Ny debatt om u‑hjelp

Kan bistand gjøre mer skade enn gagn? Regissør Lars Petter Gallefoss forteller historien om norsk bistand i en ny dokumentarserie.

Siden 1952 har Nor­ge pum­pet inn over 400 mil­li­ar­der kro­ner i bistands­pro­sjek­ter ver­den over, og er der­med et av de mest-given­de land i ver­den. Like­vel har få nord­menn solid kunn­skap om Nor­ges bidrag til utvik­lings­hjelp.

Galle­foss har i sam­ar­beid med det ber­gens­ke film­sel­ska­pet Pando­ra laget doku­men­tar­se­ri­en «Den gode vil­jen», som vises hver tirs­dag fra janu­ar til febru­ar på NRK. Seri­en for­tel­ler his­to­ri­en om norsk bistand gjen­nom fem epi­so­der, og bely­ser tema­et fra uli­ke sider for å fin­ne ut hva 60 år med norsk inn­sats har ført til.

— Målet med seri­en er å vek­ke opp­merk­som­het rundt norsk bistand og ska­pe en nyan­sert debatt, sier Galle­foss.

Siden pre­mie­ren 8. janu­ar 2013 har over 400.000 nord­menn sett doku­men­tar­se­ri­en. I til­legg har NRK mot­tatt mer enn 70 leser­brev, og tema­et dis­ku­te­res både i hjem­me­ne til folk og i det offent­li­ge rom.

Bistands­mi­nis­ter Heik­ki Holm­ås på besøk hos en spa­re- og låne­grup­pe for kvin­ner i Mala­wi, nov. 2012 (foto: Svein Bæra, UD. CC: by-nd)

Stor interesse for bistandsdebatt

Man­dag 28. janu­ar ble det holdt en panel­de­batt om norsk bistands­ar­beid på Chris­ti­an Michel­se­ns Insti­tutt (CMI) i Ber­gen. Det var tyde­lig at debat­tan­te­ne var eni­ge om at vi skul­le fort­set­te å hjel­pe.

— Fat­tig­folk bor på skrinn jord, og de tren­ger vår hjelp, sa senior­fors­ker ved CMI Gun­nar Sør­bø.

Møtet trakk mye pub­li­kum, og både yng­re og eld­re vis­te stor inter­es­se for tema­et. Medi­sin­stu­den­te­ne Hanne Lil­le­berg (20 år) og Eva Hele­ne Svor (21 år) var blant del­ta­ker­ne. Beg­ge har fulgt seri­en med stor inter­es­se, og mener doku­men­ta­ren øker bevisst­he­ten rundt bistands­spørs­må­let.

— Selve synet på bistand har ikke for­and­ret seg, for­di jeg viss­te mye om det fra før. Men jeg har kan­skje blitt mer bevisst på det. Det får en til å reflek­te­re rundt det hele, sier Svor, som er vel­dig posi­tiv til seri­en.

Oppdaget motforestillinger

Etter å ha reist ver­den rundt for å sam­le inn his­to­ri­er, fil­me og under­sø­ke utvik­lings­hjelp, kom Galle­foss og redak­sjons­le­der Geir Rom­me­tveit hjem med et sam­men­satt syn på bistand.

— Før jeg begyn­te med pro­sjek­tet syn­tes jeg det var en selv­føl­ge at Nor­ge, som er et så rikt land, skul­le gi utvik­lings­hjelp. Man­ge er ikke vant til å stil­le spørs­mål ved om det kan ha neg­a­ti­ve kon­se­kven­ser, og all bistand er nett­opp gitt av god vil­je, sier regis­sø­ren til nett­avi­sen Bro­stein.

Lars Petter Galle­foss har regis­sert doku­men­tar­se­ri­en Den gode vil­jen (foto: Hil­de Arne­sen)

— Under­veis i seri­en møt­te vi man­ge mot­stan­de­re i mot­ta­ker­lan­de­ne som la fram gode argu­ment for at bistand øde­la mer enn den gjor­de godt. Vi så i til­legg vel­lyk­ke­de pro­sjekt, og fikk et mer sam­men­satt bil­de av bistands­ar­bei­det, leg­ger han til.

Lite kunnskap, likevel folkelig støtte

En menings­må­ling fra Norad viser at de fles­te nord­menn har lav kunn­skap om norsk bistands­ar­beid, og bare en tredje­del viser inter­es­se for utvik­lings­ar­beid. Sam­ti­dig mener hele seks av ti at vi er for­plik­tet til å gi, og man­ge av oss sier seg kan­skje for­nøyd med å ha et bil­de av et fad­der­barn hen­gen­de på kjøle­ska­pet.

Det var nett­opp man­ge­len på kunn­skap blant fol­ket og en pola­ri­sert poli­tisk debatt, som inspi­rer­te Galle­foss til å set­te i gang rese­arch og lage en doku­men­tar­se­rie i august 2011. NRK ga sin støt­te og full­fi­nan­sier­te pro­sjek­tet.

— Ide­en ble klek­ket ut etter at jeg så en poli­tisk debatt om bistand. I lik­het med man­ge and­re debat­ter end­te den i skyt­ter­gra­ven der par­te­ne frem­sto som rene mot­po­ler. Jeg ble nys­gjer­rig på bistands­ar­bei­det og resul­ta­te­ne, og vil­le fin­ne ut mer om det, sier Galle­foss.

Både Galle­foss og Rom­me­tveit mer­ker en økt inter­es­se for utvik­lings­spørs­mål etter at seri­en ble lan­sert, og er spent på hva som kom­mer til å skje frem­over.

Fakta om norsk bistand

  • Nor­ge gir bistand til 110 land.
  • Siden 1952 har Nor­ge gitt 400 mil­li­ar­der kro­ner i bistand.
  • I 2010 utgjor­de norsk bistand 27,7 mil­li­ar­der kro­ner.
  • Bra­sil mot­tok mest i 2011 og 2010 tak­ket være mil­li­ar­de­ne til bekjem­pel­se av avsko­ging.
  • I 2009 top­pet Tan­za­nia og Afgha­ni­stan lis­ten.

Kil­de: Norad. Mer sta­ti­stikk og data: Norsk bistand i tall.

Artik­ke­len ble først pub­li­sert i nett­avi­sen Bro­stein.

TEMA

D

okument
arfilm

16 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen