Ulovlig fiskedumping: uønsket melding om fiske?

Aker Seafood har både forsøkt å etterforske og true mannen som varslet om ulovlig fiskedumping. Burde ikke konsernet beskytte varsleren og konsentrere seg om ulovlighetene som er avslørt?

Røk­ke-skip­per Roy Johan­sen på Aker Sea­foods-trå­le­ren «Hekk­tind» (eid av Aker Sea­foods-sel­ska­pet Nord­land Hav­fis­ke AS) erkjen­ner over­for E24 å ha sendt en SMS til den 46 år gam­le vars­le­ren som ankla­ger Aker Sea­foods for ulov­lig dum­ping av fisk:

Jeg send­te den mel­din­gen for å fin­ne ut hvem som had­de laget video­en og for å få ham til å inn­røm­me at det var han som sto bak. Det var ikke så man­ge and­re aktu­el­le.

Johan­sen erkjen­ner alt­så både å ha dre­vet etter­forsk­ning i saken og for å ha sendt for­mu­le­rin­gen «brent alle sine bru­er». I Røk­ke-skip­per Johan­sens øyne er den 46 år gam­le vars­le­ren slett ingen vars­ler, men en almin­ne­lig illo­jal for­hen­væ­ren­de ansatt. Johan­sen har med for­mu­le­rin­gen «brent alle dine bru­er» gjort det krys­tall­klart at vars­le­ren skal sli­te med å få arbeid innen fiskeri­næ­rin­gen i fram­ti­den.

Vars­le­ren har levert doku­men­ta­sjon i form av film av det han mener er ulov­lig dum­ping. Kon­sern­di­rek­tør for Aker Sea­foods flåte­av­de­ling, Trond Wil­lik­sen, sier til VG at de ser svært alvor­lig på saken:

Vi er sjok­kert over påstan­de­ne som kom­mer frem og det som vises i video­en. Det­te er kraf­ti­ge og alvor­li­ge beskyld­nin­ger, og nå er vi ute etter å kom­me til bunns i hva som er fak­ta i den­ne saken. Det­te er prak­sis og hold­nin­ger som går i mot alt vi står for.

I mel­lom­ti­den lar alt­så det Røk­ke-eide kon­ser­net skip­per Johan­sen (og and­re?) her­je fritt med den tid­li­ge­re ansat­te, som alt­så angi­ve­lig har vars­let om «prak­sis og hold­nin­ger som går mot alt det Aker Sea­food står for». Da bur­de man kan­skje aktivt beskyt­te man­nen og sik­re at han får det ver­net og den behand­lin­gen han etter loven skal ha.

Hvor­dan en så sen­tral fisker og eier som Kjell Inge Røk­ke og Aker Sea­food behand­ler poten­si­el­le vars­le­re for å sik­re trygg og miljø­venn­lig mat, er av stor sym­bolsk ver­di. La oss håpe at den­ne mel­ding om fiske blir tatt helt til topps.

1 KOMMENTAR

  1. Men det kom­mer nok ikke til å skje. Røk­ke vil nok hel­ler beskyt­te skip­pe­ren enn den «illo­ja­le» vars­le­ren. For det er nå engang slik at også Aker Sea­food nok er best på fest­ta­ler.

til toppen