links for 2010-05-11

Et styr­ket lokal­de­mo­kra­ti? samfunnsforskning.no: Ny rap­port: Kan ny infor­ma­sjons­tek­no­lo­gi styr­ke lokal­de­mo­kra­ti­et? (tags: demo­kra­ti lokal­po­li­tikk lokal­de­mo­kra­ti sam­funns­forsk­ning e‑demokrati)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen