Hackfest og jule-dataverksted

Interessert i praktisk viderebruk av datakilder? "Hackdays" både i Oslo og Bergen i desember.

Hack­days eller hackathons — det siste store innen åpne data er å føre en gruppe inter­esserte folk sam­men for å se hva de kan få til i tid­sav­grenset, intenst samar­beid om konkrete datasett. Nå kom­mer de første hack­days også i Norge. En i Oslo, en i Bergen, med ulik pro­fil og opp­legg. Det er bra, så kan vi høste ulike erfaringer:

  • Oslo: 4. desem­ber arran­ger­er Insti­tutt for infor­matikk ved UiO og Forny­ings­de­parte­mentet en Linked Open Data Hack­fest. Her blir det korte innled­ninger om linked data, om pro­gram­mer­ing og om tilgjen­gelige datak­ilder, før deltak­erne inviteres til å hacke i vei.
  • Bergen: 14. desem­ber arran­ger­er Medi­Are­na, Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap ved UiB og Design Region Bergen et inter­ak­tivt julev­erk­st­ed. Her er pla­nen å dele deltak­erne inn i team som skal jobbe med to ulike, forhånd­sut­plukkede datasett. Medi­Are­na har også en “jule­gave” å lokke med: De to beste løs­nin­gene pre­mieres med stipend på 20.000 kroner.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

4 KOMMENTARER

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Olav A. Øvre­bø, Anders Waage Nilsen, Offentlige data, Medi­Are­na, Havard and oth­ers. Havard said: RT @oovrebo: Hack­fest i Oslo og data­julev­erk­st­ed (med pre­mier!) i Bergen: http://bit.ly/aANfpf #off­da­ta #open­da­ta […]

  2. For oss som arbei­der med slikt til daglig er det litt kjedelig at arrange­mentet legges til en lørdag. Da har jeg fri.

  3. Men jule­data­hack­ev­erk­st­edet i Bergen er lagt til en tirs­dag, Martin!

til toppen