Ulovlig fiskedumping: uønsket melding om fiske?

Aker Seafood har både forsøkt å etterforske og true mannen som varslet om ulovlig fiskedumping. Burde ikke konsernet beskytte varsleren og konsentrere seg om ulovlighetene som er avslørt?

Røkke-skip­per Roy Johansen på Aker Seafoods-tråleren «Hekk­tind» (eid av Aker Seafoods-sel­skapet Nord­land Hav­fiske AS) erk­jen­ner over­for E24 å ha sendt en SMS til den 46 år gam­le varsleren som anklager Aker Seafoods for ulovlig dump­ing av fisk:

Jeg sendte den meldin­gen for å finne ut hvem som hadde laget videoen og for å få ham til å innrømme at det var han som sto bak. Det var ikke så mange andre aktuelle.

Johansen erk­jen­ner alt­så både å ha drevet etter­forskn­ing i sak­en og for å ha sendt for­mu­lerin­gen “brent alle sine bruer”. I Røkke-skip­per Johansens øyne er den 46 år gam­le varsleren slett ingen varsler, men en almin­nelig illo­jal forhen­værende ansatt. Johansen har med for­mu­lerin­gen “brent alle dine bruer” gjort det krys­tal­lk­lart at varsleren skal slite med å få arbeid innen fisker­inærin­gen i framtiden.

Varsleren har lev­ert doku­men­tasjon i form av film av det han men­er er ulovlig dump­ing. Kon­serndi­rek­tør for Aker Seafoods flåteavdel­ing, Trond Wil­lik­sen, sier til VG at de ser svært alvorlig på saken:

Vi er sjokkert over pås­tandene som kom­mer frem og det som vis­es i videoen. Dette er kraftige og alvorlige beskyld­ninger, og nå er vi ute etter å komme til bunns i hva som er fak­ta i denne sak­en. Dette er prak­sis og hold­ninger som går i mot alt vi står for.

I mel­lomti­den lar alt­så det Røkke-eide kon­ser­net skip­per Johansen (og andre?) her­je fritt med den tidligere ansat­te, som alt­så angivelig har varslet om “prak­sis og hold­ninger som går mot alt det Aker Seafood står for”. Da burde man kan­skje aktivt beskytte man­nen og sikre at han får det ver­net og den behan­dlin­gen han etter loven skal ha.

Hvor­dan en så sen­tral fisker og eier som Kjell Inge Røkke og Aker Seafood behan­dler poten­sielle varslere for å sikre trygg og miljøvennlig mat, er av stor sym­bol­sk ver­di. La oss håpe at denne meld­ing om fiske blir tatt helt til topps.

1 KOMMENTAR

  1. Men det kom­mer nok ikke til å skje. Røkke vil nok heller beskytte skip­peren enn den “illo­jale” varsleren. For det er nå engang slik at også Aker Seafood nok er best på festtaler.

til toppen