Sykehusdirektør blåste varsler

Sykehusdirektør offentliggjorde kritikk og varslerens identitet ved Sykehuset Innherred. Nå skal saken granskes av eksterne eksperter.

Fore­taks­ad­vo­kat Ben­te LaFor­ce vars­let i janu­ar i år sty­ret ved Syke­hu­set Inn­lan­det om bekym­rin­ger hun had­de rundt admi­ni­stre­ren­de direk­tør Mor­ten Lang-Rees hånd­te­ring av uli­ke saker knyt­tet til Divi­sjon psy­kisk helse­vern. Selv om sty­ret i janu­ar ga uttrykk for full til­lit til syke­hus­di­rek­tø­ren, har sty­ret nå snudd og øns­ker en eks­tern gransk­ning av saken.

Ett av momen­te­ne som har bidratt til den eks­ter­ne gransk­nin­gen er at direk­tør Mor­ten Lang-Ree har bidratt til å offent­lig­gjø­re inn­hol­det i kri­tik­ken mot ham og såle­des også iden­ti­te­ten til vars­le­ren — fore­taks­ad­vo­kat Ben­te LaFor­ce.Styre­le­der Ben­te H. Mej­dell utta­ler til Hamer Arbei­der­blad at saken fram­står som en ordi­nær vars­ler­sak for hen­ne, og at vars­le­ren såle­des har krav på beskyt­tel­se.

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Olav Tor­vund, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Ad:varsel: Syke­hus­di­rek­tør blås­te vars­ler http://bit.ly/eLNCUW […]

til toppen