Oppfordrer alle forskere til å bidra

Wikipedia blir bare viktigere og viktigere som kunnskapsressurs, og alle forskere bør bidra på sine felt, mener biologiprofessor Dag Olav Hessen.

Fle­re fors­ke­re vil bidra til Wiki­pe­dia når de bare blir bevisst mulig­he­ten, tror Dag Olav Hes­s­en, pro­fes­sor i bio­lo­gi ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Hes­s­en har selv bidratt til den engelsk­språk­li­ge utga­ven av nettleksikonet.

Wikipedia og forskerne - vignett. Ill: Håvard Legreid

Kon­sep­tet bak Wiki­pe­dia er geni­alt, mener Hes­s­en. Han opp­le­ver at kva­li­te­ten er øken­de på Wiki­pe­dia, og at opp­slags­ver­ket bare blir vik­ti­ge­re og vik­ti­ge­re som kunnskapsressurs.

I Vox Pub­li­cas serie om kva­li­tet i Wiki­pe­dia og fors­ke­res rol­le, har Hes­s­en vur­dert artik­ke­len om evo­lu­sjons­teori i bok­måls­ut­ga­ven av Wikipedia.

Hvor­dan ser du på selve Wiki­pe­dia-model­len i for­hold til tra­di­sjo­nel­le redaksjonsmodeller?
«Jeg synes det er et geni­alt kon­sept. Et mulig pro­blem er rik­tig­nok etter­ret­te­lig­he­ten. Synes den engels­ke ver­sjo­nen er vel­dig bra. Mitt inn­trykk er at artik­le­ne på Wiki­pe­dia i lav grad er pre­get av feil­ak­tig­he­ter, selv om en del artik­ler kan­skje er ufullstendige.

I utgangs­punk­tet fryk­tet jeg at det skul­le være mye tull og tøys på Wiki­pe­dia, hvor aktø­rer med ulik agen­da skul­le slip­pe til. Men nå mener jeg tvert imot å regist­re­re en sak­lig­hets­kul­tur på Wikipedia.

And­re pluss med Wiki­pe­dia er at det gir mulig­het for kon­ti­nu­er­lig opp­da­te­ring, det er fritt til­gjen­ge­lig for alle, og det er interaktivt.»

Har du selv bidratt til Wikipedia?
«Nei, ikke på den nors­ke utga­ven. Men jeg har bidratt på den engelske.»

Hvis du opp­da­ger noe som er feil, mis­vi­sen­de eller dår­lig i en Wiki­pe­dia-artik­kel på ditt fag­felt, vil du da selv for­bed­re den eller ta ini­tia­tiv til at and­re gjør det?
«Ja, hvis jeg had­de sett noe grovt mis­vi­sen­de, vil­le jeg tatt ini­tia­tiv. For eksem­pel hvis jeg fant en artik­kel med krea­sjo­nis­tisk vinkling.»

Bør fors­ke­re enga­sje­re seg i å høy­ne kva­li­te­ten på Wiki­pe­dia? Eller bør det­te over­la­tes til de “fas­te” wikipedianerne?
«Ja, fors­ke­re bør bidra til Wiki­pe­dia. Wiki­pe­dia er et verk­tøy som blir vik­ti­ge­re og vik­ti­ge­re, sam­ti­dig som det blir mer og mer brukt.»

Hva kan gjø­res for at fle­re fors­ke­re skal enga­sje­re seg i Wikipedia?
«Jeg opp­ford­rer alle til å bidra på sine felt, for eksem­pel gjen­nom kor­ri­ge­ring og jus­te­ring av eksis­te­ren­de artik­ler. Grun­nen til den rela­tivt lave del­ta­kel­sen så langt tror jeg rett og slett er at man­ge ikke har tenkt tan­ken. Jeg er over­be­vist om at man­ge fors­ke­re vil­le bidratt til Wiki­pe­dia hvis bevisst­he­ten rundt Wiki­pe­dia had­de vært høyere.

Jeg tror nett­opp bevisst­gjø­ring omkring Wiki­pe­dias rol­le som for­mid­lings­ka­nal er vik­tig. En grunn til den lave del­ta­kel­sen er kan­skje at man­ge fors­ke­re ten­ker at Wiki­pe­dia er et sted for ”de gla­de ama­tø­rer”. En annen grunn kan være at det er tid­kre­ven­de sam­ti­dig som det ikke er meritterende.»

Hvor­dan vil du karak­te­ri­se­re Wiki­pe­dia som kanal for forsk­nings­for­mid­ling og som kunnskapsressurs?
«Selv bru­ker jeg Wiki­pe­dia en god del. Det er en kunn­skaps­res­surs som bare blir vik­ti­ge­re og vik­ti­ge­re. Kunn­ska­pen kor­ri­ge­res kon­ti­nu­er­lig og det er god kva­li­tets­sik­ring. Jo fle­re som er med, dess bed­re blir det.»

«Godt oppdatert»

Dag Olav Hess­ens vur­de­ring av artik­ke­len om evo­lu­sjons­teori i bok­måls­ut­ga­ven av Wikipedia.
(Ska­la: 1–5, der 1 er best)

  • Rik­tig­het: 2
  • Aktua­li­tet: 2
  • Full­sten­dig­het: 3
  • For­ståe­lig­het: 1
  • Sam­let karak­ter: 2

Utdy­pen­de kommentarer:
«Det­te er en bra Wiki­pe­dia-artik­kel. Den er godt opp­da­tert, den er vel­skre­vet, den har gode len­ker vide­re og jeg fant lite feil. En svak­het er at den har et noe sne­vert kilde­til­fang. Det går ut over etterretteligheten.»

TEMA

W

ikipedi
a

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen