Nyhetsbrev uke 12

Blant temaene: Kvinnedag i Tyrkia, Store Norske og amerikanske mediers tilstand.

Hvor­dan ble Kvinneda­gen mark­ert i Tyrkia? Deniz Akin trekker frem en gryende allianse mel­lom les­biske, sekulære, religiøse og transsek­suelle kvin­ner i en ny artikkel i Vox Pub­li­ca, hvor han også plasser­er Tyrkias kvin­nebeveg­else inn i en his­torisk kontekst.

Debat­ten går om framti­den til Store Norske Lek­sikon etter meldin­gen om at driften vil bli stop­pet til som­meren. John Erling Blad spør: Hvor­for ikke inte­grere Store Norske i Wikipedia?

Fak­ta først har siden sist blitt opp­datert med en ny artikkel. Olav Anders Øvre­bø tar denne gan­gen for seg åpne datas rolle i den engelske valgkampen.

Jens Kjeld­sen har den siste tiden opp­datert retorikkbloggen med flere nye inn­legg. I to inn­legg tar han for seg hvor­dan utdan­ningsin­sti­tusjon­er har fått øynene opp for retorikk som fagfelt, og han vis­er til at man nå kan ta mas­ter i retorikk i Oslo, og forhåpentligvis snart også i Bergen.

Også Pressens pris er opp­datert med et inn­legg siden sist. Her tar Olav Anders Øvre­bø for seg 2010-utgaven av den årlige til­stand­srap­porten for amerikanske nyhetsmedier.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der. 

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: fritanke.no skriv­er om hvor­dan en NTNU-stu­dent lurte kon­spir­asjons­fa­natikere trill rundt, og nytimes.com melder om at et stort arkiv med video fra Kon­gressen og Det hvite hus nå er tilgjen­gelig på nett.

Til artik­lene:
Turkey: Gay, reli­gious and sec­u­lar women rais­ing their voic­es in solidarity
Women’s Day in Turkey: A man­i­fes­ta­tion of the uni­ty that embraces diver­si­ty. Av Deniz Akin

Hvor­for ikke inte­grere Store Norske i Wikipedia?
Ved å gjøre artik­lene fra Store Norske tilgjen­gelig med åpen lisens, kan de leve videre i Wikipedia — og i andre sam­men­henger. Av John Erling Blad

Fak­ta Først
Åpne data blir britisk valgkamptema

De kon­ser­v­a­tive prøver å overgå Labour i løfter om fri­givelse av offentlig sek­tors data. Av Olav Anders Øvrebø

Retorikkbloggen
Fra Athens ago­ra til et uni­ver­sitet nær deg

Retorikken vokser i Norge. Nå kan du ta en mas­ter i Oslo og antagelig føl­ger Bergen etter innen lenge. Av Jens Kjeldsen

Når en gutt får en hammer
Noen er bedre til å argu­mentere enn andre. Av Jens Kjeldsen

Pressens pris
Amerikanske medi­er slankes og slankes

10 mil­liarder borte fra avisenes jour­nal­is­tikk-bud­sjet­ter; nyskap­ing på nett foreløpig for spinkel. Av Olav Anders Øvrebø

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen