Imperiets fotsoldater — visualisering og data

Hvor var G.I. Joe i perioden 1950-2005?

Medi­er i inn- og utland rap­por­te­rer i dag om den ame­ri­kans­ke for­svars­le­del­sens beslut­ning om å trek­ke ut to bri­ga­der fra den gjen­væ­ren­de styr­ken på 80.000 sol­da­ter sta­sjo­nert i Euro­pa (man­ge medi­er skri­ver at to bri­ga­der er 7000 sol­da­ter, mens Wash­ing­ton Post sier det blir 10–15.000). USA øns­ker å styr­ke nær­væ­ret i Asia/Stillehavet, sam­ti­dig som mili­tær­ut­gif­te­ne må kut­tes.

Basert på et data­ma­te­ria­le fra Her­ita­ge Foun­da­tion har Karl Sluis laget en fin inter­ak­tiv visu­ali­se­ring av det glo­ba­le nær­væ­ret av ame­ri­kans­ke sol­da­ter i peri­oden 1950–2005. Visu­ali­se­rin­gen fun­ge­rer best på visualizing.org, så klikk deg dit. Jeg lik­te bru­ken av pil­tas­ter for å beve­ge seg fra år til år, det gjør det lett å stu­de­re utvik­lin­gen i ro og mak. Merk omfan­get av sol­da­ter i Euro­pa under hele den kal­de kri­gen.

For­di data­ene ikke er opp­da­tert etter 2005, får man ikke med den nyli­ge uttrek­nin­gen av trop­per fra Irak.

Data­set­tet kan las­tes ned fra Her­ita­ge Foun­da­tions sider.

TEMA

A

ktuelt
dataset
t

17 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen