Mediestøtte uten kvalitetskrav

Debat­ten om medie­støt­te er for sne­ver og skjer på pres­sens pre­mis­ser. Medie­ne må utford­res på hvor­dan de kan leve­re den jour­na­lis­tikk og leve opp til den sam­funns­rol­len som sub­si­die­ne forutsetter.