Skremt til stillhet — svenske varslere uten vern

Svenske varslere er uten vern, til tross for flere års kamp. TV4 har fortalt historien vil tre svenske varslere som fikk smake konsekvensen av å stå uten vern når de varslet om kritikkverdige forhold.

Vi vägrar hålla tyst - kampanje logo

Doku­men­tar­re­dak­sjo­nen Kal­la Fak­ta i svens­ke TV4 doku­men­te­rer hvor­dan mang­len­de vern for svens­ke vars­le­re bidrar til at sta­dig fær­re svens­ker våger å vars­le om kri­tikk­ver­di­ge for­hold. Men alle­re­de i 2005 var taus­he­ten i svensk arbeids­liv et pro­blem, da fag­for­bun­det SEKO gjen­nom­før­te kam­pan­jen «Vi väg­rar at hol­da tyst».

Svens­ke vars­le­re har frem­de­les ingen lov­be­stem­mel­ser som ver­ner vars­le­re mot repre­sa­li­er, slik som nors­ke arbeids­miljø­lo­ven beskyt­ter nors­ke vars­le­re. I doku­men­ta­ren står tre vars­le­re fram med sine his­to­ri­er: syke­plei­er Peter Mag­nus­son, kar­to­graf Anders Ahl­mark og den kri­tis­ke kjøk­ken­as­sis­ten Karin Ols­son for­tel­ler sine his­to­ri­er til TV4s Kal­la Fak­ta.

Mag­nus­son avslør­te at rasis­tis­ke hold­nin­ger på syke­hu­set med­før­te at pasi­en­ter av uten­landsk opp­rin­nel­se fikk dår­li­ge­re helse­stell enn øvri­ge pasi­en­ter. Ahl­mark avdek­ket at det var feil i Sjö­farts­ver­kets sjø­kart som var årsa­ken til en grunn­stø­ting ved Söder­tälje. Karin Ols­son ble syke­meldt i ett år etter utskjel­lig og tra­kas­se­ring fra ledel­se og kol­le­ga­er… for leser­brev i lokal­avi­sen om at de eld­re fikk for dår­lig og nærings­fat­tig mat!

Alle tre ble utsatt for tra­kas­se­ring, ankla­ger og utstø­ting. Ingen av dem møt­te vil­je hos arbeids­gi­ver­ne til å dis­ku­te­re inn­hol­det i vars­lin­gen: rasis­men, det feil­ak­tie skjø­kar­tet eller maten. Sna­re­re ble de møtt med angrep på sin egen per­son, til tross for at påstan­de­ne i Ahl­marks og Mag­nus­sons til­fel­ler ble doku­men­tert av uav­hen­gi­ge instan­ser.

I doku­men­ta­ren del­tar også nors­ke Per-Yng­ve Mon­sen med sin vars­ler­his­to­rie fra Sie­mens, samt fors­ker Birthe Tarald­seth ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen.

Pro­gram­met kan du se her:

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Linn Hus­by, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Ad:varsel: Skremt til still­het – svens­ke vars­le­re uten vern http://bit.ly/bzFPdf […]

til toppen