Hackfest og jule-dataverksted

Interessert i praktisk viderebruk av datakilder? "Hackdays" både i Oslo og Bergen i desember.

Hack­days eller hack­at­hons — det sis­te sto­re innen åpne data er å føre en grup­pe inter­es­ser­te folk sam­men for å se hva de kan få til i tids­av­gren­set, intenst sam­ar­beid om kon­kre­te data­sett. Nå kom­mer de førs­te hack­days også i Nor­ge. En i Oslo, en i Ber­gen, med ulik pro­fil og opp­legg. Det er bra, så kan vi høs­te uli­ke erfa­rin­ger:

  • Oslo: 4. desem­ber arran­ge­rer Insti­tutt for infor­ma­tikk ved UiO og For­ny­ings­de­par­te­men­tet en Lin­ked Open Data Hack­fest. Her blir det kor­te inn­led­nin­ger om lin­ked data, om pro­gram­me­ring og om til­gjen­ge­li­ge data­kil­der, før del­ta­ker­ne invi­te­res til å hacke i vei.
  • Ber­gen: 14. desem­ber arran­ge­rer Medi­A­re­na, Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap ved UiB og Design Region Ber­gen et inter­ak­tivt jule­verk­sted. Her er pla­nen å dele del­ta­ker­ne inn i team som skal job­be med to uli­ke, for­hånds­ut­pluk­ke­de data­sett. Medi­A­re­na har også en «jule­gave» å lok­ke med: De to bes­te løs­nin­ge­ne pre­mie­res med sti­pend på 20.000 kro­ner.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

4 KOMMENTARER

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Olav A. Øvre­bø, Anders Waage Nil­sen, Offent­li­ge data, Medi­A­re­na, Havard and others. Havard said: RT @oovrebo: Hack­fest i Oslo og data­jule­verk­sted (med pre­mi­er!) i Ber­gen: http://bit.ly/aANfpf #off­data #open­data […]

  2. For oss som arbei­der med slikt til dag­lig er det litt kje­de­lig at arran­ge­men­tet leg­ges til en lør­dag. Da har jeg fri.

  3. Men jule­data­hack­e­verk­ste­det i Ber­gen er lagt til en tirs­dag, Mar­tin!

til toppen