Skremt til stillhet — svenske varslere uten vern

Svenske varslere er uten vern, til tross for flere års kamp. TV4 har fortalt historien vil tre svenske varslere som fikk smake konsekvensen av å stå uten vern når de varslet om kritikkverdige forhold.

Vi vägrar hålla tyst - kampanje logo

Doku­men­tarredak­sjo­nen Kalla Fak­ta i svenske TV4 doku­menter­er hvor­dan man­glende vern for svenske varslere bidrar til at stadig færre svensker våger å varsle om kri­tikkverdi­ge forhold. Men allerede i 2005 var tausheten i sven­sk arbei­d­sliv et prob­lem, da fag­for­bun­det SEKO gjen­nom­førte kam­pan­jen “Vi vägrar at hol­da tyst”.

Svenske varslere har fremde­les ingen lovbestem­melser som vern­er varslere mot repre­salier, slik som norske arbei­dsmiljøloven beskyt­ter norske varslere. I doku­mentaren står tre varslere fram med sine his­to­ri­er: syke­pleier Peter Mag­nus­son, kar­tograf Anders Ahlmark og den kri­tiske kjøkke­nas­sis­ten Karin Ols­son forteller sine his­to­ri­er til TV4s Kalla Fak­ta.

Mag­nus­son avs­lørte at rasis­tiske hold­ninger på syke­huset med­førte at pasien­ter av uten­land­sk opprin­nelse fikk dårligere helses­tell enn øvrige pasien­ter. Ahlmark avdekket at det var feil i Sjö­fartsver­kets sjøkart som var årsak­en til en grunnstøt­ing ved Södertäl­je. Karin Ols­son ble sykemeldt i ett år etter utskjel­lig og trakasser­ing fra ledelse og kol­le­gaer… for leser­brev i lokalavisen om at de eldre fikk for dårlig og nærings­fat­tig mat!

Alle tre ble utsatt for trakasser­ing, anklager og utstøt­ing. Ingen av dem møtte vil­je hos arbei­ds­giverne til å diskutere innhold­et i varslin­gen: rasis­men, det feilak­tie skjøkartet eller mat­en. Snarere ble de møtt med angrep på sin egen per­son, til tross for at pås­tandene i Ahlmarks og Mag­nus­sons til­feller ble doku­mentert av uavhengige instanser.

I doku­mentaren deltar også norske Per-Yngve Mon­sen med sin varsler­his­to­rie fra Siemens, samt forsker Birthe Tarald­seth ved Uni­ver­sitetet i Bergen.

Pro­gram­met kan du se her:

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Linn Hus­by, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Ad:varsel: Skremt til still­het – svenske varslere uten vern http://bit.ly/bzFPdf […]

til toppen