Imperiets fotsoldater — visualisering og data

Hvor var G.I. Joe i perioden 1950-2005?

Medi­er i inn- og utland rap­porter­er i dag om den amerikanske forsvarsledelsens beslut­ning om å trekke ut to brigad­er fra den gjen­værende styrken på 80.000 sol­dater stasjon­ert i Europa (mange medi­er skriv­er at to brigad­er er 7000 sol­dater, mens Wash­ing­ton Post sier det blir 10–15.000). USA ønsker å styrke nærværet i Asia/Stillehavet, sam­tidig som mil­itærut­giftene må kuttes.

Basert på et data­ma­te­ri­ale fra Her­itage Foun­da­tion har Karl Sluis laget en fin inter­ak­tiv visu­alis­er­ing av det glob­ale nærværet av amerikanske sol­dater i peri­o­den 1950–2005. Visu­alis­erin­gen fun­ger­er best på visualizing.org, så klikk deg dit. Jeg lik­te bruken av pil­taster for å bevege seg fra år til år, det gjør det lett å stud­ere utviklin­gen i ro og mak. Merk omfanget av sol­dater i Europa under hele den kalde krigen.

For­di dataene ikke er opp­datert etter 2005, får man ikke med den nylige uttreknin­gen av trop­per fra Irak.

Dataset­tet kan lastes ned fra Her­itage Foun­da­tions sider.

TEMA

A

ktuelt
dataset
t

17 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen