E‑valg har mye å bevise

Syntax E-rror: Elektronisk stemmegiving virker å skape flere problemer enn de løser.

E‑valg skal prø­ves ut ved utvalg­te kom­mu­ner ved val­get i 2011, og mål­set­nin­gen er at alle skal kun­ne stem­me elekt­ro­nisk innen 2017. Elekt­ro­nisk betyr i den­ne sam­men­hen­gen fra egen PC.

I en hek­tisk hver­dag kan det være vans­ke­lig å få unna alle gjøre­må­le­ne. Det­te mener Kom­mu­nal- og regio­nal­de­par­te­men­tet at de har for­stått når de nå går inn for å prø­ve ut elekt­ro­nisk stem­me­giv­ning i for­bin­del­se med kom­mu­ne- og fyl­kes­tings­val­get i 2011 (pdf). Fynd­ord som effek­ti­vi­tet, til­gjen­ge­lig­het og kost­nads­kutt er dan­dert ut i pas­sen­de por­sjo­ner i depar­te­men­tets pro­sjekt­di­rek­tiv. Det kan ved førs­te tan­ke vir­ke besnæ­ren­de å kun­ne stem­me hjem­me­fra i sofa­kro­ken. Man slip­per å set­te av tid til å gå til stem­me­lo­ka­let, og kan hel­ler benyt­te den­ne tiden til noe mer nyt­tig. Som å se fot­ball eller Skal vi dan­se. Men er det for mye å for­ven­te av oss at vi bru­ker et par timer annet­hvert år for å utøve vår rett og plikt til å stem­me? Er ikke det­te et ritua­le vi bør beva­re som sym­bol på bin­de­led­det mel­lom vel­ge­re og de folke­valg­te?

Det hev­des vide­re at vi skal stem­me elekt­ro­nisk for­di nye gene­ra­sjo­ner for­ven­ter det. Jeg tror også nye gene­ra­sjo­ner for­ven­ter at det hers­ker full til­lit til at valg­sys­te­met fun­ge­rer slik at hver stem­me blir telt kor­rekt, og at man slip­per å ha sju­en­de far i huset hen­gen­de over seg når man utøver sin stem­me­rett. Hvor­dan det­te skal kun­ne kon­trol­le­res i de tusen hjem er et stort spørs­mål, og sva­ret så langt er for dår­lig. Det sies nem­lig at fami­ly voting skal mot­vir­kes ved at man kan gjø­re om sin stem­me fle­re gan­ger under valg­kam­pen, og at bare den sis­te inn­send­te stem­men tel­ler. La oss ta et sce­na­rio: Stor­fa­mi­li­en sam­les kvel­den før dagen og leve­rer sine stem­mer, for så å rei­se på pik­nik på valg­da­gen. Er det­te en så avan­sert stra­te­gi at vi ikke tror noen kom­mer på den eller gid­der å gjen­nom­føre den?

På insti­tutt for sam­men­lik­nen­de poli­tikk under­vi­ses det i valg­ob­ser­va­sjon. Her lærer man pro­se­dy­rer for å avdek­ke utro tje­ne­re i valg­lo­ka­le­ne. I et e‑valg er det ingen loka­ler å inspi­se­re, og i mot­set­ning til i papir­valg vil én enkelt utro tje­ner kun­ne for­år­sa­ke vesent­lig stør­re ska­de i et e‑valg. Hvem og hvor­dan skal vi obser­ve­re binær­tall som flyr gjen­nom cyber­space?

Og en ting til: Hvor man­ge av dere vet hvor pin­ko­de­ne deres til MinID lig­ger? Rotet dem vekk, sier du?

En mind­re ambi­siøs plan som også er nevnt er å byt­te ut papir­sed­ler med valg­ma­ski­ner i valg­lo­ka­le­ne. Det­te kan ha noe for seg. Vi vet at telle­korp­set kan gjø­re men­nes­ke­li­ge feil når mil­lio­ner av stem­me­sed­ler skal tel­les opp, og det tar natur­lig­vis leng­re tid enn det gjør for en data­ma­skin å tel­le opp ”sine” stem­mer. Man skal imid­ler­tid også her være svært påpas­se­lig med at sys­te­met er ord­net på en slik måte at alle føler seg hund­re pro­sent trygg på at ingen data­kyn­di­ge har mulig­he­ter for å tuk­le med resul­ta­tet. Jeg gjen­tar: Alle skal føle seg trygg. Det er ikke nok at man objek­tivt sett mener det er trygt, det skal også kom­mu­ni­se­res til skep­ti­ke­re og para­no­i­de at ingen vil kun­ne spo­re opp dine elekt­ro­nis­ke fin­ger­av­trykk og fin­ne ut av hva du stem­te. Kla­rer vi ikke det, ja så må vi hol­de oss til papir­ver­sjo­nen. Den har fun­gert len­ge og godt.

Det er bra å prø­ve ut nye ting, og jeg hil­ser for­sø­ket i 2011 vel­kom­men. Men jeg ser fram til å høre hvor­dan man har tenkt å løse blant annet de pro­ble­me­ne som er nevnt i det­te inn­leg­get.

TEMA

V

alg

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Tor-Einar H. Skin­lo. Tor-Einar H. Skin­lo said: E‑valg har mye å bevi­se: http://bit.ly/dt5ync […]

  2. E‑valg…

    Voting by inter­net Foto: Euro­pean Par­lia­ment Nor­ge arbei­der med å inn­føre elekt­ro­nisk stem­me­av­giv­ning over inter­nett, kalt e‑valg. I den­ne anled­ning rei­ser det seg en lang rek­ke tek­nis­ke og ideo­lo­gis­ke pro­blem­stil­lin­ger. Jeg vil i den­ne artik­ke­len ta o…

til toppen