Varsling er tema på årets kartellkonferanse

Den tidligere Siemens-varsleren Per Yngve Monsen og Ad:varsels redaktør Pål Hivand deltar denne uken som innledere om temaet varsling under LO Stats kartellkonferanse på Gol.

Den tid­li­ge­re Sie­mens-vars­le­ren Per Yng­ve Mon­sen og jeg del­tar den­ne uken som inn­le­de­re om tema­et vars­ling under årets  LO Stats kar­tell­kon­fe­ran­se. Kar­tell­kon­fe­ran­sen omta­les gjer­ne som er et av lan­dets vik­tigs­te poli­tis­ke verk­ste­der. Du fin­ner alt fra kon­fe­ran­sen på aktuell.no og kon­fe­ran­sen over­fø­res direk­te på web-tv.

Blant årets inn­le­de­re og del­ta­ke­re  fin­nes stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg, LO-leder Roar Flå­ten, Civi­ta-leder Kris­tin Cle­met, fors­ker Gud­mund Her­nes, Mag­nus Mars­dal og parti­le­der Ray­mond Johan­sen. Mon­sen og jeg avslut­ter kar­tell­kon­fe­ran­sen tors­dag med tema­et vars­ling: Vars­le­ren — edel helt eller sim­pel sladre­hank?  Du fin­ner hele pro­gram­met her.

Per Yng­ve Mon­sen vil snak­ke om Sie­mens-saken og erfa­rin­ge­ne han har gjort seg under­veis og i etter­kant av den­ne og and­re vars­lings­sa­ker. Selv vil jeg foku­se­re på vars­ler­nes infor­ma­sjons­be­hov, svak­he­te­ne i dagens vars­ler­vern og beho­vet for styr­ket lov­verk og en egen vars­ler­en­het (ombuds­ord­ning) for å styr­ke vars­ler­nes ret­tig­he­ter.

Vars­le­ren — først og fremst en illo­jal sladre­hank?

Men først og fremst øns­ker jeg å for­mid­le at fore­stil­lin­ge­ne om vars­ler­ne som illo­ja­le sladre­han­ker og kon­flikt­sø­ken­de vrang­pei­ser lever i bes­te vel­gå­en­de.  Arbeids­mi­nis­ter Hanne Bjur­strøm advar­te i som­mer mot hekse­jakt i arbeids­li­vet, der hun uttal­te at hun fryk­tet at arbeids­ta­ker­ne vil­le bru­ker et bed­re vars­ler­vern som en mid­del til hen­ge ut sakes­løse kol­le­ga­er og arbeids­gi­ve­re urett­mes­sig.  En hold­ning stor­tings­re­pre­sen­tant Geir Polle­stand (Sp) nylig gjor­de seg til tals­mann for da han uttal­te:

Vi kan ikke ha fritt fram for vars­ling av ethvert for­hold. Man må ta ting internt først. Vars­ling skal ikke kun­ne bru­kes i den hen­sikt å ska­de en bedrift. Det er man­ge kon­flik­ter på arbeids­plas­ser som ikke har med vars­ling å gjø­re.

Javisst er det man­ge kon­flik­ter på arbeids­plas­ser, og de fær­res­te har med vars­ling å gjø­re. Folk flest sli­ter ikke med dår­lig arbeids­mil­jø hel­ler. Alli­ke­vel har vi alt­så intern­kon­trol­ler, arbeids­miljø­lo­ver og for­skrif­ter, verne­om­bud og til­lits­valg­te. For å ver­ne de som even­tu­elt kan ram­mes av føl­ge­ne av et man­gel­fullt arbeids­mil­jø.

Under stor­tings­re­pre­sen­tan­ten og stats­rå­dens reto­rikk, ser man kon­tu­re­ne av en høyst leven­de fore­stil­ling om vars­le­ren som en illo­jal sladre­hank, en kve­ru­lant og en ond­sin­net krangle­fant. Det er påta­ke­lig nok det sam­me bil­det som man­ge av de som er gjen­stand for vars­ling for­sø­ker å ska­pe av vars­ler­ne.

Det er trist at lov­gi­ver­ne ikke er kom­met leng­re enn som så. Og det er der­for Ad:varsel er nød­ven­dig i kam­pen for bed­re vars­ler­vern og en ombuds­ord­ning for nors­ke vars­le­re. Nå er det å håpe at norsk fag­be­ve­gel­se opp­da­ger beho­vet for å stå skul­der ved skuld­rer med nors­ke vars­le­re.

2 KOMMENTARER

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Olav A. Øvre­bø, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Ad:varsel: Vars­ling er tema på årets kar­tell­kon­fe­ran­se http://bit.ly/fcYQPT […]

  2. […] på Gol. Den tid­li­ge­re Sie­mens-vars­le­ren Per-Yng­ve Mon­sen og jeg var invi­tert for å snak­ke om vars­ling — om hvor­dan det kan arte seg for den enkel­te og om hvor­for dagens vars­ler­vern er util­strek­ke­lig. Et […]

til toppen