Nyhetsbrev uke 23

Blant temaene: Mediestøtte, offentlige data og dansk medieforlik.

Jar­le Møen har siden sist skre­vet to inn­legg til debat­ten rundt medie­støt­te. Møen tar både for seg hvor­dan lob­by­is­me kom­mer de gam­le medi­er til gode, og han opp­ford­rer medie­støtte­ut­val­get til å ten­ke på jour­na­lis­tikk som sam­funns­øko­no­misk nyt­tig.

Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen har også laget en over­sikt over hvor­dan vi pluk­ker ut og kate­go­ri­se­rer nyhets­sa­ker med sosia­le bok­mer­ker.

På Fak­ta først-blog­gen har Olav Anders Øvre­bø siden sist opp­sum­mert sam­ta­len rundt åpne, offent­li­ge data.

Mye har også skjedd på Pres­sens pris siden sist. Nina Kval­heim har skre­vet om Dan­marks muli­ge åpning for offent­lig støt­te til nett­me­di­er, og Hall­vard Moe har tatt for seg det dans­ke medie­for­li­kets kon­se­kven­ser for Dan­marks Radio. Olav Anders Øvre­bø har sett både på Klasse­kam­pens his­to­ris­ke for­hold til presse­støt­ten, og på ame­ri­kans­ke redak­tø­rers skep­sis til offent­lig støt­te.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Tirs­dag 15. juni arran­ge­res semi­na­ret ”Free­dom of expres­sion and the right to quo­te in docu­men­ta­ry films” ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen, og lør­dag 19. juni mar­ke­res Aung San Suu Kuys burs­dag ved Raft­ohu­set i Ber­gen. Besøk Agora­ka­len­de­ren for å få en full over­sikt over alle arran­ge­men­ter, og du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktu­el­le len­ker”. Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: Den isra­els­ke for­fat­te­ren David Gross­man får den tys­ke bok­han­de­lens freds­pris 2010, og sam­ferd­sels­mi­nis­ter Magn­hild Mel­tveit Klep­pa vil lage sin egen utga­ve av data­lag­rings­di­rek­ti­vet.

For å lese artik­le­ne:

Lob­by­is­me kan hind­re nød­ven­dig reform av medie­støt­ten
Gam­le medi­er har ster­ke­re påvirk­nings­kraft over­for poli­ti­ke­re enn de nye. Det kan for­hind­re en nød­ven­dig utvik­ling av presse­støt­ten. Av Jar­le Møen.

Mer enn mang­fold
Medie­støtte­ut­val­get bør ten­ke på jour­na­lis­tikk som en inves­te­ring som kan ha høy sam­funns­øko­no­misk avkast­ning. Av Jar­le Møen.

Hånd­pluk­ke­de nyhe­ter om ytrings­fri­het og demo­kra­ti
Snart 1000 saker: Slik vel­ger vi ut og kata­lo­gi­se­rer nyhets­sa­ker med sosia­le bok­mer­ker. Av redak­sjo­nen Vox Pub­li­ca.

Fak­ta Først
Åpne, offent­li­ge data: Sam­ta­len fort­set­ter

Kon­fe­ran­ser, semi­na­rer, tvit­ring — en liten lenke­sam­ling. Av Olav Anders Øvre­bø.

Pres­sens pris
Åpner for dansk støt­te til nett­me­di­er

Både Venst­re og Social­de­mo­kra­ter­ne går inn for at nett­me­di­er i frem­ti­den skal kun­ne mot­ta offent­lig støt­te. Av Nina Kval­heim.

Sto­re end­rin­ger for Dan­marks Radio
Ny plan for medie­po­li­tik­ken vil for­and­re medie­støt­ten i Dan­mark. Av Hall­vard Moe.

“Kor­rum­pert av stats­pen­ger”
Man­ge har vært kri­tisk til presse­støt­ten, men bare Klasse­kam­pen har sagt den fra seg på prin­si­pi­elt grunn­lag. Av Olav Anders Øvre­bø.

Dyp skep­sis til presse­støt­te blant ame­ri­kans­ke redak­tø­rer
Tre av fire ame­ri­kans­ke redak­tø­rer er imot presse­støt­te, selv i dagens vans­ke­li­ge øko­no­mis­ke situa­sjon. Av Olav Anders Øvre­bø.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen