Nyhetsbrev uke 47

Blant temaene: NRKs rolle på nett, Hackdays og svensk pressestøtte.

Debat­ten rundt støt­te til nett­me­di­er er i full gang. Hall­vard Moe kom­mer med et inn­legg til debat­ten med en artik­kel om hva som bør være en all­menn­kring­kas­ters rol­le i for­mid­lin­gen av nyhe­ter på nett.

Lurer du på hva eien­doms­mek­ler­ne egent­lig snak­ker om? På Reto­rikk­blog­gen gir Jens Kjeld­sen en inn­fø­ring i mek­ler­språ­ket, og han føl­ger også opp sine tid­li­ge­re inn­legg om visu­ell argu­men­ta­sjon i digi­ta­le pre­sen­ta­sjo­ner med et tred­je i rek­ken.

Pål Hivand har siden sist opp­da­tert blog­gen Ad:varsel med fle­re nye inn­legg. Hivand har den­ne gan­gen blant annet tatt for seg LO Stats kar­tell­kon­fe­ran­se, regje­rin­gens fore­stå­en­de eva­lu­e­ring av vars­ler­ver­net og nett­kil­ders krav på beskyt­tel­se.

Også Fak­ta Først har fått fle­re nye inn­legg siden sist. Olav Anders Øvre­bø tar den­ne gan­gen for seg stat­li­ge eta­ters fri­gi­vel­se av rådata, og han skri­ver om ”Hack­days” som skal arran­ge­res både i Oslo og Ber­gen. Eirik Sta­ve­lin tar på sin side for seg de nasjo­na­le prø­ve­ne, og viser hvor­dan skole­data er data­jour­na­lis­tikk i prak­sis.

Det nors­ke medie­støtte­ut­val­get nær­mer seg slut­ten på sin eva­lu­e­ring av det nors­ke støtte­sys­te­met. På Pres­sens Pris har Nina Kval­heim tatt for seg EU-pålag­te end­rin­ger av den svens­ke støt­ten, og sett på hvor­dan det­te kan påvir­ke even­tu­el­le nors­ke end­rin­ger.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Lør­dag 4. desem­ber arran­ge­res den førs­te Hack­day i Nor­ge når Insti­tutt for infor­ma­tikk ved UiO og For­ny­ings­de­par­te­men­tet arran­ge­rer Lin­ked Open Data Hack­fest i Oslo. Sam­me dag pre­sen­te­rer Maria Gab­ri­el­sen sin bok «Angitt av mam­ma» på Stu­dent­sen­te­ret i Ber­gen. Besøk Agora­ka­len­de­ren for å få en full over­sikt over alle arran­ge­men­ter, og du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling «Aktu­el­le len­ker». Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: New York Times skri­ver at Kina bør være stolt av freds­pris­vin­ne­ren, og freekareem.org mel­der om at den egyp­tis­ke blog­ge­ren Kareem Amer er satt fri etter 1470 dager i feng­sel.

For å lese artik­le­ne:

Medie­støt­te til nett­ny­he­ter: Hva gjør NRK på nett — og hva bør en all­menn­kring­kas­ter gjø­re?
Å bru­ke NRK til å leve­re stats­støt­tet nyhets­jour­na­lis­tikk på net­tet er ikke den enes­te muli­ge løs­nin­gen. Av Hall­vard Moe.

Reto­rikk­blog­gen
Mek­ler­språk

Jour­na­lis­ter har en instru­men­tell til­nær­ming til tek­no­lo­gi. I sin enk­les­te form viser den seg ved at de tek­no­lo­gi­ene som ser ut til å styr­ke pro­fe­sjo­nen blir opp­fat­tet posi­tivt, mens de som ser ut til å svek­ke den blir opp­fat­tet neg­a­tivt. Av Jens Kjeld­sen.

Visu­ell argu­men­ta­sjon i digi­ta­le pre­sen­ta­sjo­ner (del 3)
Ingen­ting er mer over­be­vi­sen­de enn vir­ke­lig­he­ten selv. Av Jens Kjeld­sen.

Ad:varsel
Vars­ling er tema på årets kar­tell­kon­fe­ran­se

Den tid­li­ge­re Sie­mens-vars­le­ren Per Yng­ve Mon­sen og Ad:varsels redak­tør Pål Hivand del­tar den­ne uken som inn­le­de­re om tema­et vars­ling under LO Stats kar­tell­kon­fe­ran­se på Gol. Av Pål Hivand.

Vars­ler­ver­net skal eva­lu­eres
Regje­rin­gen må i løpet av den­ne stor­tings­pe­rioden eva­lu­ere om vars­ler­ver­net i Arbeids­miljø­lo­ven vir­ker etter hen­sik­ten. Av Pål Hivand.

Kil­der på nett har krav på beskyt­tel­se
Høy­este­rett slår i dag fast at det jour­na­lis­tis­ke kilde­ver­net gjel­der for nett som for papir, såfremt medi­et kil­den utta­ler seg i er under­lagt redak­tør­an­svar. Av Pål Hivand

Fak­ta først:
Stat­li­ge eta­ter får beskjed om å fri­gi rådata

Skal gjø­re rådata til­gjen­ge­lig i maskin­les­ba­re for­ma­ter fra 2011.. Av Olav Anders Øvre­bø

Hack­fest og jule-data­verk­sted
Inter­es­sert i prak­tisk videre­bruk av data­kil­der? “Hack­days” både i Oslo og Ber­gen i desem­ber. Av Olav Anders Øvre­bø

Nasjo­na­le prø­ver — data­jour­na­lis­tikk i prak­sis
Jour­na­lis­ter gjør bety­de­lig inn­sats for å pre­sen­te­re sen­tra­le skole­data, men myn­dig­he­te­ne spil­ler ikke med. Av Eirik Sta­ve­lin.

Pres­sens pris
Sve­ri­ge må leg­ge om presse­støt­ten

Etter EU-krav må Sve­ri­ge leg­ge om sin presse­støt­te, og det kan få kon­se­kven­ser også for den nors­ke støt­ten. Av Nina Kval­heim

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen