Varslervernet skal evalueres

Regjeringen må i løpet av denne stortingsperioden evaluere om varslervernet i Arbeidsmiljøloven virker etter hensikten.

Stortinget har beslut­tet å  eval­uere om varslerver­net i Arbei­dsmiljøloven (2007) fun­ger­er etter hen­sik­ten. Bak­grun­nen er et pri­vat rep­re­sen­tant­forslag fra Bård Hok­srud (Frp) og Frps stort­ings­gruppe som i den siste tiden har engas­jert seg sterkt i varslernes situ­asjon.

Eval­uerin­gen skal gjen­nom­føres i løpet av stort­ingspe­ri­o­den. I 2007 ble Arbei­dsmiljøloven utvidet med bestem­melser om vern av varslerne. Siden da er det bare varsleren Pål Sten­stad som gjen­nom dom­sto­lene har fått gjen­nom­slag for vern gjen­nom varslingsre­g­lene.

Da sak­en ble behan­dlet i Stortingets arbei­ds- og sosialkomité mente rep­re­sen­tan­tene fra Høyre, Frem­skrittspar­ti­et og Kris­telig folkepar­ti at dagens varsler­para­grafer virk­er mot sin hen­sikt. I komitéens innstill­ing het­er det:

Selv små, men svært vik­tige detal­jer som ute­lates i kjen­nelser som går i varslerens favør, kan få svært store føl­ger for ved­k­om­mende. Disse medlem­mer antar at dette er for­di det ikke eksis­ter­er en instans eller et sys­tem som kan følge opp det som burde være logiske og ver­nende kon­sekvenser for den seirende varsleren. Når varsler­para­grafene  på denne dårlige måten «vern­er» arbei­d­stakere som har vun­net frem som varslere i dom­stolen, er det vanske­lig å forestille seg situ­asjo­nen til varslere som ikke vin­ner frem noe sted.

Vil bruke varslerne

Komitéens min­dretall (Høyre, Frem­skrittspar­ti­et og Kris­telig folkepar­ti) fores­lår også at per­son­er som har erfar­ing som varslere eller med varslingssak­er deltar i evalueringsarbeidet.

Reg­jerin­gen er imi­dler­tid ikke enig i at situ­asjo­nen tilsi­er at varslerver­net er prob­lema­tisk. I en redegjørelse til arbei­ds- og sosialkomitéen, skriv­er arbei­dsmin­is­ter Hanne Bjurstrøm:

Gjen­nom­slag i dom­sto­lene er et lite hen­sik­tsmes­sig mål for om reg­lene fun­ger­er. Det er snarere ønske­lig at arbei­d­stak­er ikke skal være nødt til å gå til dom­sto­lene. Målset­nin­gen med varslingsre­g­lene er å avdekke og avs­lutte kri­tikkverdi­ge forhold på arbei­d­splassen uten neg­a­tive kon­sekvenser for arbei­d­stak­eren. Jeg har net­topp mot­tatt en rap­port om hvor­dan varslingsre­g­lene håndteres på arbei­d­splassene, utar­bei­det av FAFO. Det fremgår klart av under­søkelsen at det er langt flere som benyt­ter seg av varslingsre­g­lene og som får gjen­nom­slag for sine varsler enn den ene sak­en som rep­re­sen­tan­tene vis­er til.

- Alt er ikke varsling

Stort­ingsrep­re­sen­tant Geir Pollestad (Sp) sier imi­dler­tid til Avisenes Nyhets­byrå (ANB) at arbei­dsmiljølovens varslervern ikke er ment å beskytte alle typer varsling, og han fryk­ter at varslerver­net skal gi for god beskyttelse:

Vi kan ikke ha fritt fram for varsling av ethvert forhold. Man må ta ting internt først. Varsling skal ikke kunne brukes i den hen­sikt å skade en bedrift. Det er mange kon­flik­ter på arbei­d­splass­er som ikke har med varsling å gjøre.

Frem­skrittspar­ti­et fores­lo også over­for arbei­ds- og sosialkomitéen å opprette en varsleren­het i Arbei­d­stil­synet, men fikk ikke fler­tall for forslaget.

2 KOMMENTARER

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Thor Bjarne Bore and Kris­tine Foss , Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Ad:varsel: Varslerver­net skal eval­ueres http://bit.ly/bSt1NW […]

  2. […] at fag­beveg­elsen bør engas­jere seg i varslerne sak og bidra til et bedre varslervern  når reg­jerin­gen nå skal eval­uere varslerver­net i denne stort­ingspe­ri­o­den.  Tone Rønold­tan­gen kvit­terte på invi­tasjo­nen på føl­gende måte: To […]

til toppen