Regjeringsslitasje

Populariteten til regjeringer synker i takt med lengden de sitter, også i Norge.

Pop­u­lar­iteten til reg­jeringer synker i takt med leng­den de sit­ter. I statsviten­skapen kaller vi dette reg­jer­ingssli­tas­je. Det er en trend som går på tvers av hvilken poli­tikk som blir gjen­nom­ført og hvor bred støtte de i utgangspunk­tet hadde. Det skjer for­di mis­nøye har en ten­dens til å hope seg opp. Selv vel­gere som stemte på reg­jer­ingspar­tiene vil før eller siden oppleve at det er et gap mel­lom hva de for­ven­tet og hva som blir gjen­nom­ført. For hver ny beslut­ning en reg­jer­ing tar, rekrut­ter­er de et knippe flere mis­fornøyde velgere. 

Norske reg­jeringer er intet unntak. De rød­grønne reg­jer­ingspar­tiene fikk smake på sli­tas­jen for sine åtte år i reg­jer­ing: Sosial­is­tisk Ven­strepar­ti tapte blant annet over halv­parten av sine vel­gere fra 2005 til 2013.

Den blå-blå regjeringen

Norsk med­borg­er­pan­el har ful­gt et rep­re­sen­ta­tivt utvalg av den norske befolkn­ing siden høsten 2013. Hvert halvår blir de samme per­son­ene blant annet spurt om hvor til­freds de er med reg­jerin­gen. Data fra pan­elet vis­er at heller ikke den blå-blå reg­jerin­gen slip­per unna. Fig­uren under vis­er hvor­dan gjen­nom­snit­tlig «til­fred­shet med reg­jerin­gen» beg­yn­ner å vise samme trend. Hvis du trykker på bildet så kan du inter­ak­tivt under­søke forskjellen i til­fred­shet mel­lom ulike velgergrupper. 

Medborgerpanelet: Tilfredshet med regjeringen

Neste runde med spørsmål skal snart ut til pan­elet. Det blir spe­sielt inter­es­sant å se hvor mye den neg­a­tive omtal­en til reg­jerin­gen de siste par måne­dene har påvir­ket denne tren­den. Hvis du er mer inter­essert i hvilke hold­ninger Norges befolkn­ing har og hvor­dan de endr­er seg over tid, kan du utforske Norsk med­borg­er­pan­el sine data inter­ak­tivt på pros­jek­tets hjemme­side.

TEMA

F

remskri
ttspart
iet

25 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen