Nyhetsbrev uke 26

Blant temaene: Åpne data, NTB og NRK.

I en nylig pub­li­sert artik­kel på Vox Pub­li­ca kom­mer Aslak Bon­de med en opp­ford­ring; styrk hver­dags­jour­na­lis­tik­ken! Bon­de tar i den­ne artik­ke­len for seg hvor­dan NTB med stats­støt­te kan sør­ge for bred­de i norsk kva­li­tets­jour­na­lis­tikk.

Med utgangs­punkt i en rap­port om NRKs nett-til­bud argu­men­te­rer Sven Egil Omdal for at NRK mang­ler en skik­ke­lig nett­s­tra­te­gi. NRKs nett­sjef Sind­re Øst­gård kom­mer med et til­svar på kri­tik­ken fra Omdal. David Massey, Unni Knut­sen og Kim Talle­rås kom­mer med et inn­spill til debat­ten rundt åpne data med en artik­kel om hvor­for også biblio­te­ke­ne bør fri­gi sine data.

Fak­ta først-blog­gen har siden sist blitt opp­da­tert med to nye inn­legg. Olav Anders Øvre­bø har skre­vet om vin­ner­ne av For­ny­ings­de­par­te­men­tets Nett­skap-kon­kur­ran­se, mens Eirik Sta­ve­lin har tatt for seg hva som kan skje når aviser får et åpent API (pro­gram­me­rings­grense­snitt).

På Pres­sens pris, vår blogg om medie­støt­te og jour­na­lis­tikk, har Olav Anders Øvre­bø sett på Fritt Ords kom­men­de støt­te til blog­ge­re, mens Jens Kjeld­sen den­ne gan­gen har tatt for seg følel­se­nes rol­le i reto­rik­ken på Reto­rikk­blog­gen.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. 15. — 27. juli går syk­kel­rit­tet ”Bike for peace” av sta­be­len mel­lom Lin­des­nes og Trond­heim. Besøk Agora­ka­len­de­ren for å få en full over­sikt over alle arran­ge­men­ter, og du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktu­el­le len­ker”. Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: Julie R. ander­sen skri­ver på minerva.no at vi ikke tren­ger avis­død, men hel­ler avis­end­ring, og på youtube.com kan du fin­ne sam­men­drag av en EU-høring om ytrings­fri­het.

For å lese artik­le­ne:

Styrk hver­dags­jour­na­lis­tik­ken!
Med stats­støt­te kan NTB bli et vir­ke­lig nasjo­nalt nyhets­byrå og sør­ge for sårt til­trengt bred­de i norsk kva­li­tets­jour­na­lis­tikk. Av Aslak Bon­de

NRK mang­ler nett­s­tra­te­gi
Ved å fri­gi mest mulig av sitt eget mate­ria­le for videre­bruk, kan NRK vise at de tar net­tet like alvor­lig som de tar tv og radio. Av Sven Egil Omdal.

NRK har en nett­s­tra­te­gi og opp­fyl­ler opp­dra­get
NRK har en nett­s­tra­te­gi og pro­du­se­rer alle­re­de mye jour­na­lis­tikk og tje­nes­ter for net­tet, skri­ver nett­sjef Sind­re Øst­gård i et til­svar til Sven Egil Omdal. Av Sind­re Øst­gård.

Fri­gjør data — Hvad fan­den nøler I efter?
Der­for bør også biblio­te­ke­ne fri­gi sine data. Av David Massey, Unni Knut­sen og Kim Talle­rås.

Fak­ta Først
Data-pro­sjek­ter blant “Nettskap”-vinnerne

Fire av vin­ner­ne i regje­rin­gens Nett­skap-kon­kur­ran­se vil ta i bruk offent­li­ge data­kil­der. Av Olav Anders Øvre­bø.

Avi­sens API — hva betyr det?
Spen­nen­de eks­pe­ri­ment: Eks­ter­ne utvik­le­re kan nå lage sine egne utga­ver av The Guar­di­an via avi­sens åpne API. Av Eirik Sta­ve­lin

Pres­sens pris
Fritt Ord gir 2,5 mil­lio­ner til blog­ger

Øre­mer­ket støt­te til per­son­li­ge og mer jour­na­lis­tisk ori­en­ter­te blog­ger skal styr­ke menings­dan­nel­sen. Av Olav Anders Øvre­bø.

Reto­rikk­blog­gen
Far­li­ge følel­ser

Reto­ri­ke­re bli­ver ofte ankla­get for at spil­le på følel­ser. Men hvad er egent­lig pro­ble­met? Vi er ikke maski­ner, vi er men­nes­ker. Men­nes­ker har følel­ser, og dem bør vi spil­le på. Bli­ver du lidt oprørt over det­te? Hmm, så er du hel­ler ikke en maskine … Av Jens Kjeld­sen.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Vi i redak­sjo­nen vil også benyt­te anled­nin­gen til å øns­ke alle våre lese­re en rik­tig god som­mer.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen