For godt til å være sant?

Å tilby forbrukerne tilgang til all musikk i verden for 99 kroner i måneden, er kanskje ikke det ideelle for plateselskapene. Men er alternativet bedre?

Det er en man­dags mor­gen i novem­ber. Det er kaldt, vått og mørkt idet jeg ende­lig kom­mer meg ut døra og begyn­ner den ti minut­ter lan­ge spa­ser­tu­ren mot dagens gjøre­mål. På vei­en er det én ting som hol­der meg gåen­de i kul­da: Øre­prop­pe­ne inn, Spo­ti­fy fram og inn på favo­ritt­spille­lis­ta.

Den­ne ruti­nen skal ha mye av æren for at jeg kom­mer meg ut av døra i star­ten av hver enes­te uke.

Hel­dig­vis for meg er ikke Taylor Swift fast inven­tar på min spille­lis­te, og min man­dags mor­gen ble der­for ikke nevne­ver­dig påvir­ket da hun i novem­ber valg­te å trek­ke alle sine album fra strøm­mings­tje­nes­ten.

Taylor Swift – synes hun får for lite ut av Spotify.

Taylor Swift – synes hun får for lite ut av Spo­ti­fy.

Swifts boi­kott vek­ket sto­re pro­tes­ter blant annet fra musikk­jour­na­list i VG Tho­mas Tal­seth. Han mener at de sto­re plate­sel­ska­pe­ne bry­ter en uskre­vet kon­trakt med strøm­mings­bru­ker­ne, og at de ikke er takk­nem­li­ge nok for løs­nin­gen strøm­mings­tje­nes­te­ne til­byr i kam­pen mot pirat­ko­pie­ring når de fjer­ner sine størs­te stjer­ner fra musikk­bi­blio­te­ke­ne.

Taylor Swift er ikke ale­ne om å hol­de til­ba­ke sin musikk fra Spo­ti­fy-kun­de­ne. Thom Yor­ke fra Radio­head fjer­net alle sine solo­al­bum i fjor som­mer med sam­me argu­men­ta­sjon som Swift: Spo­ti­fy beta­ler artis­te­ne alt­for lite.

Er plate­sel­ska­pene og artis­tene for grå­dige, eller Spo­tify og Wimp for gjer­rige?

Iføl­ge Finan­ci­al Times får artis­te­ne i gjen­nom­snitt 0,035 kro­ner per sang­av­spil­ling (tall fra sep­tem­ber 2013). Det­te betyr iro­nisk nok at Taylor Swift tje­ner mye på strøm­ming, hele 40 mil­lio­ner årlig om vi skal tro Spo­ti­fy selv. Mitt sto­re spørs­mål er hva som skjer med de mind­re artis­te­ne? Det kan ikke være sunt for mang­fol­det om Swift & co drar inn 40 mil­lio­ner hver, når Spo­ti­fy totalt består av over 30 mil­lio­ner san­ger fra både sto­re og små artis­ter ver­den over.

Den­ne fryk­ten er det fle­re som deler. Gutt­orm Raa fra War­ner Music er også redd for at mang­fol­det for­svin­ner, og hans løs­ning på pro­ble­met er at Spo­ti­fy, Wimp og and­re strøm­mings­tje­nes­ter er nødt til å øke pri­se­ne sine om de små plate­sel­ska­pe­ne skal over­le­ve. Han under­stre­ker at det er vik­tig å sat­se på nye, unge artis­ter, men at det blir vans­ke­li­ge­re å sig­ne­re artis­ter som ikke tref­fer de størs­te mas­se­ne med dagens strøm­mings­inn­tek­ter.

Det er ingen tvil om at strøm­ming av musikk har hatt posi­tiv påvirk­ning på antall ulov­lig ned­las­te­de san­ger i Nor­ge, tal­le­ne har stupt de sis­te åre­ne. Like­vel sit­ter vi nå med en pro­blem­stil­ling der vi må bestem­me hvem som har skyl­da for at musikk­bran­sjen opp­le­ver dår­li­ge tider. Er det plate­sel­ska­pe­ne og artis­te­ne som er for grå­di­ge, eller er det Spo­ti­fy og Wimp som er for gjer­ri­ge i sine utbe­ta­lin­ger?

Jeg tror sva­ret lig­ger hos for­bru­ker­ne. Av Spo­ti­fys over 50 mil­lio­ner bru­ke­re, var det i novem­ber i år bare 12,5 mil­lio­ner som betal­te den måned­li­ge avgif­ten. Det­te er kun 25 pro­sent av kunde­ba­sen, og det er kan­skje beskri­ven­de for inn­stil­lin­gen man­ge for­bru­ke­re har til musikk. Vi vil ha til­gang til all musikk når som helst, hvor som helst, men vi er ikke vil­li­ge til å beta­le for det. I hvert fall ikke når det er så enkelt og upro­ble­ma­tisk å las­te ned fra Pirate Bay helt gra­tis.

Spotify: Utviklingen i antall betalende kunder og gratis-lyttere (grafikk: spotify.com)

Spo­ti­fy: Utvik­lin­gen i antall beta­len­de kun­der og gra­tis-lyt­te­re (gra­fikk: spotify.com)

Når så man­ge vel­ger Spo­ti­fys reklame­fi­nan­sier­te gra­tis­til­bud frem­for å beta­le den lil­le sum­men på 99 kro­ner i måne­den, vir­ker Raas øns­ke om å øke pri­se­ne noe urea­lis­tisk.

Som vi alle vet har inter­net­tets inn­tog hatt en stor effekt på vel­dig man­ge sam­funns­om­rå­der, og den til­hø­ren­de pirat­ko­pie­rin­gen er og for­blir et trist kapit­tel i musikk- og film­bran­sjen. Det som er sik­kert, er at dis­tri­bu­sjons­mu­lig­he­te­ne har end­ret seg, for­bru­ker­ne for­ven­ter til­gang på en annen måte enn pre-inter­nett og musikk­bran­sjen er nødt til å til­pas­se seg der­et­ter. Like­vel synes jeg selv­føl­ge­lig musi­ke­re og pro­du­sen­ter fort­satt har rett til å kre­ve betalt for arbei­det de gjør.

Vei­en til­bake til ulov­lig ned­last­ing er fort­satt kort

I dagens musikk­mar­ked til­byr Spo­ti­fy og Wimp et alter­na­tiv der for­bru­ker­ne får hva de vil på sine egne pre­mis­ser, og musikk­bran­sjen må gjø­re til­pas­nin­ge­ne. Det­te betyr ikke at de skal slut­te å sat­se på nye, ukjen­te artis­ter, for noe av det som gjør Spo­ti­fy så appel­le­ren­de er nett­opp at musikk­bi­blio­te­ket består av alle typer musikk.

Det jeg tror kre­ves, er en inn­stil­ling der plate­sel­ska­pe­ne job­ber med strøm­mings­tje­nes­te­ne, ikke mot, for vei­en til­ba­ke til ulov­lig ned­las­ting er fort­satt kort.

Raas øns­ke om å kre­ve mer pen­ger av de som alle­re­de beta­ler bur­de kan­skje byt­tes ut med et øns­ke om at fle­re skal beta­le i førs­te omgang. Et bed­re sam­ar­beid mel­lom strøm­mings­tje­nes­te­ne og plate­bran­sjen kan kan­skje ska­pe en gul­rot­ef­fekt som kan øke antal­let beta­len­de kun­der, og igjen avkast­nin­gen til artis­te­ne. Gul­røt­te­ne kan kom­me i form av eks­klu­si­ve album­slipp og snik­lyt­ting på kom­men­de pla­ter, i til­legg til inter­ak­ti­vi­tet mel­lom lyt­ter og artist på et nivå som CD- eller kas­sett­dis­tri­bu­sjo­nen ald­ri kun­ne til­by.

En ting er sik­kert. Musikk er og for­blir en nød­ven­dig­het, om det er til å kom­me seg ut døra en man­dags mor­gen, for avslap­ning, arbeids­ro, tre­nings­mo­ti­va­sjon, dan­sing eller for å spri­te opp en ellers grå hver­dag. Så gjen­står bare spørs­må­let, er jeg vil­lig til å beta­le pri­sen? Ja, 99 kro­ner i måne­den er det i alle fall verdt.

TEMA

S

trømmin
g

10 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen