data.norge.no

Det blir adressen til nettstedet som skal samle informasjon om offentlige data, skriver fornyingsminister Rigmor Aasrud i dette gjesteinnlegget.

Viss­te du at du kan fin­ne ut hvil­ket post­num­mer en gate­adres­se har hos Pos­tens Elekt­ro­nis­ke Post­adresse­bok? At du på vin­te­ren kan las­te ned isvar­sel for hele lan­det hos Kyst­ver­ket? At du kan las­te ned vær­var­sel fra Meteoro­lo­gisk insti­tutt hos Yr.no? Eller at du kan se hvor mye pen­ger de uli­ke poli­tis­ke par­ti­ene har fått i støt­te på partifinansiering.no? Det­te er gode eksemp­ler på infor­ma­sjon det offent­li­ge gjør til­gjen­ge­lig for inn­byg­ger­ne, og det kom­mer til å kom­me langt fle­re sli­ke eksemp­ler i åre­ne som kom­mer.

Der­for har jeg begynt arbei­det med å lage et nett­sted som kan sam­le infor­ma­sjon om offent­li­ge data. Det­te nett­ste­det skal ha adres­sen data.norge.no! Når både USA, Eng­land, Spa­nia, Dan­mark, New Zea­land og Aust­ra­lia har gjort det, er det på tide at vi også gjør det! Mål­set­nin­gen er at det­te nett­ste­det skal være en møte­plass for alle som arbei­der med videre­bruk av offent­li­ge data. At offent­li­ge data kan bru­kes av and­re enn de eta­te­ne og kom­mu­ne­ne som har sam­let dem inn har nem­lig et stort verdi­ska­pings­po­ten­si­al. Kan­skje noen kan lage en tje­nes­te som sen­der vær- og isvar­sel til deg på mobil­te­le­fo­nen når du ten­ker på å dra ut med båten? En tje­nes­te som peker ut vei­en til det nær­mes­te bysyk­kel­sta­ti­vet? Eller kan­skje en tje­nes­te som vars­ler deg hvis det er vei­ar­bei­der langs den vei­en du plei­er å gå, syk­le eller kjø­re til jobb, slik at du kan ta en annen vei og unn­gå kø?

Det­te tema­et har blitt dis­ku­tert flit­tig det sis­te året, og man­ge gode og kon­struk­ti­ve inn­spill har duk­ket opp gjen­nom debat­ter både på NRK­be­ta, på Ori­go-blog­gen og på nett­ma­ga­si­net Vox Pub­li­ca sin blogg Fak­ta først. Det har også vært inspi­re­ren­de å se det arbei­det Sond­re Bjel­l­ås har lagt ned i wiki­en datakilder.no, og det dug­nads­ba­ser­te kart­leg­gings­ar­bei­det til Olav Anders Øvre­bø og Vox Pub­li­ca der de har sam­let inn data­kil­der i et regne­ark som er redi­ger­bart for alle på net­tet og nå nylig no.ckan.net.

Jeg tren­ger deres hjelp til å utvik­le nett­ste­det data.norge.no som en god over­sikt over de offent­li­ge data­kil­de­ne som er til­gjen­ge­li­ge for videre­bruk. Hva synes dere er vik­tig? Hva bør vi ta hen­syn til? Hva slags infor­ma­sjon bør det være på nett­ste­det? Hvil­ke typer data­sett er vik­tigst? Hva er det vik­tig å vite om data­ene for å kun­ne gjen­bru­ke dem i prak­sis?

Si deres mening her — eller via and­re kana­ler, som Twit­ter eller e‑post. Vi er åpne for inn­spill for å lage et godt nett­sted på data.norge.no, og gjø­re offent­li­ge data til­gjen­ge­li­ge på en god og hen­sikts­mes­sig måte.

OPPDATERING FRA REDAKSJONEN: Se Aas­ruds inn­legg på Tek­no­logi­rå­dets semi­nar.

Du kan også se man­ge kom­men­ta­rer til fro­kost­mø­tet og offent­li­ge data via Twit­ter-stikk­or­det #off­data.

Se blogg­inn­legg fra Svein Ølnes om tema­et.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Annikken Bonnevie Seip says:

    Pub­li­se­ring av offent­li­ge data på nett er flott, men det kre­ver omtan­ke knyt­tet til per­son­vern og pri­vat­liv for per­soner og fore­tak. Jeg har ikke fun­net noen risiko­vur­de­ring i Tek­no­logi­rå­dets rap­port «Fra Alt­inn til alt ut?».
    Reg­le­ment for øko­nomi­sty­ring i sta­ten § 4 inne­hol­der krav om at all sty­ring, opp­føl­ging, kon­troll og for­valt­ning i sta­ten skal til­pas­ses virk­som­he­tens egen­art samt risi­ko og vesent­lig­het. Risiko­sty­ring skal gi stør­re sik­ker­het for at vesent­li­ge mål nås på uli­ke nivå­er ved å avdek­ke svak­he­ter i for­ut­set­nin­ge­ne for at måle­ne kan nås, og leg­ge til ret­te for nød­ven­di­ge til­tak.
    Så vidt jeg kan for­stå, bør et slikt nett­sted jevn­lig gjen­nom­føre en sol­lid risiko­vur­de­ring. Det er ikke lett, men desto vik­ti­ge­re for det er man­ge inter­es­sen­ter som kan opp­le­ve uøns­ke­te kon­se­kven­ser. Selv om hvert enkelt infor­ma­sjons­ele­ment som leg­ges ut ikke er sen­si­tivt, så vet vi nå mye mer om mulig­he­ter for å kop­le og ana­ly­se­re også ano­ny­mi­ser­te data. Der­for vil den­ne por­ta­len kre­ve god opp­læ­ring i infor­ma­sjons­sik­ker­het i alle virk­som­he­te­ne som skal leg­ge ut data.

  2. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Tor-Einar H. Skin­lo. Tor-Einar H. Skin­lo said: data.norge.no http://bit.ly/blQ8C1 […]

til toppen