Nyhetsbrev uke 23

Blant temaene: Mediestøtte, offentlige data og dansk medieforlik.

Jar­le Møen har siden sist skrevet to inn­legg til debat­ten rundt medi­estøtte. Møen tar både for seg hvor­dan lob­by­isme kom­mer de gam­le medi­er til gode, og han opp­for­dr­er medi­estøt­teut­val­get til å tenke på jour­nal­is­tikk som sam­funnsøkonomisk nyttig.

Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen har også laget en over­sikt over hvor­dan vi plukker ut og kat­e­goris­er­er nyhetssak­er med sosiale bokmerker.

På Fak­ta først-bloggen har Olav Anders Øvre­bø siden sist opp­sum­mert sam­tal­en rundt åpne, offentlige data.

Mye har også skjedd på Pressens pris siden sist. Nina Kval­heim har skrevet om Dan­marks mulige åpn­ing for offentlig støtte til nettmedi­er, og Hal­l­vard Moe har tatt for seg det danske mediefor­likets kon­sekvenser for Dan­marks Radio. Olav Anders Øvre­bø har sett både på Klassekam­p­ens his­toriske forhold til press­es­tøt­ten, og på amerikanske redak­tør­ers skep­sis til offentlig støtte.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Tirs­dag 15. juni arran­geres sem­i­naret ”Free­dom of expres­sion and the right to quote in doc­u­men­tary films” ved Uni­ver­sitetet i Bergen, og lørdag 19. juni mark­eres Aung San Suu Kuys burs­dag ved Rafto­huset i Bergen. Besøk Ago­rakalen­deren for å få en full over­sikt over alle arrange­menter, og du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: Den israelske for­fat­teren David Gross­man får den tyske bokhan­de­lens fred­spris 2010, og sam­ferd­selsmin­is­ter Magn­hild Meltveit Klep­pa vil lage sin egen utgave av datalagringsdirektivet.

For å lese artiklene:

Lob­by­isme kan hin­dre nød­vendig reform av mediestøtten
Gam­le medi­er har sterkere påvirkn­ingskraft over­for poli­tikere enn de nye. Det kan forhin­dre en nød­vendig utvikling av press­es­tøt­ten. Av Jar­le Møen.

Mer enn mangfold
Medi­estøt­teut­val­get bør tenke på jour­nal­is­tikk som en invester­ing som kan ha høy sam­funnsøkonomisk avkast­ning. Av Jar­le Møen.

Hånd­plukkede nyheter om ytrings­fri­het og demokrati
Snart 1000 sak­er: Slik vel­ger vi ut og kat­a­l­o­gis­er­er nyhetssak­er med sosiale bok­merk­er. Av redak­sjo­nen Vox Publica.

Fak­ta Først
Åpne, offentlige data: Sam­tal­en fortsetter

Kon­fer­anser, sem­i­nar­er, tvit­ring — en liten lenke­sam­ling. Av Olav Anders Øvrebø.

Pressens pris
Åpn­er for dan­sk støtte til nettmedier

Både Ven­stre og Socialdemokrater­ne går inn for at nettmedi­er i fremti­den skal kunne mot­ta offentlig støtte. Av Nina Kvalheim.

Store endringer for Dan­marks Radio
Ny plan for mediepoli­tikken vil foran­dre medi­estøt­ten i Dan­mark. Av Hal­l­vard Moe.

“Kor­rumpert av statspenger”
Mange har vært kri­tisk til press­es­tøt­ten, men bare Klassekam­p­en har sagt den fra seg på prin­sip­ielt grunnlag. Av Olav Anders Øvrebø.

Dyp skep­sis til press­es­tøtte blant amerikanske redaktører
Tre av fire amerikanske redak­tør­er er imot press­es­tøtte, selv i dagens vanske­lige økonomiske situ­asjon. Av Olav Anders Øvrebø.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen