Ny debatt om u‑hjelp

Kan bistand gjøre mer skade enn gagn? Regissør Lars Petter Gallefoss forteller historien om norsk bistand i en ny dokumentarserie.

Siden 1952 har Norge pum­pet inn over 400 mil­liarder kro­ner i bis­tand­spros­jek­ter ver­den over, og er dermed et av de mest-givende land i ver­den. Likev­el har få nord­menn sol­id kunnskap om Norges bidrag til utviklingshjelp.

Galle­foss har i samar­beid med det bergenske film­sel­skapet Pan­do­ra laget doku­men­tarse­rien “Den gode vil­jen”, som vis­es hver tirs­dag fra jan­u­ar til feb­ru­ar på NRK. Serien forteller his­to­rien om norsk bis­tand gjen­nom fem episoder, og bel­yser temaet fra ulike sider for å finne ut hva 60 år med norsk innsats har ført til.

— Målet med serien er å vekke opp­merk­somhet rundt norsk bis­tand og skape en nyansert debatt, sier Gallefoss.

Siden pre­mieren 8. jan­u­ar 2013 har over 400.000 nord­menn sett doku­men­tarse­rien. I til­legg har NRK mot­tatt mer enn 70 leser­brev, og temaet diskuteres både i hjemmene til folk og i det offentlige rom.

Bis­tandsmin­is­ter Heik­ki Holmås på besøk hos en spare- og låne­gruppe for kvin­ner i Malawi, nov. 2012 (foto: Svein Bæra, UD. CC: by-nd)

Stor interesse for bistandsdebatt

Mandag 28. jan­u­ar ble det holdt en pan­elde­batt om norsk bis­tand­sar­beid på Chris­t­ian Michelsens Insti­tutt (CMI) i Bergen. Det var tydelig at debat­tan­tene var enige om at vi skulle fort­sette å hjelpe.

— Fat­tig­folk bor på skrinn jord, og de trenger vår hjelp, sa senior­forsker ved CMI Gun­nar Sørbø.

Møtet trakk mye pub­likum, og både yngre og eldre viste stor inter­esse for temaet. Medisin­stu­den­tene Hanne Lille­berg (20 år) og Eva Helene Svor (21 år) var blant deltak­erne. Begge har ful­gt serien med stor inter­esse, og men­er doku­mentaren øker bevis­s­theten rundt bistandsspørsmålet.

— Selve synet på bis­tand har ikke foran­dret seg, for­di jeg vis­ste mye om det fra før. Men jeg har kan­skje blitt mer bevisst på det. Det får en til å reflek­tere rundt det hele, sier Svor, som er veldig pos­i­tiv til serien.

Oppdaget motforestillinger

Etter å ha reist ver­den rundt for å sam­le inn his­to­ri­er, filme og under­søke utvikling­sh­jelp, kom Galle­foss og redak­sjon­sled­er Geir Rom­metveit hjem med et sam­men­satt syn på bistand.

— Før jeg beg­y­nte med pros­jek­tet syntes jeg det var en selvfølge at Norge, som er et så rikt land, skulle gi utvikling­sh­jelp. Mange er ikke vant til å stille spørsmål ved om det kan ha neg­a­tive kon­sekvenser, og all bis­tand er net­topp gitt av god vil­je, sier regis­søren til net­tavisen Brostein.

Lars Pet­ter Galle­foss har regis­sert doku­men­tarse­rien Den gode vil­jen (foto: Hilde Arnesen)

— Under­veis i serien møtte vi mange mot­standere i mot­tak­er­lan­dene som la fram gode argu­ment for at bis­tand ødela mer enn den gjorde godt. Vi så i til­legg vel­lykkede pros­jekt, og fikk et mer sam­men­satt bilde av bis­tand­sar­bei­det, leg­ger han til.

Lite kunnskap, likevel folkelig støtte

En meningsmåling fra Norad vis­er at de fleste nord­menn har lav kunnskap om norsk bis­tand­sar­beid, og bare en tred­jedel vis­er inter­esse for utviklingsar­beid. Sam­tidig men­er hele seks av ti at vi er for­p­lik­tet til å gi, og mange av oss sier seg kan­skje fornøyd med å ha et bilde av et fad­der­barn hen­gende på kjøleskapet.

Det var net­topp man­ge­len på kunnskap blant folket og en polaris­ert poli­tisk debatt, som inspir­erte Galle­foss til å sette i gang research og lage en doku­men­tarserie i august 2011. NRK ga sin støtte og full­fi­nan­sierte prosjektet.

— Ideen ble klekket ut etter at jeg så en poli­tisk debatt om bis­tand. I likhet med mange andre debat­ter endte den i skyt­ter­graven der partene frem­sto som rene mot­pol­er. Jeg ble nys­g­jer­rig på bis­tand­sar­bei­det og resul­tatene, og ville finne ut mer om det, sier Gallefoss.

Både Galle­foss og Rom­metveit merk­er en økt inter­esse for utviklingsspørsmål etter at serien ble lansert, og er spent på hva som kom­mer til å skje fremover.

Fakta om norsk bistand

  • Norge gir bis­tand til 110 land.
  • Siden 1952 har Norge gitt 400 mil­liarder kro­ner i bistand.
  • I 2010 utgjorde norsk bis­tand 27,7 mil­liarder kroner.
  • Brasil mot­tok mest i 2011 og 2010 takket være mil­liar­dene til bek­jem­pelse av avskoging.
  • I 2009 top­pet Tan­za­nia og Afghanistan listen.

Kilde: Norad. Mer sta­tis­tikk og data: Norsk bis­tand i tall.

Artikke­len ble først pub­lis­ert i net­tavisen Brostein.

TEMA

D

okument
arfilm

16 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen