Håndplukkede nyheter om ytringsfrihet og demokrati

Snart 1000 saker: Slik velger vi ut og katalogiserer nyhetssaker med sosiale bokmerker.

Helt siden lan­se­rin­gen av Vox Pub­li­ca i novem­ber 2006 har vi brukt den sosia­le bok­merke­tje­nes­ten Deli­cious til å vel­ge ut og pre­sen­te­re nyhe­ter og ana­ly­ser om tema­om­rå­de­ne maga­si­net tar opp — ytrings­fri­het og demo­kra­ti i vid for­stand.

Prin­sip­pet er enkelt: Ser vi en artik­kel som vi tror inter­es­se­rer leser­ne, lag­rer vi len­ken på vår Deli­cious-kon­to (det­te gjø­res enk­lest ved hjelp av et pro­gram­til­legg som instal­le­res i nett­le­se­ren) og gir den rele­van­te stikk­ord (tags). De sis­te len­ke­ne pre­sen­te­res på maga­si­nets for­si­de og under­si­der. Dess­uten er de til­gjen­ge­lig i kro­no­lo­gisk rekke­føl­ge på siden Aktu­el­le len­ker.

Enda en mulig­het er å føl­ge oss på Twit­ter. Du fin­ner len­ker til artik­le­ne også der.

Vi nær­mer oss nå 1000 bok­mer­ker, en mile­pæl som her­ved er mar­kert! Neden­for kan du se våre 100 mest bruk­te stikk­ord. Klikk på et stikk­ord for å se lis­ten over alle artik­le­ne.

Hvis du selv bru­ker Deli­cious, kan du bli med i vårt nett­verk og tip­se oss direk­te om saker vi bur­de få med oss (du kan selv­sagt også ta kon­takt på and­re måter). Du kan abon­ne­re på len­ke­ne via RSS, og utvalg­te len­ker blir også pre­sen­tert i vårt nyhets­brev.

TEMA

S

osiale
medier

60 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen