Nyhetsbrev uke 26

Blant temaene: Åpne data, NTB og NRK.

I en nylig pub­lis­ert artikkel på Vox Pub­li­ca kom­mer Aslak Bonde med en opp­for­dring; styrk hverdagsjour­nal­is­tikken! Bonde tar i denne artikke­len for seg hvor­dan NTB med statsstøtte kan sørge for bred­de i norsk kvalitetsjournalistikk.

Med utgangspunkt i en rap­port om NRKs nett-tilbud argu­menter­er Sven Egil Omdal for at NRK man­gler en skikke­lig nettstrate­gi. NRKs nettsjef Sin­dre Øst­gård kom­mer med et tilsvar på kri­tikken fra Omdal. David Massey, Unni Knut­sen og Kim Tallerås kom­mer med et inn­spill til debat­ten rundt åpne data med en artikkel om hvor­for også bib­liotekene bør fri­gi sine data.

Fak­ta først-bloggen har siden sist blitt opp­datert med to nye inn­legg. Olav Anders Øvre­bø har skrevet om vin­nerne av Forny­ings­de­parte­mentets Nettskap-konkur­ranse, mens Eirik Stavelin har tatt for seg hva som kan skje når avis­er får et åpent API (pro­gram­mer­ings­grens­es­nitt).

På Pressens pris, vår blogg om medi­estøtte og jour­nal­is­tikk, har Olav Anders Øvre­bø sett på Fritt Ords kom­mende støtte til blog­gere, mens Jens Kjeld­sen denne gan­gen har tatt for seg følelsenes rolle i retorikken på Retorikkbloggen.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. 15. — 27. juli går sykkel­rit­tet ”Bike for peace” av sta­be­len mel­lom Lin­desnes og Trond­heim. Besøk Ago­rakalen­deren for å få en full over­sikt over alle arrange­menter, og du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: Julie R. ander­sen skriv­er på minerva.no at vi ikke trenger avis­død, men heller avisendring, og på youtube.com kan du finne sam­men­drag av en EU-høring om ytringsfrihet.

For å lese artiklene:

Styrk hverdagsjour­nal­is­tikken!
Med statsstøtte kan NTB bli et virke­lig nasjon­alt nyhets­byrå og sørge for sårt tiltrengt bred­de i norsk kvalitet­sjour­nal­is­tikk. Av Aslak Bonde

NRK man­gler nettstrategi
Ved å fri­gi mest mulig av sitt eget mate­ri­ale for videre­bruk, kan NRK vise at de tar net­tet like alvorlig som de tar tv og radio. Av Sven Egil Omdal.

NRK har en nettstrate­gi og opp­fyller oppdraget
NRK har en nettstrate­gi og pro­duser­er allerede mye jour­nal­is­tikk og tjen­ester for net­tet, skriv­er nettsjef Sin­dre Øst­gård i et tilsvar til Sven Egil Omdal. Av Sin­dre Østgård.

Frigjør data — Hvad fan­den nøler I efter?
Der­for bør også bib­liotekene fri­gi sine data. Av David Massey, Unni Knut­sen og Kim Tallerås.

Fak­ta Først
Data-pros­jek­ter blant “Nettskap”-vinnerne

Fire av vin­nerne i reg­jerin­gens Nettskap-konkur­ranse vil ta i bruk offentlige datak­ilder. Av Olav Anders Øvrebø.

Avisens API — hva betyr det?
Spen­nende eksper­i­ment: Eksterne utviklere kan nå lage sine egne utgaver av The Guardian via avisens åpne API. Av Eirik Stavelin

Pressens pris
Fritt Ord gir 2,5 mil­lion­er til blogger

Øre­mer­ket støtte til per­son­lige og mer jour­nal­is­tisk ori­en­terte blog­ger skal styrke menings­dan­nelsen. Av Olav Anders Øvrebø.

Retorikkbloggen
Farlige følelser

Retorikere bliv­er ofte anklaget for at spille på følelser. Men hvad er egentlig prob­lemet? Vi er ikke mask­in­er, vi er men­nesker. Men­nesker har følelser, og dem bør vi spille på. Bliv­er du lidt oprørt over dette? Hmm, så er du heller ikke en mask­ine … Av Jens Kjeldsen.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Vi i redak­sjo­nen vil også benytte anled­nin­gen til å ønske alle våre lesere en rik­tig god sommer.

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen