Oppfordrer alle forskere til å bidra

Wikipedia blir bare viktigere og viktigere som kunnskapsressurs, og alle forskere bør bidra på sine felt, mener biologiprofessor Dag Olav Hessen.

Flere forskere vil bidra til Wikipedia når de bare blir bevisst muligheten, tror Dag Olav Hes­sen, pro­fes­sor i biolo­gi ved Uni­ver­sitetet i Oslo. Hes­sen har selv bidratt til den engel­skspråk­lige utgaven av nettleksikonet.

Wikipedia og forskerne - vignett. Ill: Håvard Legreid

Kon­septet bak Wikipedia er genialt, men­er Hes­sen. Han opplever at kvaliteten er økende på Wikipedia, og at opp­slagsver­ket bare blir vik­tigere og vik­tigere som kunnskapsressurs.

I Vox Pub­li­cas serie om kvalitet i Wikipedia og forskeres rolle, har Hes­sen vur­dert artikke­len om evo­lusjon­ste­ori i bok­mål­sut­gaven av Wikipedia.

Hvor­dan ser du på selve Wikipedia-mod­ellen i forhold til tradis­jonelle redaksjonsmodeller?
“Jeg synes det er et genialt kon­sept. Et mulig prob­lem er rik­tig­nok etter­ret­te­ligheten. Synes den engelske ver­sjo­nen er veldig bra. Mitt inntrykk er at artik­lene på Wikipedia i lav grad er preget av feilak­tigheter, selv om en del artik­ler kan­skje er ufullstendige.

I utgangspunk­tet fryk­tet jeg at det skulle være mye tull og tøys på Wikipedia, hvor aktør­er med ulik agen­da skulle slippe til. Men nå men­er jeg tvert imot å reg­istrere en sak­lighet­skul­tur på Wikipedia.

Andre pluss med Wikipedia er at det gir mulighet for kon­tin­uerlig opp­da­ter­ing, det er fritt tilgjen­gelig for alle, og det er interaktivt.”

Har du selv bidratt til Wikipedia?
“Nei, ikke på den norske utgaven. Men jeg har bidratt på den engelske.”

Hvis du oppdager noe som er feil, mis­visende eller dårlig i en Wikipedia-artikkel på ditt fagfelt, vil du da selv forbedre den eller ta ini­tia­tiv til at andre gjør det?
“Ja, hvis jeg hadde sett noe grovt mis­visende, ville jeg tatt ini­tia­tiv. For eksem­pel hvis jeg fant en artikkel med kreasjon­is­tisk vinkling.”

Bør forskere engas­jere seg i å høyne kvaliteten på Wikipedia? Eller bør dette over­lates til de “faste” wikipedianerne?
“Ja, forskere bør bidra til Wikipedia. Wikipedia er et verk­tøy som blir vik­tigere og vik­tigere, sam­tidig som det blir mer og mer brukt.”

Hva kan gjøres for at flere forskere skal engas­jere seg i Wikipedia?
“Jeg opp­for­dr­er alle til å bidra på sine felt, for eksem­pel gjen­nom kor­riger­ing og jus­ter­ing av eksis­terende artik­ler. Grun­nen til den rel­a­tivt lave deltakelsen så langt tror jeg rett og slett er at mange ikke har tenkt tanken. Jeg er over­be­vist om at mange forskere ville bidratt til Wikipedia hvis bevis­s­theten rundt Wikipedia hadde vært høyere.

Jeg tror net­topp bevis­st­gjøring omkring Wikipedias rolle som formidlingskanal er vik­tig. En grunn til den lave deltakelsen er kan­skje at mange forskere tenker at Wikipedia er et sted for ”de glade amatør­er”. En annen grunn kan være at det er tid­krevende sam­tidig som det ikke er meritterende.”

Hvor­dan vil du karak­teris­ere Wikipedia som kanal for forskn­ings­formidling og som kunnskapsressurs?
“Selv bruk­er jeg Wikipedia en god del. Det er en kunnskap­sres­surs som bare blir vik­tigere og vik­tigere. Kunnskapen kor­rigeres kon­tin­uerlig og det er god kvalitetssikring. Jo flere som er med, dess bedre blir det.”

“Godt oppdatert”

Dag Olav Hes­sens vur­der­ing av artikke­len om evo­lusjon­ste­ori i bok­mål­sut­gaven av Wikipedia.
(Skala: 1–5, der 1 er best)

  • Rik­tighet: 2
  • Aktu­alitet: 2
  • Full­s­tendighet: 3
  • Forståe­lighet: 1
  • Sam­let karak­ter: 2

Utdypende kom­mentar­er:
“Dette er en bra Wikipedia-artikkel. Den er godt opp­datert, den er vel­skrevet, den har gode lenker videre og jeg fant lite feil. En svakhet er at den har et noe snev­ert kilde­til­fang. Det går ut over etterretteligheten.”

TEMA

W

ikipedi
a

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen