Hva skal vi med e‑valg?

Forsøket med e-valg var teknisk vellykket, men det grunnleggende spørsmålet er ikke besvart.

Kom­mu­nal- og region­alde­parte­mentet har net­topp gjen­nom­ført et forsøk som kan­skje rep­re­sen­ter­er det mest bane­bry­tende aspek­tet ved val­get i år. Freda­gen før val­gda­gen avs­lut­tet de forsøket med å kunne stemme over inter­nett, et forsøk som 10 kom­muner rundt om i lan­det har deltatt i. Fra å ha blitt unn­fanget som en sped idé blant enkelte poli­tikere, har departe­mentets folk lei­et ideen gjen­nom utred­ninger og vek­slende reg­jeringer, ut i ukjent far­vann og for­bi skum­le skjær. Det er ikke til å stikke under en stol at skep­tik­erne har vært mange, og under­veis har nok kan­skje troen på gjen­nom­før­barheten av inter­nettvalg også vært tøff å holde fast ved. Når de så den 11. sep­tem­ber, dagen før val­get, holdt en kon­fer­anse i Oslo hvor de kunne vise til et inter­nettvalg som for­løp uten store kom­p­likasjon­er, er det mange som fort­jen­er ros for innsat­sen. Det er et omfat­tende arbeid som lig­ger bak dette forsøket, og den tekniske gjen­nom­førin­gen har vært vel­lykket. Noen titalls vel­gere i Sandnes hadde fått feil bekref­telseskode på deres avgitte stem­mer og noen stem­mer i Åle­sund måtte telles manuelt, men forøvrig bar rap­portene bud om tøvær. De som har uttalt seg på kom­munenes veg­ne i avisene fram­står også til­fredse med forsøket. Fremde­les gjen­står mye analy­sear­beid av e‑valget, men noen data ble pre­sen­tert den 11.9.:

• 16,6% av vel­gerne i forsøk­skom­munene hadde stemt over internett.
• Dette utgjør 73,2% av forhåndsstemmene
• Avgitte stem­mer var noen­lunde like for alle alder­s­grup­per under 70 år, mens den sank bety­delig etter det. (Èn vel­ger over hun­dre år stemte elektronisk.)
• Den siste dagen vel­gerne kunne stemme var den enkeltda­gen flest vel­gere stemte.

Den tekniske gjen­nom­førin­gen må så langt jeg vet alt­så kunne beteg­nes som en suk­sess. Men kri­tik­erne har fremde­les ikke stil­net. Om under­teg­nede kan­skje ikke er en av dem, er jeg i alle fall avven­tende skep­tik­er. De vik­tig­ste ankepunk­tene mot inter­nettvalg er 1) sikker­het, 2) fravær av anonymitet og 3) formål.

Oliv­er Spy­cher — en sveit­sisk ekspert på tekniske val­gløs­ninger og dekrypter­ing — påpek­te under kon­fer­ansen at uansett hvilken teknisk løs­ning man vel­ger man­gler man i dag hun­dre pros­ent garan­ti for at vel­gerens han­dlinger kom­mer ube­sudlet gjen­nom sys­temet og rik­tig ut i andre enden. Han ga ros for del­er av den norske løs­nin­gen, men påpek­te blant annet en svakhet om at der­som både vel­gerens PC og smart­tele­fon var infis­ert av det samme viruset, så ville et slik virus kunne endre på hennes avgitte stemme uten at hun mer­ket det. Kåre Vol­lan har gått gjen­nom forskjel­lene mel­lom papir­valg, elek­tro­n­isk valg i val­glokalet, post­stem­ming og inter­nettvalg. Han tok ordet på kon­fer­ansen, og sto også ved pås­tandene sine om at inter­nettvalg har lav grad av tryg­ghet for velgerne.

Et svært vik­tig prin­sipp ved demokratiske valg er at de skal være hem­melige. Dette prin­sip­pet blir svekket når man i prak­sis kan stemme fra hvilken som helst lokasjon. Departe­mentet har tattt høyde for dette prob­lemet ved at man kan avgi stemme flere ganger. Bare den sist avgitte elek­tro­n­iske stem­men teller, og dette betyr at der­som noen andre enn vel­geren overvær­er stem­me­givin­gen, så kan hun ikke være sikker på at den avgitte stem­men er den som teller. Dessuten vil man også kunne stemme på papir, og der­som vel­geren har gjort dette vil denne sed­de­len trumfe den elek­tro­n­iske sed­de­len fra samme vel­ger. Prob­lemet med en slik løs­ning er imi­dler­tid at man da må kjøre par­al­lelle papir- og elek­tro­n­isk baserte valg, noe som ikke er økonomisk gun­stig. Men vik­tigst av alt: Der­som sikker­heten ikke er abso­lutt vil mange være skep­tiske til å legge elek­tro­n­iske spor etter seg. For den generelle lek­mann er det enkelt å forholde seg til det å plukke ut en papirsed­del i et avlukke, putte den i en kon­vo­lutt, og slippe den ned i en forseglet urne. Vel­gerne kan fysisk for­sikre seg om at alt går rik­tig for seg, og at ingen har avs­lørt hvilket par­ti de stemte på. Når man sender sin elek­tro­n­iske sed­del ut i cyber­space finnes det for den generelle vel­ger ingen mulighet for å kon­trollere at pros­essen har foregått uten at noen har kikket på. Man må stole på noen dataekspert­er som sier at dette er hem­melig, og at det er trygt.

Men vil vi ha det sånn? Vil vi byråkra­tis­ere val­gpros­essen, eller vil vi — akku­rat på dette området — at teknolo­gien net­topp ikke skal effek­tivis­ere arbei­det for­bun­det med gjen­nom­førin­gen av valg? Det finnes nok av områder hvor vi bare er fornøyd med at noe funker, og ikke hvor­dan noe funker. Fra mitt eget hverdagsliv kan jeg nevne i fleng, men la oss nøye oss med å nevne bilen og induk­sjon­splatene på kjøkkenet. Men poli­tiske valg, selve sym­bo­l­et på det demokratiske sam­fun­net vi er så glade for at vi har, bør ikke de være organ­is­ert slik at det er mulig for betrodde borg­ere uten særlig spis­skom­petanse å obser­vere pros­essen på val­gda­gen, og med egne øyne bekrefte at alt har for­løpt etter prosedyren? Fratar man majoriteten av befolknin­gen evnene til å følge val­gpros­essen skaper man fort grobunn for mis­tanker og kon­spir­asjon­ste­ori­er av ulike for­mer og farg­er. I sin tur løper man dermed større risiko for ille­git­imer­ing av val­gre­sul­tatet. Javisst opplever vi feil­tellinger og andre tab­ber i papir­valg, og forsøk på juks og manip­u­leringer forekom­mer også i kon­solid­erte demokrati­er slik som vårt eget. Men dette kan oppdages av mange andre, og hver feil og hvert forsøk på juks begrenser seg naturlig til en liten andel av de totale stemmene. Ved elek­tro­n­isk valg er det bare en hånd­full men­nesker som fak­tisk kan kon­trollere at ting har foregått etter prosedyren. Dessuten, hvis noen kyn­di­ge datafolk bestem­mer seg for (og klar­er) å manip­ulere stemmes­ed­lene, så lig­ger alle sed­lene fra mil­lion­er av vel­gere i den samme val­gur­nen. Isje bra!

For­målet med elek­tro­n­isk valg er å gjøre det bil­ligere, samt å gjøre valg mer tilgjen­gelig for folk som har vanske­lig for å komme seg til et stem­melokale. Sist­nevnte mål skal få opp val­gdeltakelsen. Så lenge sikker­het­sløs­nin­gen baser­er seg på at en papirstemme skal kunne trumfe den elek­tro­n­iske stem­men, vil man måtte kjøre par­al­lelle løs­ninger til evig tid. Dette er ikke bil­ligere enn papir­løs­nin­gen vi har i dag. Å sørge for at alle har like gode muligheter for å utføre sin demokratiske rett er selvsagt et yndet mål. Allerede i dag finnes det imi­dler­tid gode alter­na­tiv­er for de som ikke kom­mer seg til val­glokalet på val­gda­gen, slik som forhåndsstem­ming, post­stem­ming fra utlandet og val­gurn­er som tas med til syke­hjem. Vi behøver ikke elek­tro­n­isk valg for å opp­nå like muligheter for alle.

Godene vi får ved å gjen­nom­føre valg over inter­nett er diskutable, og hvis de forekom­mer er de triv­ielle eller mulig å opp­nå på andre måter. “Ondet” vi får er der­i­mot eksis­ten­sielt for demokrati­et: Vi fratar van­lige folk evnen til å kon­trollere val­gre­sul­tatet. På tross av den teknisk vel­lykkede gjen­nom­førin­gen av det norske e‑valgforsøket står jeg fort­satt igjen med det grunn­leggende spørsmålet: Hva skal vi med e‑valg?

Ps: Til for­ret­ning­sor­den skal det her nevnes at under­teg­nede i vår gjen­nom min still­ing ved UiB var del av en gruppe som del­tok i konkur­ransen om å få opp­draget med å eval­uere forsøket, uten å nå opp.

OPPDATERING: Kai Olsen og Hans Fredrik Nord­haug vis­er i en kro­nikk i Aften­posten hvor lett vel­gere kan la seg lure av falske nettsider. Nok en grunn til bekymring.

TEMA

K

ommunes
tyre- o
g fylke
stingsv
alget 2
011

7 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen