Skal skrive offentlighetens historie

Millionstøtte fra Fritt Ord til stort bokprosjekt om norsk offentlighets historie.

Et stort, rikt illus­tr­ert bokverk er målet for pros­jek­tet Norsk offent­lighets his­to­rie. Fritt Ord bevil­get nylig 1,5 mil­lion­er kro­ner til pros­jek­tet, og bokver­ket skal være klar for pub­lis­er­ing ved utgan­gen av 2016.

Ini­tia­tiv­takere er en gruppe forskere ved Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap, UiB, med pro­fes­sor Jostein Grip­srud som pros­jek­tled­er. Norsk offent­lighets his­to­rie blir et samar­bei­d­spros­jekt mel­lom forskere ved insti­tut­tet og bidragsytere fra andre uni­ver­siteter og fagmiljøer.

— Det fins selvføl­gelig allerede bøk­er om lan­dets lit­ter­aturhis­to­rie, presse­his­to­rie, kringkast­ing­shis­to­rie og så videre, men ingen som forsøk­er å skil­dre utviklin­gen av offent­ligheten som en uhorvelig kom­pleks hel­het med avgjørende betyd­ning for demokrati­et. Det er dette vi skal prøve å få til, sier Gripsrud.

Norsk offentlighet i aksjon. TV-debatt om idrett i Centralteatret i november 1965.

Norsk offent­lighet i aksjon. TV-debatt om idrett i Cen­tralteatret i novem­ber 1965.

Forsker­grup­pen har i en årrekke arbei­det med offent­lighet­ste­ori, his­to­rieskrivn­ing om offent­lighet og mer samtid­sori­en­tert empirisk forskn­ing, blant annet med årlige sem­i­nar­er. To engel­skspråk­lige antolo­gi­er ble gitt ut i 2010 (The Idea of the Pub­lic Sphere) og 2011 (The Pub­lic Sphere, fire bind). 

Bokver­ket som plan­legges er bereg­net på et all­ment pub­likum like mye som et tver­rfaglig akademisk.

— Fram­still­in­gen skal på den ene siden gi en faglig sol­id, engas­jerende og vel­skrevet his­torisk fortelling om offent­lighetens utvikling, på den andre siden skal den til­by leserne portret­ter av bestemte per­son­er eller skildringer av spe­sielle fenomen­er som en slags dypdykk i det uen­delig rike stof­fet his­to­riefortellin­gen byg­ger på. Og det hele skal være rikt illus­tr­ert – boka vil legge vekt på de visuelle medi­enes rolle i offent­ligheten, som ofte er mer eller min­dre over­sett i skrift­fokuserte fram­still­inger, forteller Gripsrud.

Arbei­det med pros­jek­tet vil bli formi­dlet under­veis i Vox Pub­li­ca. Her kom­mer det blog­ginn­legg om his­toriske emn­er og kilder, arrange­menter og fram­drift i prosjektet.

TEMA

O

ffentli
ghet

91 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Blir boka om offent­lighetens his­to­rie lagt ut for offent­ligheten på nett?

  2. Jostein Gripsrud says:

    Det er mulig det kan gjøres en e‑bok av den, men jeg tror ikke du kan reg­ne med at hele ver­ket umid­del­bart blir gjort tilgjen­gelig gratis på net­tet, om det var dét du mente!

til toppen