der­som for­la­get ikke len­ger vil dri­ve det vide­re. Både med tan­ke på til­gjenge­lig­gjø­ring og opp­da­te­ring. En del sig­ner­te artik­ler som også er tatt med i nett­ver­sjo­nen av snl fra Norsk bio­gra­fisk lek­si­kon har like­vel kan­skje his­to­risk inter­es­se i sin opp­rin­ne­li­ge form. Hvis alt det­te inn­hol­det for­svin­ner fra net­tet vil­le det være trist. Kan­skje Wiki­me­dia kan hos­te inn­hol­det uend­ret? Det vil­le være et posi­tivt sup­ple­ment til van­li­ge Wiki­pe­dia.

 3. Det som er fore­slått som en arbeids­mo­dell er å kopiere stof­fet til Wikisource som et sna­pshot og så opp­gra­de­re artik­kel for artik­kel til vår stan­dard idet de tas over til Wiki­pe­dia. Sna­psho­tet på Wikisource vil bli låst for vide­re redi­ge­ring. Artik­le­ne på Wiki­pe­dia vil være åpne for omar­bei­ding på lik lin­je med våre and­re artik­ler.

  Vi har noen tan­ker om end­ring av vår egen pro­duk­sjons­mo­dell for å høy­ne kva­li­te­ten, men det­te med­fø­rer at vi må gjø­re noe utvik­lings­ar­beid. Mer om det­te i Vi vil ha Sto­re nors­ke.

 4. Det vik­tigs­te i førs­te omgang bør kan­skje være å hind­re at mate­ria­let Kunn­skaps­for­la­get har blir util­gjen­ge­lig — hvis pla­nen vir­ke­lig er å leg­ge ned SNL i betyd­nin­gen fjer­ne inn­hol­det fra net­tet.

 5. Avatar
  Svein Askheim says:

  SNL skal gis til en stif­tel­se og vil bestå og for­hå­pent­lig­vis også bear­bei­des vide­re. SNL skal utvik­les til et faglek­si­kon med fag­an­svar­li­ge og redak­sjon. Wiki­pe­dia har en annen filo­so­fi som ikke kan sam­ord­nes med SNL. Len­king mel­lom uli­ke nett­lek­si­ka og and­re digi­ta­le medi­er vil styr­ke både nett­ste­de­ne og til­bu­det til bru­ker­ne.

 6. Enig, SNL og Wiki­pe­dia utfyl­ler hver­and­re.

 7. @tankgirl87: Jeg kan opp­ly­se om at J.E.Blad er sær­de­les omstridt også inn­ad i Wiki­pe­dia-mil­jø­et. Hvis du har opp­levd bøl­le­te opp­før­sel fra ham (noe jeg leven­de kan se for meg) så kan jeg kan­skje bero­li­ge deg med at de fles­te and­re admi­ni­stra­to­rer tar avstand fra argu­men­ta­sjons­tek­nik­ken hans.

  Tho­mas,
  Admi­ni­stra­tor no.wikipedia.org

 8. @Thomas: Hei, nå skal jeg ikke påstå at jeg kjen­ner alle føde­navn på samt­li­ge bru­ke­re, men jeg kjen­ner de fles­te av admi­ni­stra­to­re­ne. Bru­ker­nav­ne­ne til admi­ni­stra­to­re­ne lis­tes på en egen «spe­sial­side»:http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Spesial:Brukerliste&limit=100&group=sysop i til­legg på siden som beskri­ver admi­ni­stra­tor­rol­len. På siden som beskri­ver admi­ni­stra­tor­rol­len er det også beskre­vet for­ut­set­nin­ge­ne for «desysop»:http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Administratorer#De-nominering_av_administratorer. Hvis du er admi­ni­stra­tor som du sier så reg­ner jeg med at du set­ter opp et for­slag til desysop på bak­grunn av påstan­den, men jeg blir nok ikke vel­dig over­ras­ket om noe slikt ikke blir gjort! ;)

  Vi vet at vel­dig man­ge bru­ke­re er inn­om og gjør noen redi­ge­rin­ger for der­et­ter å for­svin­ne. Vel­dig ofte har dis­se bru­ker­ne en agen­da for å skri­ve om et spe­si­fikt tema som opp­tar dem sterkt. Det­te brin­ger dem svært ofte i kon­flikt med res­ten av nett­sam­fun­net når de øns­ker å bru­ke posi­tivt lade­te uttrykk og ven­din­ger og der­et­ter blir mode­rert. I mer eks­tre­me til­fel­ler hav­ner nye artik­ler på «slette­si­den»:http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sletting og de som da kon­kre­ti­se­rer etab­lert prak­sis og regel­verk er ofte de som får mest kjeft, selv om prak­sis og regel­verk kan til­si at artik­ler skal behol­des. Selv om tonen tid­vis kan være amper på slette­si­den så tror jeg vi har en god bit igjen før vi når enkel­te nett­avi­sers dis­ku­sjons­fora.

  En annen og nok­så inter­es­sant obser­va­sjon om dis­se bru­ker­ne er at de sjel­den har noe øns­ke om å bidra med mer enn noen nok­så få bidrag. Målet er å få en eller noen få opp­lys­nin­ger inn, de har gjort en obser­va­sjon som de øns­ker å gjen­for­tel­le. I dis­se til­fel­le­ne er det ingen kon­flikt som får dem til å for­svin­ne, og man­ge av dem for­tel­ler at de først måne­der sene­re ble opp­merk­som på dis­ku­sjo­nen som star­tet rundt deres redi­ge­rin­ger. Vår «feil» i dis­se til­fel­le­ne er at vi mang­ler verk­tøy for å gjø­re dem opp­merk­som på den igang­sat­te dis­ku­sjo­nen.

  At vi har en del mis­for­nøy­de bru­ke­re er nok helt tyde­lig, men det er nok ikke all­tid at dis­se bru­ker­ne kan til­bake­fø­res til kon­kre­te hen­del­ser på Wiki­pe­dia. Vi vet at enkel­te artik­ler til­trek­ker seg bru­ke­re som siden er nok­så odiø­se om hvor ille Wiki­pe­dia er, men sam­ti­dig vet vi at få and­re opp­slags­verk ofrer dis­se tema­ene spalte­plass. Et typisk eksem­pel på et slikt tema er «Kon­spi­ra­sjons­teori­er om 11. sep­tem­ber»:http://no.wikipedia.org/wiki/Konspirasjonsteorier_om_11._september.

  Det fin­nes også tema­er hvor vi vet at nok­så man­ge føler seg over­kjørt. Spe­si­elt gjel­der det­te lokal­po­li­tikk hvor vi har satt noen gren­ser for hva vi øns­ker å omta­le for­di det blir for lokalt og for vans­ke­lig å føl­ge opp, og innen­for musikk hvor vi set­ter krav om pub­li­ser­te arbei­der før vi god­tar omta­le. Når band blir omtalt etter førs­te skole­kon­ser­ten eller en ung­doms­po­li­ti­ker omta­les når han blir leder av sko­lens parti­lag så er det vans­ke­lig å behol­de omta­le­ne. Det betyr ikke at per­sone­ne ikke er enga­sjer­te, men det er vans­ke­lig og til­dels umu­lig for oss å kva­li­tets­sik­re omta­len.

  Tho­mas og tankgirl87 for­blir nok repre­sen­tan­ter for de litt mer mis­for­nøy­de, og admi­ni­stra­to­rer på Wiki­pe­dia kom­mer fort­satt til stø­te på deres like­sin­ne­de i frem­ti­den. Lese­re flest vil nok også i frem­ti­den lure på det vold­som­me enga­sje­men­tet som leg­ges for dagen i enkel­te debat­ter.

 9. Wikipedianer says:

  Som bidrags­yter på Wiki­pe­dia kan jeg bekref­te at nest­le­der i Wiki­me­dia Nor­ge og byrå­krat på Wiki­pe­dia John Erling Blad nyter stor respekt for inn­sat­sen sin for Wiki­pe­dia, og at han er blant de mest akti­ve og kon­struk­ti­ve per­sone­ne på Wiki­pe­dia og i Wiki­me­dia. At han skul­le være «sær­de­les omstridt» er helt ukjent for meg. Takk for kjem­pe job­ben du gjør for Wiki­pe­dia, jeb, og for job­ben du gjør med å hol­de lek­si­ko­net fritt for kon­spi­ra­sjons­teori­er av 11/9‑sorten og annet tull (Wiki­pe­dia er nok litt som fjøs­lyk­ten i natte­mør­ket, og noen må ta job­ben med å hol­de gær­nin­ge­ne ute :-)

 10. Soci­al com­ments and ana­ly­tics for this post…

  This post was men­tio­ned on Twit­ter by ast­ro­newth: Dagens bes­te for­slag kom­mer fra @jeblad, som vil inte­gre­re SNL-stoff i Wiki­pe­dia: http://tinyurl.com/yjjhhvb

 11. […] ska­per sta­dig debatt: Bur­de Sto­re Nors­ke Lek­si­kons nett­ut­ga­ve inte­gre­res i Wiki­pe­dia? Kan du sto­le på infor­ma­sjo­nen i Wiki­pe­dia, og hvem bidrar til nett­lek­si­ko­net? Hva kan Wiki­pe­dia […]

til toppen