Regjeringsslitasje

Populariteten til regjeringer synker i takt med lengden de sitter, også i Norge.

Popu­la­ri­te­ten til regje­rin­ger syn­ker i takt med leng­den de sit­ter. I stats­vi­ten­ska­pen kal­ler vi det­te regje­rings­sli­ta­sje. Det er en trend som går på tvers av hvil­ken poli­tikk som blir gjen­nom­ført og hvor bred støt­te de i utgangs­punk­tet had­de. Det skjer for­di mis­nøye har en tendens til å hope seg opp. Selv vel­ge­re som stem­te på regje­rings­par­ti­ene vil før eller siden opp­le­ve at det er et gap mel­lom hva de for­ven­tet og hva som blir gjen­nom­ført. For hver ny beslut­ning en regje­ring tar, rekrut­te­rer de et knip­pe fle­re mis­for­nøy­de vel­ge­re.

Nors­ke regje­rin­ger er intet unn­tak. De rødgrøn­ne regje­rings­par­ti­ene fikk sma­ke på sli­ta­sjen for sine åtte år i regje­ring: Sosia­lis­tisk Venstre­par­ti tap­te blant annet over halv­par­ten av sine vel­ge­re fra 2005 til 2013.

Den blå-blå regjeringen

Norsk med­bor­ger­pa­nel har fulgt et repre­sen­ta­tivt utvalg av den nors­ke befolk­ning siden høs­ten 2013. Hvert halv­år blir de sam­me per­sone­ne blant annet spurt om hvor til­freds de er med regje­rin­gen. Data fra pane­let viser at hel­ler ikke den blå-blå regje­rin­gen slip­per unna. Figu­ren under viser hvor­dan gjen­nom­snitt­lig «til­freds­het med regje­rin­gen» begyn­ner å vise sam­me trend. Hvis du tryk­ker på bil­det så kan du inter­ak­tivt under­sø­ke for­skjel­len i til­freds­het mel­lom uli­ke vel­ger­grup­per.

Medborgerpanelet: Tilfredshet med regjeringen

Nes­te run­de med spørs­mål skal snart ut til pane­let. Det blir spe­si­elt inter­es­sant å se hvor mye den neg­a­ti­ve omta­len til regje­rin­gen de sis­te par måne­de­ne har påvir­ket den­ne tren­den. Hvis du er mer inter­es­sert i hvil­ke hold­nin­ger Nor­ges befolk­ning har og hvor­dan de end­rer seg over tid, kan du utfors­ke Norsk med­bor­ger­pa­nel sine data inter­ak­tivt på pro­sjek­tets hjem­me­side.

TEMA

F

remskri
ttspart
iet

25 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen