Nyhetsbrev uke 25

Blant temaene: Opphavsrett, visualisering og bud for oppegående journalistikk.

Blant temaene på Vox Pub­li­ca denne gang: Sven Egil Omdal kom­menter­er en rap­port fra det amerikanske medi­etil­synet, Fed­er­al Com­mu­ni­ca­tions Com­mis­sion (FCC), og han skriv­er om en truet amerikan­sk ikke-kom­mer­siell kringkast­ing. Bernt Hugen­hultz tar for seg Google Books og opphavs­rett, og Mar­tin Eide kom­mer med ti bud for en oppegående journalistikk.

Les også nye inn­legg på våre blog­ger: På Fak­ta først skriv­er Olav Anders Øvre­bø blant annet om visu­alis­er­ing av data og om vin­nerne av Open Data Challenge.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Blant annet arran­ger­er Uten­riks­de­parte­mentet kon­fer­ansen “Ti år i Afghanistan — hva nå?” i Oslo 29. sep­tem­ber. Du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling “Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: vl.no melder at Reg­jerin­gen gir lærere seks mil­lion­er kro­ner til arbeid mot anti­semit­tisme og rasisme, og nytimes.com skriv­er at USA utvikler verk­tøy som dis­si­den­ter kan bruke til å omgå nettsensur.

For å lese artiklene: 

USAs medi­etil­syn til avisene: Eg ser du har det vondt, men…
Imponerende analyse av krisen i amerikan­sk jour­nal­is­tikk, men ingen forslag om ny medi­estøtte. Av Sven Egil Omdal.

Lib­er­al, tro­verdig og hardt presset
Amerikan­sk ikke-kom­mer­siell kringkast­ing trues fra alle kan­ter. Av Sven Egil Omdal.

Google Books and the Nordic Model
Copy­right in many coun­tries needs to be adapt­ed in order to per­mit mass dig­i­ti­za­tion of the world’s cul­tur­al her­itage with­out deny­ing authors and right hold­ers fair remu­ner­a­tion. Av Bernt Hugenholtz.

Ti bud for en oppegående journalistikk
Jour­nal­is­tikken blir ikke min­dre vik­tig i et nytt medieland­skap. Den blir vik­tigere. Av Mar­tin Eide.

Fak­ta først:
Uun­nværlig visualisering

Prob­le­mer kan løs­es og kunnskap over­føres med visu­alis­er­ing av data. Av Olav Anders Øvrebø.

Folkeop­plysning er vakkert
David McCan­d­less forny­er jour­nal­is­tikken ved å sette forståelse foran nyhet. Av Olav Anders Øvrebø.

Livet er mer enn bare BNP
Designeren bak OECDs “Bedre liv”-indeks val­gte å gjøre visu­alis­erin­gen min­dre pre­sis enn dataene ga mulighet til. Av Olav Anders Øvrebø.

Europeiske apps-vin­nere kåret
Pris­er til apps, visu­alis­eringer, ideer og data-tilret­te­leg­ging, 430 deltakere. Av Olav Anders Øvrebø.

Vi vil sam­tidig også benytte anled­nin­gen til å ønske alle våre lesere en rik­tig god sommer.

Hilsen Vox Publica-redaksjonen.


INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen