KrFs velgere i drift

Velgerne til Kristelig Folkeparti oppfatter nå partiet å være nærmere Arbeiderpartiet enn Høyre.

Samar­bei­det med reg­jer­ingspar­tiene har ført Kris­telig Folkepar­tis vel­gere lengre bort fra dem og nærmere Arbei­der­par­ti­ets favn. Slik kan man lese de opp­daterte tal­lene fra Norsk med­borg­er­pan­el som kom i vår. Vi har ful­gt de samme per­son­ene over tid, og finner at de som stemte på KrF ved for­rige stort­ingsvalg nå opp­fat­ter at deres par­ti har en poli­tikk som lig­ger nærmere Arbei­der­par­ti­et enn Høyre. Dette har endret seg siden reg­jerin­gen kom til mak­ten, da de opp­fat­tet KrFs poli­tikk å ligge midt mel­lom Ap og Høyre.

Grafen under vis­er hvor­dan Arbei­der­par­ti­et og KrF har nærmet seg hveran­dre poli­tisk, ifølge KrFs vel­gere. Grafen skal leses slik at null på y‑aksen er der Kris­telig Folkepar­tis vel­gere opp­fat­ter at KrF lig­ger på en ellevepunk­ts høyre/ven­stre-skala. Parti­er under null lig­ger til ven­stre for dem, og parti­er over null lig­ger til høyre. Tal­lene må tolkes med for­sik­tighet da de lig­ger i grense­landet for feil­mar­gin­ene, men tren­den i utval­get er likev­el klar: KrF og Arbei­der­par­ti­et står for en likere poli­tikk nå enn de gjorde like etter stort­ingsval­get 2013, ifølge KrFs velgere.

Krf_hv_VP

Den andre grafen vis­er også hvor­dan KrFs vel­gere dri­ver bort fra reg­jer­ingspar­tiene. På spørsmål om hvor sterkt KrFs vel­gere lik­er eller mis­lik­er de andre par­tiene, var det høsten 2013 stor forskjell mel­lom Ap og Høyre, i favør sist­nevnte. For­spranget i denne “pop­u­lar­itet­skonkur­ransen” er nå spist opp. Frp — som i og for seg aldri har vært noen favoritt blant KrFs vel­gere — når et foreløpig bun­nivå våren 2015.

Krf_liker2_VP

Denne infor­masjo­nen fra norske vel­gere burde bekym­re statsmin­is­teren, som virk­er å måtte bære stadig mer sprikande staur utover i sin regjeringsperiode. 

Klikk på denne linken for å utforske mer av dataene fra panelet.

TEMA

K

risteli
g Folke
parti

3 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen