Fritt Ord-penger til 16 bloggprosjekter

Åtte nye og åtte eksisterende blogger får støtte, 219 søknader innsendt.

En jury satt sam­men av Fritt Ord har for­delt pot­ten på 2,5 mil­lio­ner kro­ner som stif­tel­sen har lyst ut til blogg­pro­sjek­ter. Blant de hel­di­ge er Walid al-Kubai­si med en blogg for seku­læ­re mus­li­mer; Anders Søm­me Ham­mer med en blogg fra Afgha­ni­stan; og Mor­ten Øver­bye og Jan Tho­re­sen med en nyhetsblogg. 

OPPDATERING: Her er noen reak­sjo­ner fra blog­ge­re og medier.

Her er lis­ten over samt­li­ge pro­sjek­ter som mot­tar støt­te (fle­re detal­jer om hvert pro­sjekt hos Fritt Ord):

Nyetableringer

Walid al-Kubai­si
Blogg: For de seku­læ­re muslimer
Inn­vil­get støt­te: kr 310 000

Anders Søm­me Hammer
Blogg: Fra Afghanistan
Inn­vil­get støt­te: kr 220 000

Eli­sa­beth Brei­en Ellingsen
Blogg: Poli­tisk bloggportal
Inn­vil­get støt­te: kr 300 000

Mor­ten Øver­bye og Jan Thoresen
Blogg: Nyhetsblogg
Inn­vil­get støt­te: kr 500 000

Met­te Lindbæk
Blogg: Kina
Inn­vil­get støt­te: kr 92 500

Hanne Trås­dahl og Mar­te Solbakken
Blogg: Eple­slang – etisk for­bruk og vegetarianisme
Inn­vil­get støt­te: kr 50 000

Lan Marie Nguy­en Berg
Blogg: Kli­ma – Tuvalu
Inn­vil­get støt­te: kr 80 000

Anna Tost­rup Worsley
Blogg: Helseblogg
Inn­vil­get støt­te: kr 80 000

Utvikling av allerede eksisterende blogger

Jan Arild Snoen
Blogg: Medie­kri­tikk (www.minerva.as)
Inn­vil­get støt­te: kr 75 000

Mar­kus Gau­pås Johan­sen og Stur­le Vik Pedersen
Blogg: Satire­blog­gen 5080.no (www.5080.no)
Inn­vil­get støt­te: kr 230 000

Maria Gjer­pe
Blogg: Mari­as­Me­to­de (www.mariasmetode.no)
Inn­vil­get støt­te: kr 80 000

Ivar Johan­sen
Blogg: Ivar Johan­sens blogg (www.ivarjohansen.no)
Inn­vil­get støt­te: kr 150 000

Maren Agde­stein, Linn Søvig og Hed­vig Myklebust
Blogg: Restart revo­lu­sjon – hva har data­spill med sam­funns­kri­tikk å gjø­re? (spillpikene.no)
Inn­vil­get støt­te: kr 62 500

Pål Hivand
Blogg: Ad:varsel – en blogg om vars­ling (www.advarsel.no)
Inn­vil­get støt­te: kr 100 000

For­ening for mas­ter­for­mid­ling – Anne Aaby
Blogg: Mas­ter­blog­gen (masterbloggen.no)
Inn­vil­get støt­te: kr 100 000

Roar Søren­sen og Else Berit Kristiansen
Blogg: Lit­te­ra­tur­blog­gen (litteraturbloggen.com)
Inn­vil­get støt­te: kr 70 000

Jury­en har bestått av:
Gis­le Hann­e­myr, uni­ver­si­tets­lek­tor ved Insti­tutt for infor­ma­tikk, Uni­ver­si­te­tet i Oslo (jury­le­der); Mari­ka Lüders, medie­fors­ker ved Avde­ling for sam­vir­ken­de og til­trod­de sys­te­mer, SINTEF; Sven Egil Omdal, jour­na­list i Stav­an­ger Aften­blad; Jill Wal­ker Rett­berg, første­ama­nu­en­sis ved Insti­tutt for ling­vis­tis­ke, lit­te­rære og este­tis­ke stu­di­er, Uni­ver­si­te­tet i Bergen.

Pro­sjek­te­ne vil bli eva­lu­ert høs­ten 2011.

TEMA

B

logg

22 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Harald Gro­ven, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Nytt blogg­inn­legg: Fritt Ord-pen­ger til 16 blogg­pro­sjek­ter http://bit.ly/d4EWDP […]

til toppen