‘Ja’, ‘nei’ og Foss

Høyres standpunkt til datalagringsdirektivet: ”Et sted mellom ingenting og nesten noe”.

Data­lag­rings­di­rek­ti­vet og debat­ten rundt det, har enga­sjert man­ge sam­funns­in­ter­es­ser­te. Og den fort­set­ter å gjø­re det. Uan­sett utfal­let av den ende­li­ge vote­rin­gen i Stor­tin­get, har direk­tiv­de­bat­ten hvirv­let opp pro­blem­stil­lin­ger i norsk, poli­tisk debatt som til for­veks­ling kan min­ne om en ideo­lo­gisk grense­opp­gang mel­lom en libe­ral for­stå­el­se av men­nes­ke og sam­funn og en tek­no-opti­mis­tisk vil­lig­het til å ta i bruk et hvil­ket­som­helst mid­del som kan ten­kes å frem­me omfor­en­te og verdi­for­ank­re­de mål. Som for eksem­pel ’trygg­het’.

Etter anvis­ning hen­tet fra Nils Kjærs berøm­te stor­tings­mann Celi­us, har Høy­re lan­det på et stand­punkt ”et sted mel­lom ingen­ting og nes­ten noe”. Et lands­møte­fler­tall har kom­met til at det er greitt og vel for­en­lig med de krav Høy­re stil­ler til et godt og vel­funk­sjo­ne­ren­de per­son­vern, at over­vå­kin­gen av Per og Pål skal begren­ses til et halvt år. Og alt­så ikke pågå et helt slik Regje­rin­gen anty­der i sitt hørings­no­tat.

Det er et reson­ne­ment ikke ulikt bero­li­gel­sen av engste­li­ge for­eld­re som får vite at elven nå er sen­ket en meter: Da vil ingen barn len­ger kun­ne druk­ne i den!

Lands­mø­tet anbe­fal­te også å inn­føre soli­de kon­troll­ru­ti­ner slik at poli­ti­et ikke fin­ner på noe fan­te­ri.

Som om alt det nors­ke medi­er hver uke for­tel­ler om svik­ten­de kon­troll­ru­ti­ner i norsk for­valt­ning skal kun­ne for­kla­res av man­gel på reg­ler; man­gel på til­syns­or­ga­ner?

Når vi nå har fått vite at et fler­tall av nors­ke, uni­for­mer­te politi­folk ikke vil­le nøle med å offent­lig­gjø­re så vel navn som bil­de av sik­te­de kvin­ner og menn, ja da kan retts­sta­tens til­hen­ge­re nep­pe bli for for­sik­ti­ge når nye kikke­hull skal bores inn i bor­ge­rens pri­va­te sfæ­re….

Nå skal lands­møte­se­mi­na­ret fort­set­te i stor­tings­grup­pen. I data­lag­rings-sam­men­heng tør det for­sva­res å karak­te­ri­se­re den som litt av en fau­na: Der er folk i den som synes direk­ti­vet er for bleikt og pus­le­te og bør sti­ves opp og arme­res for blant annet å kun­ne ned­kjem­pe Face­bo­ok-assis­tert kri­mi­na­li­tet. Og der er reflek­ter­te kon­ser­va­ti­ve som ikke er vil­li­ge til å anbe­fa­le mid­ler tatt i bruk i en retts­stat som peker nese av måle­ne – mid­ler som – iro­nisk nok – åpen­bart ikke engang er effek­ti­ve!

I en kate­go­ri for seg selv stil­ler vete­ra­nen Per-Kris­ti­an Foss som via Dags­revy­en på lands­mø­tets sis­te dag opp­lys­te oss om at ”Jeg føler ikke at kunn­skap om min mobil­te­le­fon­bruk og hvor jeg har vært på inter­nett er en over­våk­ning av meg.”

I Høy­res vide­re for­hand­lin­ger med Arbei­der­par­ti­et som jus­tis­mi­nis­ter Stor­ber­get gle­der seg opp­rik­tig til, får vi inder­lig håpe at det ikke blir Foss’ pri­va­te ube­hags­kri­te­ri­er som blir ret­nings­gi­ven­de. Ingen lov hind­rer ham i å åpne kunn­skap om sine pri­va­te gjøre­mål for enhver som måt­te være inter­es­sert. Med hans sam­tyk­ke kan for eksem­pel hans syke­jour­nal ryk­kes inn som annon­se i ’Aften­pos­ten’. Helt greitt.

Men: Data­lag­rings­di­rek­ti­vet hand­ler om å gi Sta­ten rett til å tvin­ge tele­sel­ska­pe­ne til å lag­re alt om alle – gans­ke uav­hen­gig av hva den over­vå­ke­de selv måt­te mene.

(Fra redak­sjo­nen: Det­te er førs­te inn­legg i Georg Ape­nes’ nye spal­te «Sett fra pen­sjons­kas­sen». Den avlø­ser spal­ten «Ape­nes’ anneks», som ble pub­li­sert i sam­ar­beid med Data­til­sy­net og avslut­tet etter at Ape­nes tid­li­ge­re i år gikk av som til­sy­nets direk­tør).

TEMA

P

ersonve
rn

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by dug­nad, dug­nad. dug­nad said: [AVIS] ‘Ja’, ‘nei’ og Foss: Høy­res stand­punkt til data­lag­rings­di­rek­ti­vet: «Et sted mel­lom ing.. http://bit.ly/cjQ2rB #per­son­vern […]

  2. En her­lig skre­vet kom­men­tar (språk­mes­sig). Og akk så enig (inn­hold).

til toppen