Skal skrive offentlighetens historie

Millionstøtte fra Fritt Ord til stort bokprosjekt om norsk offentlighets historie.

Et stort, rikt illust­rert bok­verk er målet for pro­sjek­tet Norsk offent­lig­hets his­to­rie. Fritt Ord bevil­get nylig 1,5 mil­lio­ner kro­ner til pro­sjek­tet, og bok­ver­ket skal være klar for pub­li­se­ring ved utgan­gen av 2016.

Ini­tia­tiv­ta­ke­re er en grup­pe fors­ke­re ved Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap, UiB, med pro­fes­sor Jostein Grips­rud som pro­sjekt­le­der. Norsk offent­lig­hets his­to­rie blir et sam­ar­beids­pro­sjekt mel­lom fors­ke­re ved insti­tut­tet og bidrags­yte­re fra and­re uni­ver­si­te­ter og fag­mil­jø­er.

— Det fins selv­føl­ge­lig alle­re­de bøker om lan­dets lit­te­ra­tur­his­to­rie, presse­his­to­rie, kring­kas­tings­his­to­rie og så vide­re, men ingen som for­sø­ker å skild­re utvik­lin­gen av offent­lig­he­ten som en uhor­ve­lig kom­pleks hel­het med avgjø­ren­de betyd­ning for demo­kra­ti­et. Det er det­te vi skal prø­ve å få til, sier Grips­rud.

Norsk offentlighet i aksjon. TV-debatt om idrett i Centralteatret i november 1965.

Norsk offent­lig­het i aksjon. TV-debatt om idrett i Cen­tral­teat­ret i novem­ber 1965.

Fors­ker­grup­pen har i en årrek­ke arbei­det med offent­lig­hets­teori, his­to­rie­skriv­ning om offent­lig­het og mer sam­tids­ori­en­tert empi­risk forsk­ning, blant annet med årli­ge semi­na­rer. To engelsk­språk­li­ge anto­lo­gi­er ble gitt ut i 2010 (The Idea of the Pub­lic Sphe­re) og 2011 (The Pub­lic Sphe­re, fire bind).

Bok­ver­ket som plan­leg­ges er bereg­net på et all­ment pub­li­kum like mye som et tverr­fag­lig aka­de­misk.

— Fram­stil­lin­gen skal på den ene siden gi en fag­lig solid, enga­sje­ren­de og vel­skre­vet his­to­risk for­tel­ling om offent­lig­he­tens utvik­ling, på den and­re siden skal den til­by leser­ne por­tret­ter av bestem­te per­soner eller skild­rin­ger av spe­si­el­le feno­me­ner som en slags dyp­dykk i det uen­de­lig rike stof­fet his­to­rie­for­tel­lin­gen byg­ger på. Og det hele skal være rikt illust­rert – boka vil leg­ge vekt på de visu­el­le medie­nes rol­le i offent­lig­he­ten, som ofte er mer eller mind­re over­sett i skrift­fo­ku­ser­te fram­stil­lin­ger, for­tel­ler Grips­rud.

Arbei­det med pro­sjek­tet vil bli for­mid­let under­veis i Vox Pub­li­ca. Her kom­mer det blogg­inn­legg om his­to­ris­ke emner og kil­der, arran­ge­men­ter og fram­drift i pro­sjek­tet.

TEMA

O

ffentli
ghet

89 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Blir boka om offent­lig­he­tens his­to­rie lagt ut for offent­lig­he­ten på nett?

  2. Jostein Gripsrud says:

    Det er mulig det kan gjø­res en e‑bok av den, men jeg tror ikke du kan reg­ne med at hele ver­ket umid­del­bart blir gjort til­gjen­ge­lig gra­tis på net­tet, om det var dét du men­te!

til toppen