Store endringer for Danmarks Radio

Ny plan for mediepolitikken vil forandre mediestøtten i Danmark.

Reg­jerin­gen har inngått det danskene kaller en medieav­tale (pdf) med Dan­sk folkepar­ti og Lib­er­al alliance. Avtal­en leg­ger førin­gene for og beskriv­er hov­edtrekkene i lan­dets mediepoli­tikk fram til 2014. Flere av punk­tene innebær­er store endringer i offentlige støt­te­ord­ninger, særlig for NRKs søstersel­skap Dan­marks Radio (DR).

Lisensen skal ikke stige, og større del­er av den skal gis til andre aktør­er enn DR. Noen av mid­lene skal brukes til å øke den såkalte pub­lic ser­vice-pot­ten, som brukes til å støtte audio­vi­suelle pro­duk­sjon­er uten­for DR. Det skal også startes en ny radiokanal i konkur­ranse med DR. Videre skal mer lisens­mi­dler over­føres direk­te til film­pro­duk­sjon, og DR må også de neste årene kjøpe flere pro­duk­sjon­er uten­fra. I til­legg inn­før­er den danske reg­jerin­gen en ful­lverdig såkalt “pub­lic val­ue test” av plan­lagte nye DR-tjen­ester, inklud­ert en vur­der­ing av den konkur­ranse­be­grensende betyd­nin­gen av nye tiltak. En lig­nende ord­ning ble inn­ført i Norge fra 1. mai i år.

TEMA

A

llmennk
ringkas
ting

65 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen