Ad:varsel

En blogg om varsling og ansattes ytringsfrihet.

34 innlegg

Når fagbevegelsen svikter egne varslere

Orga­ni­sa­sjons­ar­bei­der Jar­le Kirke­teig i Fel­les­for­bun­det er sagt opp fra stil­lin­gen i lokal­av­de­lin­gen etter at han sa ifra om lang­va­rig tra­kas­se­ring på job­ben. Hans skjeb­ne skal nå avgjø­res gjen­nom vote­ring i års­mø­tet. Er det­te fag­be­ve­gel­sen verdig? 

 

Obamas kamp mot varslerne

Før pre­si­dent­val­get i 2007 erklær­te davæ­ren­de sena­tor Barack Oba­ma støt­te til vars­ler­ne og et fort­satt sterkt vars­ler­vern i USA. Siden pre­si­dent­val­get har pre­si­dent Barack Oba­ma etter­fors­ket lek­ka­sjer og for­fulgt vars­le­re i et omfang ingen and­re ame­ri­kans­ke pre­si­den­ter før ham har vært i nær­he­ten av.

 

Sykepleiere hedres etter varsling

Syke­plei­er­ne Gjer­trud Hann­asvik og Oli­ne Lothe Hess­el­berg mot­tok ytrings- og vars­lings­pri­sen Stock­manns ham­mer for åre­ne 2010 og 2011. De fikk pri­sen for avslø­rin­ge­ne av vente­lis­te-juks ved Syke­hu­set Asker og Bærum og de kri­tikk­ver­di­ge arbeids­for­hol­de­ne ved Amme­rud­lun­den Sykehjem. 

 

UNESCO hedrer cablegate-aviser

UNESCOs sek­tor for kom­mu­ni­ka­sjon hed­ret i dag avi­se­ne El Pais, Le Mon­de, The Guar­di­an, New York Times og Der Spie­gel for å ha bidratt til glo­bal opp­merk­som­het rundt diplo­ma­tis­ke mel­din­ger offent­lig­gjort av vars­ler­nett­ste­det WikiLeaks. 

 
 
til toppen