Nyhetsbrev uke 25

Blant temaene: Opphavsrett, visualisering og bud for oppegående journalistikk.

Blant tema­ene på Vox Pub­li­ca den­ne gang: Sven Egil Omdal kom­men­te­rer en rap­port fra det ame­ri­kans­ke medie­til­sy­net, Federal Com­mu­ni­ca­tions Com­mis­sion (FCC), og han skri­ver om en tru­et ame­ri­kansk ikke-kom­mer­si­ell kring­kas­ting. Bernt Hugen­hultz tar for seg Goog­le Books og opp­havs­rett, og Mar­tin Eide kom­mer med ti bud for en oppe­gå­en­de jour­na­lis­tikk.

Les også nye inn­legg på våre blog­ger: På Fak­ta først skri­ver Olav Anders Øvre­bø blant annet om visu­ali­se­ring av data og om vin­ner­ne av Open Data Chal­len­ge.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Blant annet arran­ge­rer Uten­riks­de­par­te­men­tet kon­fe­ran­sen «Ti år i Afgha­ni­stan — hva nå?» i Oslo 29. sep­tem­ber. Du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling “Aktu­el­le len­ker”. Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: vl.no mel­der at Regje­rin­gen gir lære­re seks mil­lio­ner kro­ner til arbeid mot anti­se­mit­tis­me og rasis­me, og nytimes.com skri­ver at USA utvik­ler verk­tøy som dis­si­den­ter kan bru­ke til å omgå nett­sen­sur.

For å lese artik­le­ne:

USAs medie­til­syn til avi­se­ne: Eg ser du har det vondt, men…
Impo­ne­ren­de ana­ly­se av kri­sen i ame­ri­kansk jour­na­lis­tikk, men ingen for­slag om ny medie­støt­te. Av Sven Egil Omdal.

Libe­ral, tro­ver­dig og hardt pres­set
Ame­ri­kansk ikke-kom­mer­si­ell kring­kas­ting trues fra alle kan­ter. Av Sven Egil Omdal.

Goog­le Books and the Nor­dic Model
Copy­right in many countries needs to be adap­ted in order to perm­it mass digi­tiza­tion of the world’s cul­tural her­ita­ge wit­hout deny­ing aut­hors and right hol­ders fair remu­ne­ra­tion. Av Bernt Hugen­holtz.

Ti bud for en oppe­gå­en­de jour­na­lis­tikk
Jour­na­lis­tik­ken blir ikke mind­re vik­tig i et nytt medie­land­skap. Den blir vik­ti­ge­re. Av Mar­tin Eide.

Fak­ta først:
Uunn­vær­lig visu­ali­se­ring

Pro­ble­mer kan løses og kunn­skap over­fø­res med visu­ali­se­ring av data. Av Olav Anders Øvre­bø.

Folke­opp­lys­ning er vak­kert
David McCand­less for­ny­er jour­na­lis­tik­ken ved å set­te for­stå­el­se foran nyhet. Av Olav Anders Øvre­bø.

Livet er mer enn bare BNP
Desig­ne­ren bak OECDs “Bed­re liv”-indeks valg­te å gjø­re visu­ali­se­rin­gen mind­re pre­sis enn data­ene ga mulig­het til. Av Olav Anders Øvre­bø.

Euro­pe­is­ke apps-vin­ne­re kåret
Pri­ser til apps, visu­ali­se­rin­ger, ide­er og data-til­rette­leg­ging, 430 del­ta­ke­re. Av Olav Anders Øvre­bø.

Vi vil sam­ti­dig også benyt­te anled­nin­gen til å øns­ke alle våre lese­re en rik­tig god som­mer.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.


INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen