Hvorfor ikke integrere Store Norske i Wikipedia?

Ved å gjøre artiklene fra Store Norske tilgjengelig med åpen lisens, kan de leve videre i Wikipedia -- og i andre sammenhenger.

Det er etter hvert kjent at alle forsøk på å skape kom­mer­sielle gratislek­sikon feil­er. Det er ikke unikt at Store Norske Lek­sikon sliter, alle lek­sikon­for­lag sliter for­di det rett og slett er for tøft å konkur­rere med Wikipedia. Det er imi­dler­tid ikke slik at Wikipedia er eneste årsak, det er den radikalt enkle infor­masjon­stil­gan­gen på net­tet som har gjort at ordinære tryk­te lek­sikon er blitt overflødige.

En tragedie å miste Store Norske

For et lite språk som norsk er det imi­dler­tid en ver­i­ta­bel tragedie å miste en så sen­tral ressurs som Store Norske. Sam­tidig er det klart at det vil bli svært vanske­lig for Kunnskaps­for­laget å oppret­tholde lek­sikonet på egen hånd. De har da også søkt om nok­så store statlige bevil­gninger for å oppret­tholde driften, men det er vanske­lig for stat­en å gi store ensidi­ge drift­stil­skudd til en aktør. I Norge er det ikke bare Store Norske som er et aktuelt pro­dukt. J.W. Cap­pe­lens For­lag har pro­duk­tet Caplex og bør også tas med i diskusjon­er om en frem­tidig løsning.

Hvis en ser på det en funksjonelt ønsker å opp­nå — en ful­lverdig kunnskaps­base på norsk — og ikke bare det en ønsker organ­isatorisk — å oppret­tholde Kunnskaps­for­lagets pro­duk­sjon av lek­sikon –, så er en løs­ning å inklud­ere stof­fet fra Store Norske i Wikipedia. Det vil være en nok­så stor opp­gave som vil ta flere år om den må gjøres på friv­il­lig basis. Før arbei­det er fer­dig, kan imi­dler­tid stof­fet enten ligge på det eksis­terende nettst­edet eller på Wik­isource, et annet av para­ply­or­gan­isas­jo­nens Wiki­me­dia Foun­da­tions pros­jek­ter.

Wikipedia ønsker ikke monopol

Her ønsker vi i forenin­gen Wiki­me­dia Norge å påpeke at vi abso­lutt ikke ønsker at Kunnskaps­for­laget skal brekke ryggen på grunn av Store Norske, vi ønsker å red­de lek­sikonets innhold og vi ønsker at Kunnskaps­for­laget skal bestå med pro­duk­sjon av de fan­tastiske opp­slags­bøkene de har. Vi vil ikke at Kunnskaps­for­laget skal få et rødt øre i nød­hjelp, vi vil at de skal få en reell kom­pen­sasjon for de ver­di­ene som lig­ger i leksikonet. 

Det arbei­des med å lage ord­bøk­er etter samme mod­ellen som Wikipedia, pros­jek­tet Wik­tionary, men dette vokser meget lang­somt og det ser ikke ut som at for­men som er val­gt er helt heldig. Flere iterasjon­er må nok gjen­nom­føres før Wik­tionary på bok­mål kan bli en konkur­rent til Kunnskaps­for­lagets blå ord­bøk­er. Uten et lev­edyk­tig Kunnskaps­for­lag vil den dig­i­tale kunnskap­sall­men­nin­gen i Norge bli fattigere.

Vi men­er ikke at ett tidligere lek­sikon­monopol skal erstattes med et nytt, vi ønsker at infor­masjon skal gjøres fritt tilgjen­gelig. Det men­er vi skjer hvis stof­fet på Store Norske blir gjort fritt tilgjen­gelig med en veletablert åpen lisens. Dette vil antake­lig med­føre kost­nad­er, og vi tror at statlige bevil­gninger best nyttes ved å sikre reell fri­het til å gjen­bruke stof­fet, ikke bare at stof­fet er gratis. Når stof­fet er fritt tilgjen­gelig under en åpen lisens, vil gjen­bruk av stof­fet på Wik­isource og Wikipedia komme som en naturlig kon­sekvens, men sam­tidig vil også andre kunne gjen­bruke stoffet.

Wikipedias rutiner kan endres

Uavhengig av diskusjon­er om kvalitetssikring ved navn­givelse av for­fat­tere slik Store Norske gjør det, eller kvalitetssikring gjen­nom refer­anser slik Wikipedia gjør det, så har Store Norske en eksep­sjonelt høy kvalitet. For å beholde kvaliteten på det eksis­terende innhold­et, og også forbedre det, så trenger vi en åpen diskusjon om hvilke løs­ninger vi trenger i Wikipedia. Vi kan ikke erstat­te våre metoder for kvalitetssikring, men vi kan utvide med nye effek­tive metoder for å oppret­tholde og øke kvaliteten. Vi kan heller ikke skifte fra å tillate anonyme bidrag til kun å tillate bidrag fra ver­i­fis­erte fagredak­tør­er, men vi kan lage løs­ninger som kred­iter­er hov­ed­for­fat­tere der det er naturlig og nødvendig.

Endrin­gene vi må gjøre vil nød­vendigvis med­føre en del utgifter; kode må skrives, datas­truk­tur­er over­settes, ret­tigheter klar­eres og så videre. Dette tror vi imi­dler­tid vil bli mod­er­ate utgifter om vi ser på totale lev­etid­skost­nad­er. Sam­tidig er vi nok­så sikre på at de sam­funns­mes­sige gjen­bruk­sef­fek­tene er bety­delige; det vil bli tilgjen­gelig et meget stort og omfat­tende lek­sikon­verk på norsk. For­sik­tige anslag tyder på et omfang på oppun­der 400 000 artik­ler om vi hold­er noen til­legg i Store Norske utenfor.

Hvis vi går enda et skritt videre og sier at vi leg­ger til metoder for å inklud­ere eksterne faglek­sikon, så beg­yn­ner det å bli virke­lig inter­es­sant. Dette har jeg skrevet mer om i en egen artikkel om faglek­sikon og Wikipedia.

Artikke­len ble først pub­lis­ert i Wiki­me­dia Norges Origo-sone.

TEMA

W

ikipedi
a

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

11 KOMMENTARER

 1. For­di Wikipedia ikke har den faglige kom­petansen eller en ser­iøs admin­is­trasjon (hvor mange dyk­tige bidragsytere har ikke forsvun­net fra Wikipedia på grunn av bøl­lleoppførsel fra deg og andre sen­trale per­son­er på Wikipedia?). Det er helt lat­terlig at dere virke­lig tror at dere kan for­valte en så verdi­full kunnskaps­base som Store norkse leksikon.

 2. Marianne says:

  Spen­nende tanker, John Erling. Det virk­er som en god ide å inte­grere innhold­et fra Store norske lek­sikon i Wikipedia der­som for­laget ikke lenger vil dri­ve det videre. Både med tanke på tilgjen­gelig­gjøring og opp­da­ter­ing. En del sign­erte artik­ler som også er tatt med i nettver­sjo­nen av snl fra Norsk biografisk lek­sikon har likev­el kan­skje his­torisk inter­esse i sin opprin­nelige form. Hvis alt dette innhold­et forsvin­ner fra net­tet ville det være trist. Kan­skje Wiki­me­dia kan hoste innhold­et uen­dret? Det ville være et pos­i­tivt sup­ple­ment til van­lige Wikipedia.

 3. Det som er fores­lått som en arbei­dsmod­ell er å kopiere stof­fet til Wik­isource som et snap­shot og så opp­gradere artikkel for artikkel til vår stan­dard idet de tas over til Wikipedia. Snap­shotet på Wik­isource vil bli låst for videre redi­ger­ing. Artik­lene på Wikipedia vil være åpne for omar­bei­d­ing på lik lin­je med våre andre artikler.

  Vi har noen tanker om endring av vår egen pro­duk­sjon­s­mod­ell for å høyne kvaliteten, men dette med­før­er at vi må gjøre noe utviklingsar­beid. Mer om dette i Vi vil ha Store norske.

 4. Marianne says:

  Det vik­tig­ste i første omgang bør kan­skje være å hin­dre at mate­ri­alet Kunnskaps­for­laget har blir util­gjen­gelig — hvis pla­nen virke­lig er å legge ned SNL i betyd­nin­gen fjerne innhold­et fra nettet.

 5. Svein Askheim says:

  SNL skal gis til en stif­telse og vil bestå og forhåpentligvis også bear­bei­des videre. SNL skal utvikles til et faglek­sikon med fagans­varlige og redak­sjon. Wikipedia har en annen filosofi som ikke kan samordnes med SNL. Lenk­ing mel­lom ulike net­tlek­si­ka og andre dig­i­tale medi­er vil styrke både nettst­e­dene og tilbudet til brukerne.

 6. Marianne says:

  Enig, SNL og Wikipedia utfyller hverandre.

 7. @tankgirl87: Jeg kan oppl­yse om at J.E.Blad er særde­les omstridt også innad i Wikipedia-miljøet. Hvis du har opplevd bøl­lete oppførsel fra ham (noe jeg lev­ende kan se for meg) så kan jeg kan­skje berolige deg med at de fleste andre admin­is­tra­tor­er tar avs­tand fra argu­men­tasjon­steknikken hans.

  Thomas,
  Admin­is­tra­tor no.wikipedia.org

 8. @Thomas: Hei, nå skal jeg ikke påstå at jeg kjen­ner alle føde­navn på samtlige brukere, men jeg kjen­ner de fleste av admin­is­tra­torene. Bruk­er­navnene til admin­is­tra­torene listes på en egen “spe­sial­side”:http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Spesial:Brukerliste&limit=100&group=sysop i til­legg på siden som beskriv­er admin­is­tra­tor­rollen. På siden som beskriv­er admin­is­tra­tor­rollen er det også beskrevet forut­set­nin­gene for “desysop”:http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Administratorer#De-nominering_av_administratorer. Hvis du er admin­is­tra­tor som du sier så reg­n­er jeg med at du set­ter opp et forslag til desysop på bak­grunn av pås­tanden, men jeg blir nok ikke veldig over­ras­ket om noe slikt ikke blir gjort! ;)

  Vi vet at veldig mange brukere er innom og gjør noen redi­geringer for deretter å forsvinne. Veldig ofte har disse bruk­erne en agen­da for å skrive om et spe­si­fikt tema som opp­tar dem sterkt. Dette bringer dem svært ofte i kon­flikt med resten av nettsam­fun­net når de ønsker å bruke pos­i­tivt ladete uttrykk og vendinger og deretter blir mod­er­ert. I mer ekstreme til­feller havn­er nye artik­ler på “slettes­i­den”:http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sletting og de som da konkre­tis­er­er etablert prak­sis og regelverk er ofte de som får mest kjeft, selv om prak­sis og regelverk kan tilsi at artik­ler skal beholdes. Selv om tonen tid­vis kan være amper på slettes­i­den så tror jeg vi har en god bit igjen før vi når enkelte net­tavis­ers diskusjonsfora.

  En annen og nok­så inter­es­sant obser­vasjon om disse bruk­erne er at de sjelden har noe ønske om å bidra med mer enn noen nok­så få bidrag. Målet er å få en eller noen få opplysninger inn, de har gjort en obser­vasjon som de ønsker å gjen­fortelle. I disse til­fel­lene er det ingen kon­flikt som får dem til å forsvinne, og mange av dem forteller at de først måned­er senere ble opp­merk­som på diskusjo­nen som startet rundt deres redi­geringer. Vår “feil” i disse til­fel­lene er at vi man­gler verk­tøy for å gjøre dem opp­merk­som på den igangsat­te diskusjonen.

  At vi har en del mis­fornøyde brukere er nok helt tydelig, men det er nok ikke alltid at disse bruk­erne kan tilbake­føres til konkrete hen­delser på Wikipedia. Vi vet at enkelte artik­ler tiltrekker seg brukere som siden er nok­så odiøse om hvor ille Wikipedia er, men sam­tidig vet vi at få andre opp­slagsverk ofr­er disse temaene spal­teplass. Et typisk eksem­pel på et slikt tema er “Kon­spir­asjon­ste­ori­er om 11. sep­tem­ber”:http://no.wikipedia.org/wiki/Konspirasjonsteorier_om_11._september.

  Det finnes også temaer hvor vi vet at nok­så mange føler seg overkjørt. Spe­sielt gjelder dette lokalpoli­tikk hvor vi har satt noen grenser for hva vi ønsker å omtale for­di det blir for lokalt og for vanske­lig å følge opp, og innen­for musikk hvor vi set­ter krav om pub­lis­erte arbei­der før vi god­tar omtale. Når band blir omtalt etter første skolekon­serten eller en ung­dom­spoli­tik­er omtales når han blir led­er av skolens par­ti­lag så er det vanske­lig å beholde omta­l­ene. Det betyr ikke at per­son­ene ikke er engas­jerte, men det er vanske­lig og tildels umulig for oss å kvalitetssikre omtalen.

  Thomas og tankgirl87 for­blir nok rep­re­sen­tan­ter for de litt mer mis­fornøyde, og admin­is­tra­tor­er på Wikipedia kom­mer fort­satt til støte på deres likesinnede i fremti­den. Lesere flest vil nok også i fremti­den lure på det vold­somme engas­je­mentet som legges for dagen i enkelte debatter.

 9. Wikipedianer says:

  Som bidragsyter på Wikipedia kan jeg bekrefte at nes­tled­er i Wiki­me­dia Norge og byråkrat på Wikipedia John Erling Blad nyter stor respekt for innsat­sen sin for Wikipedia, og at han er blant de mest aktive og kon­struk­tive per­son­ene på Wikipedia og i Wiki­me­dia. At han skulle være “særde­les omstridt” er helt ukjent for meg. Takk for kjempe jobben du gjør for Wikipedia, jeb, og for jobben du gjør med å holde lek­sikonet fritt for kon­spir­asjon­ste­ori­er av 11/9‑sorten og annet tull (Wikipedia er nok litt som fjøs­lyk­ten i nat­temør­ket, og noen må ta jobben med å holde gærnin­gene ute :-)

 10. Social com­ments and ana­lyt­ics for this post…

  This post was men­tioned on Twit­ter by astronewth: Dagens beste forslag kom­mer fra @jeblad, som vil inte­grere SNL-stoff i Wikipedia: http://tinyurl.com/yjjhhvb

 11. […] skaper stadig debatt: Burde Store Norske Lek­sikons net­tut­gave inte­gr­eres i Wikipedia? Kan du stole på infor­masjo­nen i Wikipedia, og hvem bidrar til net­tlek­sikonet? Hva kan Wikipedia […]

til toppen