Nyhetsbrev uke 45

Blant temaene: Teknologideterminisme, kildevern på internett og FNs utviklingsindeks.

Hvor­dan for­står nors­ke jour­na­lis­ter seg selv som jour­na­lis­ter? Lars Nyre sva­rer på det­te i en artik­kel om hvor­dan jour­na­lis­ter for­hol­der seg til ny tek­no­lo­gi.

Nors­ke medi­er tol­ker tal­le­ne bak FNs utvik­lings­in­deks på sin van­li­ge måte — med ”Nor­ge er igjen ver­dens bes­te land å bo i”. Du kan imid­ler­tid lage din egen indeks basert på FNs tall, og på Fak­ta først viser Olav Anders Øvre­bø deg hvor­dan.

På Vox Pub­li­cas nye blogg Ad:varsel har Pål Hivand siden sist kom­met med fle­re nye inn­legg. Blant annet tar han for seg kil­der­ver­nets gren­ser på inter­nett, og Sve­ri­ges man­gel på vern for vars­le­re.

På Pres­sens pris tar Hall­vard Moe for seg debat­ten rundt NRKs opp­drag, og på Reto­rikk­blog­gen har Jens Kjeld­sen kom­met med en opp­føl­ger til sin artik­kel om visu­ell argu­men­ta­sjon i digi­ta­le pre­sen­ta­sjo­ner.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Man­dag 15. novem­ber arran­ge­res ”Upop: Kir­ke og etat: Reli­gion i det offent­li­ge” av Det Nors­ke Stu­den­ter­sam­fund i Oslo, og 18. — 21. novem­ber går Glo­ba­li­se­rings­kon­fe­ran­sen 2010 av sta­be­len i Fol­kets Hus i Oslo. Besøk Agora­ka­len­de­ren for å få en full over­sikt over alle arran­ge­men­ter, og du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktu­el­le len­ker”. Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: I føl­ge mediebedriftene.no er MBL kri­tisk til NRKs nett­sat­sing, og globalvoicesonline.org mel­der om at Thai­land nå blok­ke­rer 277 610 web­si­der.

For å lese artik­le­ne:

Jour­na­lis­ten som tek­no­lo­gisk deter­mi­nist
Jour­na­lis­ter har en instru­men­tell til­nær­ming til tek­no­lo­gi. I sin enk­les­te form viser den seg ved at de tek­no­lo­gi­ene som ser ut til å styr­ke pro­fe­sjo­nen blir opp­fat­tet posi­tivt, mens de som ser ut til å svek­ke den blir opp­fat­tet neg­a­tivt. Av Lars Nyre.

Fak­ta Først
Lag din egen utvik­lings­in­deks

Nor­ge top­per FNs utvik­lings­in­deks, men data­ene for­tel­ler mye mer — og du kan leg­ge til dine egne. Av Olav Anders Øvre­bø.

Ad:varsel
Skremt til still­het – svens­ke vars­le­re uten vern

Svens­ke vars­le­re er uten vern, til tross for fle­re års kamp. TV4 har for­talt his­to­ri­en vil tre svens­ke vars­le­re som fikk sma­ke kon­se­kven­sen av å stå uten vern når de vars­let om kri­tikk­ver­di­ge for­hold. Av Pål Hivand.

Kilde­ver­nets gren­ser
Høy­este­rett tar i dis­se dager stil­ling til kilde­ver­nets gren­ser på inter­nett, og om det skal tol­kes til­sva­ren­de som for tryk­te medi­er. Av Pål Hivand.

Pres­sens pris
Gal­skap! Vold­tekt!

Debat­ten om omfan­get av NRKs opp­drag er ny — og vel­dig gam­mel. Av Hall­vard Moe.

Reto­rikk­blog­gen
Visu­ell argu­men­ta­sjon i digi­ta­le pre­sen­ta­sjo­ner (del 2)

Reto­risk arbeids­for­de­ling: Gore viser bil­der – du lager selv den visu­el­le argu­men­ta­sjon.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Thor Bjar­ne Bore, Lokalmagasinet.no. Lokalmagasinet.no said: RT @thorbjarnebore «Hvor­dan for­står nors­ke jour­na­lis­ter seg selv som jour­na­lis­ter? Hva med for­hol­det til­ny tek­no­lo­gi?» http://bit.ly/bQswvM […]

til toppen