data.norge.no

Det blir adressen til nettstedet som skal samle informasjon om offentlige data, skriver fornyingsminister Rigmor Aasrud i dette gjesteinnlegget.

Vis­ste du at du kan finne ut hvilket post­num­mer en gatead­resse har hos Postens Elek­tro­n­iske Postadresse­bok? At du på vin­teren kan laste ned isvarsel for hele lan­det hos Kystver­ket? At du kan laste ned vær­varsel fra Mete­o­rol­o­gisk insti­tutt hos Yr.no? Eller at du kan se hvor mye penger de ulike poli­tiske par­tiene har fått i støtte på partifinansiering.no? Dette er gode eksem­pler på infor­masjon det offentlige gjør tilgjen­gelig for innbyg­gerne, og det kom­mer til å komme langt flere slike eksem­pler i årene som kommer.

Der­for har jeg beg­y­nt arbei­det med å lage et nettst­ed som kan sam­le infor­masjon om offentlige data. Dette nettst­edet skal ha adressen data.norge.no! Når både USA, Eng­land, Spania, Dan­mark, New Zealand og Aus­tralia har gjort det, er det på tide at vi også gjør det! Målset­nin­gen er at dette nettst­edet skal være en møteplass for alle som arbei­der med videre­bruk av offentlige data. At offentlige data kan brukes av andre enn de etatene og kom­munene som har sam­let dem inn har nem­lig et stort verdiskap­ingspoten­sial. Kan­skje noen kan lage en tjen­este som sender vær- og isvarsel til deg på mobil­tele­fo­nen når du tenker på å dra ut med båten? En tjen­este som peker ut veien til det nærmeste bysykkel­sta­tivet? Eller kan­skje en tjen­este som varsler deg hvis det er veiar­bei­der langs den veien du pleier å gå, syk­le eller kjøre til jobb, slik at du kan ta en annen vei og unngå kø?

Dette temaet har blitt diskutert flit­tig det siste året, og mange gode og kon­struk­tive inn­spill har dukket opp gjen­nom debat­ter både på NRK­be­ta, på Ori­go-bloggen og på nettma­gasinet Vox Pub­li­ca sin blogg Fak­ta først. Det har også vært inspir­erende å se det arbei­det Son­dre Bjel­lås har lagt ned i wikien datakilder.no, og det dug­nads­baserte kart­leg­gingsar­bei­det til Olav Anders Øvre­bø og Vox Pub­li­ca der de har sam­let inn datak­ilder i et reg­n­eark som er redi­ger­bart for alle på net­tet og nå nylig no.ckan.net.

Jeg trenger deres hjelp til å utvikle nettst­edet data.norge.no som en god over­sikt over de offentlige datak­ildene som er tilgjen­gelige for videre­bruk. Hva synes dere er vik­tig? Hva bør vi ta hen­syn til? Hva slags infor­masjon bør det være på nettst­edet? Hvilke typer datasett er vik­tigst? Hva er det vik­tig å vite om dataene for å kunne gjen­bruke dem i praksis?

Si deres mening her — eller via andre kanaler, som Twit­ter eller e‑post. Vi er åpne for inn­spill for å lage et godt nettst­ed på data.norge.no, og gjøre offentlige data tilgjen­gelige på en god og hen­sik­tsmes­sig måte.

OPPDATERING FRA REDAKSJONEN: Se Aas­ruds inn­legg på Teknolo­girådets seminar.

Du kan også se mange kom­mentar­er til frokost­møtet og offentlige data via Twit­ter-stikko­rdet #off­da­ta.

Se blog­ginn­legg fra Svein Ølnes om temaet.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Annikken Bonnevie Seip says:

    Pub­lis­er­ing av offentlige data på nett er flott, men det krev­er omtanke knyt­tet til per­son­vern og pri­vatliv for per­son­er og fore­tak. Jeg har ikke fun­net noen risikovur­der­ing i Teknolo­girådets rap­port “Fra Altinn til alt ut?”.
    Regle­ment for økon­o­mistyring i stat­en § 4 innehold­er krav om at all styring, oppføl­ging, kon­troll og for­valt­ning i stat­en skal tilpass­es virk­somhetens ege­nart samt risiko og vesent­lighet. Risikostyring skal gi større sikker­het for at vesentlige mål nås på ulike nivåer ved å avdekke svakheter i forut­set­nin­gene for at målene kan nås, og legge til rette for nød­vendi­ge tiltak.
    Så vidt jeg kan forstå, bør et slikt nettst­ed jevn­lig gjen­nom­føre en sol­lid risikovur­der­ing. Det er ikke lett, men desto vik­tigere for det er mange inter­essen­ter som kan oppleve uøns­kete kon­sekvenser. Selv om hvert enkelt infor­masjon­se­le­ment som legges ut ikke er sen­si­tivt, så vet vi nå mye mer om muligheter for å kople og analy­sere også anonymis­erte data. Der­for vil denne por­tal­en kreve god opplæring i infor­masjon­ssikker­het i alle virk­somhetene som skal legge ut data.

  2. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Tor-Einar H. Skin­lo. Tor-Einar H. Skin­lo said: data.norge.no http://bit.ly/blQ8C1 […]

til toppen