Nyhetsbrev uke 41

Blant temaene: Gravejournalistikk, statsbudsjettet og interaktive nyhetsproduksjoner.

Er leser­brett mer miljøvennlig enn papir­bøk­er? Pål Mag­nus Lykk­ja har sett på papir­bøk­er og dri­vhus­ef­fek­ten, og bib­liotekets rolle i den dig­i­tale revolusjonen.

Astrid Gyn­nild tar i en artikkel for seg teknolo­gi og grave­jour­nal­is­tikk, mens Tor Arne Dahl pre­sen­ter­er to aktuelle bøk­er som nærmer seg spørsmålet om inter­netts påvirkn­ing på sam­fun­net på litt ulike måter.

Lur­er du på hvilke tall som lig­ger bak årets stas­bud­sjett? Olav Anders Øvre­bø vis­er i et inn­legg på Fak­ta først til at tabel­lene bak årets “Gule bok” for første gang lig­ger tilgjen­gelig som reg­n­eark. Øvre­bø har også møtt to tyske åpne data-entu­si­aster i Berlin, og snakket med dem om hvor­dan de har åpnet opp det tyske stats­bud­sjet­tet. Eirik Stavelin guider oss på sin side gjen­nom en jun­gel av inter­ak­tive nyhet­spro­duk­sjon­er, og han pre­sen­ter­er Google Refine som et nyt­tig verk­tøy for å få over­sikt over, vaske og klargjøre datasett for presentasjon.

Også Pressens pris har blitt opp­datert med nye inn­legg siden sist. Olav Anders Øvre­bø tar denne gan­gen for seg Fritt Ords tildel­ing av midler til blog­g­pros­jek­ter, mens Nina Kval­heim rap­porter­er fra et sem­i­nar om medi­er og forretningsmodeller.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Tirs­dag 19. okto­ber arran­ger­er Fritt Ord og Poly­teknisk Foren­ing sem­i­naret ”Mak­t­forskyvn­ing: Norges vei?” på Lit­ter­aturhuset i Oslo, og fredag 22. okto­ber pre­sen­ter­er Ran­di Gress­gård sin nye bok ”Mul­ti­cul­tur­al Dia­logue: Dilem­mas, Para­dox­es, Con­flicts” på Kvarteret i Bergen. Besøk Ago­rakalen­deren for å få en full over­sikt over alle arrange­menter, og du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: nrk.no melder om at 90 000 utgaver av Uke-Adres­sa ble makulert på grunn av en satirisk teg­n­ing, og google.com vis­er hvilke stater som ber Google fjerne informasjon.

For å lese artiklene:

Papir­bo­ka og drivhuseffekten
Bib­liote­ka må stå fast på sine ibuande miljøven­lege og ”men­neskelege” kvalite­tar som papir­baserte kunnskaps­bankar, sam­stun­des som dei søk­jer å utnytte dei mest miljøven­lege og effek­tive kvalite­tane av den dig­i­tale rev­o­lusjo­nen. Av Pål Mag­nus Lykkja.

Tidsskifte for den under­søk­ende journalistikken?
Mange grave­jour­nal­is­ter i store medieor­gan­isas­jon­er har mis­tet jobben de siste årene. Nå åpn­er ny teknolo­gi og alter­na­tive finan­sier­ingsmåter nye rom for den under­søk­ende jour­nal­is­tikken. Av Astrid Gynnild.

Ide­olo­gien­es tilbakekomst: Lud­disme og webisme
Hvor­dan påvirk­er økende Inter­nett-bruk sam­fun­net vårt? Nicholas Carr og Clay Shirky behan­dler dette temaet i to aktuelle bøk­er, og ender opp med litt forskjel­lige svar. Av Tor Arne Dahl.

Fak­ta Først
Tabel­lene fra stats­bud­sjet­tet 2011 — som regneark

For første gang er tabel­lene i “Gul bok” tilgjen­gelig for ned­last­ing i reg­n­eark- og csv-for­mat. Av Olav Anders Øvrebø.

Åpnet opp det tyske statsbudsjettet
Bruk­te to hel­ger og JavaScript-verk­tøy til å lage gjen­nom­brud­dspros­jekt for åpne data i Tysk­land. Av Olav Anders Øvrebø.

Nyhet­sap­p­likasjon­er på web: Hvem, hva, hvordan?
Hva slags inter­ak­tive pro­duk­sjon­er lager nyhetsme­di­ene? En foreløpig liste over eksem­pler, metoder og datak­ilder i inn- og utland. Av Eirik Stavelin.

Raf­finer­ing av data
Smart verk­tøy hjelper deg med å få over­sikt over dataset­tet, “vaske” det og gjøre det klart for analyse og pre­sen­tasjon. Av Eirik Stavelin.

Pressens pris
Fritt Ord-penger til 16 bloggprosjekter

Åtte nye og åtte eksis­terende blog­ger får støtte, 219 søk­nad­er innsendt. Av Olav Anders Øvrebø.

Unike tilbud skal gi medi­ene penger i kassen
— Skal du ta deg betalt dig­i­talt, må du lage annerledes pro­duk­ter, men­er VG Mul­ti­me­dias direk­tør. Rap­port fra sem­i­nar om medi­er og for­ret­ningsmod­eller. Av Nina Kvalheim.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen