Nyhetsbrev uke 45

Blant temaene: Teknologideterminisme, kildevern på internett og FNs utviklingsindeks.

Hvor­dan forstår norske jour­nal­is­ter seg selv som jour­nal­is­ter? Lars Nyre svar­er på dette i en artikkel om hvor­dan jour­nal­is­ter forhold­er seg til ny teknologi.

Norske medi­er tolk­er tal­lene bak FNs utviklingsin­deks på sin van­lige måte — med ”Norge er igjen ver­dens beste land å bo i”. Du kan imi­dler­tid lage din egen indeks basert på FNs tall, og på Fak­ta først vis­er Olav Anders Øvre­bø deg hvordan.

På Vox Pub­li­cas nye blogg Ad:varsel har Pål Hivand siden sist kom­met med flere nye inn­legg. Blant annet tar han for seg kilderver­nets grenser på inter­nett, og Sveriges man­gel på vern for varslere.

På Pressens pris tar Hal­l­vard Moe for seg debat­ten rundt NRKs opp­drag, og på Retorikkbloggen har Jens Kjeld­sen kom­met med en oppføl­ger til sin artikkel om visuell argu­men­tasjon i dig­i­tale presentasjoner.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Mandag 15. novem­ber arran­geres ”Upop: Kirke og etat: Reli­gion i det offentlige” av Det Norske Stu­den­ter­sam­fund i Oslo, og 18. — 21. novem­ber går Glob­alis­er­ingskon­fer­ansen 2010 av sta­be­len i Folkets Hus i Oslo. Besøk Ago­rakalen­deren for å få en full over­sikt over alle arrange­menter, og du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: I følge mediebedriftene.no er MBL kri­tisk til NRKs nettsats­ing, og globalvoicesonline.org melder om at Thai­land nå blokker­er 277 610 websider.

For å lese artiklene:

Jour­nal­is­ten som tek­nol­o­gisk determinist
Jour­nal­is­ter har en instru­mentell tilnærm­ing til teknolo­gi. I sin enkleste form vis­er den seg ved at de teknolo­giene som ser ut til å styrke pro­fesjo­nen blir opp­fat­tet pos­i­tivt, mens de som ser ut til å svekke den blir opp­fat­tet neg­a­tivt. Av Lars Nyre.

Fak­ta Først
Lag din egen utviklingsindeks

Norge top­per FNs utviklingsin­deks, men dataene forteller mye mer — og du kan legge til dine egne. Av Olav Anders Øvrebø.

Ad:varsel
Skremt til still­het – svenske varslere uten vern

Svenske varslere er uten vern, til tross for flere års kamp. TV4 har for­t­alt his­to­rien vil tre svenske varslere som fikk smake kon­sekvensen av å stå uten vern når de varslet om kri­tikkverdi­ge forhold. Av Pål Hivand.

Kilde­v­er­nets grenser
Høyesterett tar i disse dager still­ing til kilde­v­er­nets grenser på inter­nett, og om det skal tolkes tilsvarende som for tryk­te medi­er. Av Pål Hivand.

Pressens pris
Gal­skap! Voldtekt!

Debat­ten om omfanget av NRKs opp­drag er ny — og veldig gam­mel. Av Hal­l­vard Moe.

Retorikkbloggen
Visuell argu­men­tasjon i dig­i­tale pre­sen­tasjon­er (del 2)

Retorisk arbei­ds­fordel­ing: Gore vis­er bilder – du lager selv den visuelle argumentasjon.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Thor Bjarne Bore, Lokalmagasinet.no. Lokalmagasinet.no said: RT @thorbjarnebore “Hvor­dan forstår norske jour­nal­is­ter seg selv som jour­nal­is­ter? Hva med forhold­et tilny teknolo­gi?” http://bit.ly/bQswvM […]

til toppen