Pirater, Deeyah, Rafto: Nyhetsbrev fra Vox Publica

Øvrig innhold: Ny blogg om forskning på folkemeningen; lovende unge forfattere; SVs feilslåtte valgretorikk; dokumentarfilmvinnere.

Nye artik­ler:
– Vi må fryk­te mind­re og våge mer
Film­ska­pe­ren Deey­ah mener vi tren­ger kon­tro­ver­si­ell og sam­funns­kri­tisk kunst. Av Susan­ne S. Clau­sen

Blant pira­ter
De vil­le opp­da­te­re demo­kra­ti­et for inter­nett­al­de­ren. En for­tel­ling fra inn­si­den om det tys­ke Pirat­par­ti­ets utro­li­ge opp­gang og dype fall. Av Astrid Geis­ler.

— Når det kom­mer til men­neske­ret­tig­he­ter, bør det ikke fin­nes dob­belt­mo­ral
Raft­opris­vin­ner Bah­rain Cen­ter for Human Rights kjem­per ikke bare en kamp mot et ude­mo­kra­tisk regi­me, men mot en hel ver­dens igno­ran­se. Av Eli­se Kru­se.

Bah­rain: «Den ube­lei­li­ge revo­lu­sjo­nen»
Det fore­går men­neske­ret­tig­hets­brudd av gro­ves­te kali­ber i Bah­rain, men i Nor­ge har det len­ge vært taust om det som skjer i det lil­le Gulf-lan­det. Av Eli­se Kru­se.

Ung lit­te­ra­tur i vekst
Bare 17 år gam­mel begyn­te Eli­ne Lund Fjæ­ren å skri­ve på debut­ro­ma­nen «Ung jen­te, vok­sen mann». Hun er en av fle­re unge for­fat­ter­de­bu­tan­ter som blir møtt med inter­es­se av for­lags­bran­sjen. Av Maren Stet­te Mosa­ker.

Med­bor­ger­pa­ne­let
Hva er Norsk med­bor­ger­pa­nel?
25 000 nord­menn får i dis­se dager brev i pos­ten om å del­ta i Med­bor­ger­pa­ne­let. Men hva går det­te egent­lig ut på? I den­ne førs­te pos­ten på Med­bor­ger­pa­ne­lets egen blogg her på Vox Pub­li­ca inter­vju­er vi pane­lets ini­tia­tiv­ta­ker, Eli­sa­beth Ivar­sfla­ten. Av Svein­ung Arne­sen.

Poli­tisk PR
Revo­lu­sjon eller admi­ni­stra­sjon?
I val­kam­pen luk­kas Erna Sol­berg og Høg­re å fram­stil­le poli­tik­ken sin på ei måte som lét dei set­je dags­or­den, med­an SV og Lys­bak­ken kom­mu­ni­serte på ein måte som kor­kje gjeng godt saman med medie­bi­le­tet eller med det SV har opp­nådd i regje­ring. Av John Mag­nus R. Dahl.

Kri­tikk­blog­gen Pei­ling
Doku­men­tar­pris til «The Act of Kil­ling»
Fil­men om folke­mor­derne i Indo­ne­sia vant Check­point-pri­sen, mens «Banaz — a love story» ble bes­te nors­ke doku­men­tar­film på BIFF. Av Red. Vox Pub­li­ca.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen