Store endringer for Danmarks Radio

Ny plan for mediepolitikken vil forandre mediestøtten i Danmark.

Regje­rin­gen har inn­gått det dans­ke­ne kal­ler en medie­av­ta­le (pdf) med Dansk folke­par­ti og Libe­ral alli­an­ce. Avta­len leg­ger førin­ge­ne for og beskri­ver hoved­trek­ke­ne i lan­dets medie­po­li­tikk fram til 2014. Fle­re av punk­te­ne inne­bæ­rer sto­re end­rin­ger i offent­li­ge støtte­ord­nin­ger, sær­lig for NRKs søs­ter­sel­skap Dan­marks Radio (DR).

Lisen­sen skal ikke sti­ge, og stør­re deler av den skal gis til and­re aktø­rer enn DR. Noen av mid­le­ne skal bru­kes til å øke den såkal­te pub­lic ser­vice-pot­ten, som bru­kes til å støt­te audio­vi­su­el­le pro­duk­sjo­ner uten­for DR. Det skal også star­tes en ny radio­ka­nal i kon­kur­ran­se med DR. Vide­re skal mer lisens­mid­ler over­fø­res direk­te til film­pro­duk­sjon, og DR må også de nes­te åre­ne kjø­pe fle­re pro­duk­sjo­ner uten­fra. I til­legg inn­fø­rer den dans­ke regje­rin­gen en full­ver­dig såkalt «pub­lic value test» av plan­lag­te nye DR-tje­nes­ter, inklu­dert en vur­de­ring av den kon­kur­ranse­be­gren­sen­de betyd­nin­gen av nye til­tak. En lig­nen­de ord­ning ble inn­ført i Nor­ge fra 1. mai i år.

TEMA

A

llmennk
ringkas
ting

65 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen