Varsling er tema på årets kartellkonferanse

Den tidligere Siemens-varsleren Per Yngve Monsen og Ad:varsels redaktør Pål Hivand deltar denne uken som innledere om temaet varsling under LO Stats kartellkonferanse på Gol.

Den tidligere Siemens-varsleren Per Yngve Mon­sen og jeg deltar denne uken som innledere om temaet varsling under årets  LO Stats kartel­lkon­fer­anse. Kartel­lkon­fer­ansen omtales gjerne som er et av lan­dets vik­tig­ste poli­tiske verk­st­ed­er. Du finner alt fra kon­fer­ansen på aktuell.no og kon­fer­ansen over­føres direk­te på web-tv.

Blant årets innledere og deltakere  finnes statsmin­is­ter Jens Stoltenberg, LO-led­er Roar Flåten, Civi­ta-led­er Kristin Clemet, forsker Gud­mund Hernes, Mag­nus Mars­dal og par­tiled­er Ray­mond Johansen. Mon­sen og jeg avs­lut­ter kartel­lkon­fer­ansen tors­dag med temaet varsling: Varsleren — edel helt eller sim­pel sladrehank?  Du finner hele pro­gram­met her.

Per Yngve Mon­sen vil snakke om Siemens-sak­en og erfarin­gene han har gjort seg under­veis og i etterkant av denne og andre varslingssak­er. Selv vil jeg fokusere på varslernes infor­masjons­be­hov, svakhetene i dagens varslervern og behovet for styr­ket lovverk og en egen varsleren­het (ombud­sor­d­ning) for å styrke varslernes rettigheter.

Varsleren — først og fremst en illo­jal sladrehank?

Men først og fremst ønsker jeg å formi­dle at forestill­in­gene om varslerne som illo­jale sladrehanker og kon­flik­t­søk­ende vrang­peis­er lever i beste vel­gående.  Arbei­dsmin­is­ter Hanne Bjurstrøm advarte i som­mer mot hek­se­jakt i arbei­d­slivet, der hun uttalte at hun fryk­tet at arbei­d­stak­erne ville bruk­er et bedre varslervern som en mid­del til henge ut sakesløse kol­le­gaer og arbei­ds­gi­vere urettmes­sig.  En hold­ning stort­ingsrep­re­sen­tant Geir Polle­stand (Sp) nylig gjorde seg til tals­mann for da han uttalte:

Vi kan ikke ha fritt fram for varsling av ethvert forhold. Man må ta ting internt først. Varsling skal ikke kunne brukes i den hen­sikt å skade en bedrift. Det er mange kon­flik­ter på arbei­d­splass­er som ikke har med varsling å gjøre.

Javisst er det mange kon­flik­ter på arbei­d­splass­er, og de fær­reste har med varsling å gjøre. Folk flest sliter ikke med dårlig arbei­dsmiljø heller. Allikev­el har vi alt­så internkon­troller, arbei­dsmiljølover og forskrifter, ver­neom­bud og tillitsval­gte. For å verne de som eventuelt kan rammes av føl­gene av et man­gel­fullt arbeidsmiljø.

Under stort­ingsrep­re­sen­tan­ten og stat­srå­dens retorikk, ser man kon­turene av en høyst lev­ende forestill­ing om varsleren som en illo­jal sladrehank, en kveru­lant og en ondsin­net kran­gle­fant. Det er påtake­lig nok det samme bildet som mange av de som er gjen­stand for varsling forsøk­er å skape av varslerne.

Det er trist at lov­giverne ikke er kom­met lengre enn som så. Og det er der­for Ad:varsel er nød­vendig i kam­p­en for bedre varslervern og en ombud­sor­d­ning for norske varslere. Nå er det å håpe at norsk fag­beveg­else oppdager behovet for å stå skul­der ved skul­dr­er med norske varslere.

2 KOMMENTARER

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Olav A. Øvre­bø, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Ad:varsel: Varsling er tema på årets kartel­lkon­fer­anse http://bit.ly/fcYQPT […]

  2. […] på Gol. Den tidligere Siemens-varsleren Per-Yngve Mon­sen og jeg var invitert for å snakke om varsling — om hvor­dan det kan arte seg for den enkelte og om hvor­for dagens varslervern er util­strekke­lig. Et […]

til toppen