Nyhetsbrev uke 47

Blant temaene: NRKs rolle på nett, Hackdays og svensk pressestøtte.

Debat­ten rundt støtte til nettmedi­er er i full gang. Hal­l­vard Moe kom­mer med et inn­legg til debat­ten med en artikkel om hva som bør være en all­mennkringkasters rolle i formidlin­gen av nyheter på nett.

Lur­er du på hva eien­domsmek­lerne egentlig snakker om? På Retorikkbloggen gir Jens Kjeld­sen en inn­føring i mek­ler­språket, og han føl­ger også opp sine tidligere inn­legg om visuell argu­men­tasjon i dig­i­tale pre­sen­tasjon­er med et tred­je i rekken.

Pål Hivand har siden sist opp­datert bloggen Ad:varsel med flere nye inn­legg. Hivand har denne gan­gen blant annet tatt for seg LO Stats kartel­lkon­fer­anse, reg­jerin­gens forestående eval­uer­ing av varslerver­net og net­tk­ilders krav på beskyttelse.

Også Fak­ta Først har fått flere nye inn­legg siden sist. Olav Anders Øvre­bø tar denne gan­gen for seg statlige etaters fri­givelse av råda­ta, og han skriv­er om ”Hack­days” som skal arran­geres både i Oslo og Bergen. Eirik Stavelin tar på sin side for seg de nasjonale prøvene, og vis­er hvor­dan skole­da­ta er data­jour­nal­is­tikk i praksis.

Det norske medi­estøt­teut­val­get nærmer seg slut­ten på sin eval­uer­ing av det norske støttesys­temet. På Pressens Pris har Nina Kval­heim tatt for seg EU-pålagte endringer av den svenske støt­ten, og sett på hvor­dan dette kan påvirke eventuelle norske endringer.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Lørdag 4. desem­ber arran­geres den første Hack­day i Norge når Insti­tutt for infor­matikk ved UiO og Forny­ings­de­parte­mentet arran­ger­er Linked Open Data Hack­fest i Oslo. Samme dag pre­sen­ter­er Maria Gabrielsen sin bok “Angitt av mam­ma” på Stu­dentsen­teret i Bergen. Besøk Ago­rakalen­deren for å få en full over­sikt over alle arrange­menter, og du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling “Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: New York Times skriv­er at Kina bør være stolt av fred­sprisvin­neren, og freekareem.org melder om at den egyp­tiske blog­geren Kareem Amer er satt fri etter 1470 dager i fengsel.

For å lese artiklene:

Medi­estøtte til net­tny­heter: Hva gjør NRK på nett — og hva bør en all­mennkringkaster gjøre?
Å bruke NRK til å levere statsstøt­tet nyhet­sjour­nal­is­tikk på net­tet er ikke den eneste mulige løs­nin­gen. Av Hal­l­vard Moe.

Retorikkbloggen
Meklerspråk

Jour­nal­is­ter har en instru­mentell tilnærm­ing til teknolo­gi. I sin enkleste form vis­er den seg ved at de teknolo­giene som ser ut til å styrke pro­fesjo­nen blir opp­fat­tet pos­i­tivt, mens de som ser ut til å svekke den blir opp­fat­tet neg­a­tivt. Av Jens Kjeldsen.

Visuell argu­men­tasjon i dig­i­tale pre­sen­tasjon­er (del 3)
Ingent­ing er mer over­be­visende enn virke­ligheten selv. Av Jens Kjeldsen.

Ad:varsel
Varsling er tema på årets kartellkonferanse

Den tidligere Siemens-varsleren Per Yngve Mon­sen og Ad:varsels redak­tør Pål Hivand deltar denne uken som innledere om temaet varsling under LO Stats kartel­lkon­fer­anse på Gol. Av Pål Hivand.

Varslerver­net skal evalueres
Reg­jerin­gen må i løpet av denne stort­ingspe­ri­o­den eval­uere om varslerver­net i Arbei­dsmiljøloven virk­er etter hen­sik­ten. Av Pål Hivand.

Kilder på nett har krav på beskyttelse
Høyesterett slår i dag fast at det jour­nal­is­tiske kilde­v­er­net gjelder for nett som for papir, såfremt medi­et kilden uttaler seg i er under­lagt redak­tørans­var. Av Pål Hivand

Fak­ta først:
Statlige etater får beskjed om å fri­gi rådata

Skal gjøre råda­ta tilgjen­gelig i maskin­les­bare for­mater fra 2011.. Av Olav Anders Øvrebø

Hack­fest og jule-dataverksted
Inter­essert i prak­tisk videre­bruk av datak­ilder? “Hack­days” både i Oslo og Bergen i desem­ber. Av Olav Anders Øvrebø

Nasjonale prøver — data­jour­nal­is­tikk i praksis
Jour­nal­is­ter gjør bety­delig innsats for å pre­sen­tere sen­trale skole­da­ta, men myn­dighetene spiller ikke med. Av Eirik Stavelin.

Pressens pris
Sverige må legge om pressestøtten

Etter EU-krav må Sverige legge om sin press­es­tøtte, og det kan få kon­sekvenser også for den norske støt­ten. Av Nina Kvalheim

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen