Varslervernet skal evalueres

Regjeringen må i løpet av denne stortingsperioden evaluere om varslervernet i Arbeidsmiljøloven virker etter hensikten.

Stor­tin­get har beslut­tet å  eva­lu­ere om vars­ler­ver­net i Arbeids­miljø­lo­ven (2007) fun­ge­rer etter hen­sik­ten. Bak­grun­nen er et pri­vat repre­sen­tant­for­slag fra Bård Hoks­rud (Frp) og Frps stor­tings­grup­pe som i den sis­te tiden har enga­sjert seg sterkt i vars­ler­nes situa­sjon.

Eva­lu­e­rin­gen skal gjen­nom­fø­res i løpet av stor­tings­pe­rioden. I 2007 ble Arbeids­miljø­lo­ven utvi­det med bestem­mel­ser om vern av vars­ler­ne. Siden da er det bare vars­le­ren Pål Sten­stad som gjen­nom dom­sto­le­ne har fått gjen­nom­slag for vern gjen­nom vars­lings­reg­le­ne.

Da saken ble behand­let i Stor­tin­gets arbeids- og sosial­ko­mi­té men­te repre­sen­tan­te­ne fra Høy­re, Frem­skritts­par­ti­et og Kris­te­lig folke­par­ti at dagens vars­ler­pa­ra­gra­fer vir­ker mot sin hen­sikt. I komi­té­ens inn­stil­ling heter det:

Selv små, men svært vik­ti­ge detal­jer som ute­la­tes i kjen­nel­ser som går i vars­le­rens favør, kan få svært sto­re føl­ger for ved­kom­men­de. Dis­se med­lem­mer antar at det­te er for­di det ikke eksis­te­rer en instans eller et sys­tem som kan føl­ge opp det som bur­de være logis­ke og ver­nen­de kon­se­kven­ser for den sei­ren­de vars­le­ren. Når vars­ler­pa­ra­gra­fe­ne  på den­ne dår­li­ge måten «ver­ner» arbeids­ta­ke­re som har vun­net frem som vars­le­re i dom­sto­len, er det vans­ke­lig å fore­stil­le seg situa­sjo­nen til vars­le­re som ikke vin­ner frem noe sted.

Vil bru­ke vars­ler­ne

Komi­té­ens mindre­tall (Høy­re, Frem­skritts­par­ti­et og Kris­te­lig folke­par­ti) fore­slår også at per­soner som har erfa­ring som vars­le­re eller med vars­lings­sa­ker del­tar i eva­lu­e­rings­ar­bei­det.

Regje­rin­gen er imid­ler­tid ikke enig i at situa­sjo­nen til­si­er at vars­ler­ver­net er pro­ble­ma­tisk. I en rede­gjø­rel­se til arbeids- og sosial­ko­mi­té­en, skri­ver arbeids­mi­nis­ter Hanne Bjur­strøm:

Gjen­nom­slag i dom­sto­le­ne er et lite hen­sikts­mes­sig mål for om reg­le­ne fun­ge­rer. Det er sna­re­re øns­ke­lig at arbeids­ta­ker ikke skal være nødt til å gå til dom­sto­le­ne. Mål­set­nin­gen med vars­lings­reg­le­ne er å avdek­ke og avslut­te kri­tikk­ver­di­ge for­hold på arbeids­plas­sen uten neg­a­ti­ve kon­se­kven­ser for arbeids­ta­ke­ren. Jeg har nett­opp mot­tatt en rap­port om hvor­dan vars­lings­reg­le­ne hånd­te­res på arbeids­plas­se­ne, utar­bei­det av FAFO. Det frem­går klart av under­sø­kel­sen at det er langt fle­re som benyt­ter seg av vars­lings­reg­le­ne og som får gjen­nom­slag for sine vars­ler enn den ene saken som repre­sen­tan­te­ne viser til.

- Alt er ikke vars­ling

Stor­tings­re­pre­sen­tant Geir Polle­stad (Sp) sier imid­ler­tid til Avi­se­nes Nyhets­byrå (ANB) at arbeids­miljø­lo­vens vars­ler­vern ikke er ment å beskyt­te alle typer vars­ling, og han fryk­ter at vars­ler­ver­net skal gi for god beskyt­tel­se:

Vi kan ikke ha fritt fram for vars­ling av ethvert for­hold. Man må ta ting internt først. Vars­ling skal ikke kun­ne bru­kes i den hen­sikt å ska­de en bedrift. Det er man­ge kon­flik­ter på arbeids­plas­ser som ikke har med vars­ling å gjø­re.

Frem­skritts­par­ti­et fore­slo også over­for arbeids- og sosial­ko­mi­téen å opp­ret­te en vars­ler­en­het i Arbeids­til­sy­net, men fikk ikke fler­tall for for­sla­get.

2 KOMMENTARER

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Thor Bjar­ne Bore and Kris­ti­ne Foss , Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Ad:varsel: Vars­ler­ver­net skal eva­lu­eres http://bit.ly/bSt1NW […]

  2. […] at fag­be­ve­gel­sen bør enga­sje­re seg i vars­ler­ne sak og bidra til et bed­re vars­ler­vern  når regje­rin­gen nå skal eva­lu­ere vars­ler­ver­net i den­ne stor­tings­pe­rioden.  Tone Rønold­tan­gen kvit­ter­te på invi­ta­sjo­nen på føl­gen­de måte: To […]

til toppen