Nyhetsbrev uke 41

Blant temaene: Gravejournalistikk, statsbudsjettet og interaktive nyhetsproduksjoner.

Er leser­brett mer miljø­venn­lig enn papir­bø­ker? Pål Mag­nus Lyk­kja har sett på papir­bø­ker og driv­hus­ef­fek­ten, og biblio­te­kets rol­le i den digi­ta­le revo­lu­sjo­nen.

Astrid Gyn­nild tar i en artik­kel for seg tek­no­lo­gi og grave­jour­na­lis­tikk, mens Tor Arne Dahl pre­sen­te­rer to aktu­el­le bøker som nær­mer seg spørs­må­let om inter­netts påvirk­ning på sam­fun­net på litt uli­ke måter.

Lurer du på hvil­ke tall som lig­ger bak årets stas­bud­sjett? Olav Anders Øvre­bø viser i et inn­legg på Fak­ta først til at tabel­le­ne bak årets «Gule bok» for førs­te gang lig­ger til­gjen­ge­lig som regne­ark. Øvre­bø har også møtt to tys­ke åpne data-entu­si­as­ter i Ber­lin, og snak­ket med dem om hvor­dan de har åpnet opp det tys­ke stats­bud­sjet­tet. Eirik Sta­ve­lin guid­er oss på sin side gjen­nom en jun­gel av inter­ak­ti­ve nyhets­pro­duk­sjo­ner, og han pre­sen­te­rer Goog­le Refine som et nyt­tig verk­tøy for å få over­sikt over, vas­ke og klar­gjø­re data­sett for pre­sen­ta­sjon.

Også Pres­sens pris har blitt opp­da­tert med nye inn­legg siden sist. Olav Anders Øvre­bø tar den­ne gan­gen for seg Fritt Ords til­de­ling av mid­ler til blogg­pro­sjek­ter, mens Nina Kval­heim rap­por­te­rer fra et semi­nar om medi­er og for­ret­nings­mo­del­ler.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Tirs­dag 19. okto­ber arran­ge­rer Fritt Ord og Poly­tek­nisk For­ening semi­na­ret ”Makt­for­skyv­ning: Nor­ges vei?” på Lit­te­ra­tur­hu­set i Oslo, og fre­dag 22. okto­ber pre­sen­te­rer Ran­di Gress­gård sin nye bok ”Mul­ti­cul­tural Dia­lo­gue: Dilem­mas, Para­dox­es, Con­flicts» på Kvar­te­ret i Ber­gen. Besøk Agora­ka­len­de­ren for å få en full over­sikt over alle arran­ge­men­ter, og du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktu­el­le len­ker”. Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: nrk.no mel­der om at 90 000 utga­ver av Uke-Adres­sa ble maku­lert på grunn av en sati­risk teg­ning, og google.com viser hvil­ke sta­ter som ber Goog­le fjer­ne infor­ma­sjon.

For å lese artik­le­ne:

Papir­boka og driv­hus­ef­fek­ten
Biblio­te­ka må stå fast på sine ibuan­de miljø­ven­le­ge og ”men­nes­ke­le­ge” kva­li­te­tar som papir­ba­ser­te kunn­skaps­ban­kar, sam­stun­des som dei søkjer å utnyt­te dei mest miljø­ven­le­ge og effek­ti­ve kva­li­te­ta­ne av den digi­ta­le revo­lu­sjo­nen. Av Pål Mag­nus Lyk­kja.

Tids­skif­te for den under­sø­ken­de jour­na­lis­tik­ken?
Man­ge grave­jour­na­lis­ter i sto­re medie­or­ga­ni­sa­sjo­ner har mis­tet job­ben de sis­te åre­ne. Nå åpner ny tek­no­lo­gi og alter­na­ti­ve finan­sie­rings­må­ter nye rom for den under­sø­ken­de jour­na­lis­tik­ken. Av Astrid Gyn­nild.

Ideo­lo­gi­enes til­bake­komst: Lud­dis­me og webis­me
Hvor­dan påvir­ker øken­de Inter­nett-bruk sam­fun­net vårt? Nicholas Carr og Clay Shir­ky behand­ler det­te tema­et i to aktu­el­le bøker, og ender opp med litt for­skjel­li­ge svar. Av Tor Arne Dahl.

Fak­ta Først
Tabel­le­ne fra stats­bud­sjet­tet 2011 — som regne­ark

For førs­te gang er tabel­le­ne i “Gul bok” til­gjen­ge­lig for ned­las­ting i regne­ark- og csv-for­mat. Av Olav Anders Øvre­bø.

Åpnet opp det tys­ke stats­bud­sjet­tet
Bruk­te to hel­ger og Java­Script-verk­tøy til å lage gjen­nom­brudds­pro­sjekt for åpne data i Tysk­land. Av Olav Anders Øvre­bø.

Nyhets­ap­pli­ka­sjo­ner på web: Hvem, hva, hvor­dan?
Hva slags inter­ak­ti­ve pro­duk­sjo­ner lager nyhets­me­die­ne? En fore­lø­pig lis­te over eksemp­ler, meto­der og data­kil­der i inn- og utland. Av Eirik Sta­ve­lin.

Raf­fi­ne­ring av data
Smart verk­tøy hjel­per deg med å få over­sikt over data­set­tet, “vas­ke” det og gjø­re det klart for ana­ly­se og pre­sen­ta­sjon. Av Eirik Sta­ve­lin.

Pres­sens pris
Fritt Ord-pen­ger til 16 blogg­pro­sjek­ter

Åtte nye og åtte eksis­te­ren­de blog­ger får støt­te, 219 søk­na­der inn­sendt. Av Olav Anders Øvre­bø.

Uni­ke til­bud skal gi medie­ne pen­ger i kas­sen
— Skal du ta deg betalt digi­talt, må du lage anner­le­des pro­duk­ter, mener VG Multi­me­dias direk­tør. Rap­port fra semi­nar om medi­er og for­ret­nings­mo­del­ler. Av Nina Kval­heim.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen