Partinøytralt engasjement

Nordmenns samfunnsengasjement har økt mer blant unge enn voksne etter 22. juli.

Hjelpe­korp­sets leder i Ber­gen Moni­ca Sæle bekref­ter at fle­re har meldt sin inter­es­se for Røde Kors sitt arbeid etter 22. juli. De som dri­ver opp­sø­ken­de arbeid for orga­ni­sa­sjo­nen ute på gata har også mer­ket effekten.

— Sym­pa­ti­en og giver­gle­den var størst den førs­te uken etter ter­ro­ren. Det var let­te­re å stop­pe folk og fle­re vis­te inter­es­se, sier Røde Kors-ansatt Vil­jar Sol­bak­ken (23).

Han sam­ler inn pen­ger i dusk­reg­net uten­for Sam­funns­vi­ten­ska­pe­lig fakul­tet på Nygårds­høy­den i Ber­gen. Stu­den­te­nes lom­mer inne­hol­der i dag stort sett rusk, av den ekte sort­en, men man­ge er like­vel hyg­ge­li­ge, for­tel­ler Solbakken.

Vil­jar Sol­bak­ken mer­ker økt inter­es­se for Røde Kors’ arbeid (foto: Sofie Gran Aspunvik)


— Jeg snak­ker mest med folk mel­lom 18 og 30 år, og de er vel­dig åpne og imøte­kom­men­de selv om de ikke nød­ven­dig­vis har noe å gi. Mitt inn­trykk er at inter­es­sen for fri­vil­lig­het og bistand er stør­re blant dem enn den eld­re garde.

22. juli-generasjonen

— Vi vil for all­tid være 22. juli-gene­ra­sjo­nen, sa AUF-leder Eskil Peder­sen under Arbei­der­par­ti­ets minne­mar­ke­ring for Utøya-ofre­ne 29. juli.

Peder­sens ord ser ut til å stem­me. Insti­tutt for sam­funns­forsk­ning (ISF) fast­slo nylig at unge mel­lom 16 og 24 år har blitt mer enga­sjer­te etter ter­ro­ren. I note­tet «Hva gjør ter­ro­ren med oss som sivil­sam­funn?» for­tel­ler fors­ker­ne Guro Øde­gaard, Dag Wol­le­bæk, Ber­nard Enjol­ras og Kari Steen-John­sen om økt til­lit mel­lom men­nes­ker og til insti­tu­sjo­ner. ISF-rap­por­ten viser også at vil­jen til å stem­me ved val­get 12. sep­tem­ber er stør­re enn før blant ungdom.

— Under­sø­kel­se­ne våre viser en økning i inter­es­sen for poli­tikk, og stør­re enga­sje­ment i fri­vil­li­ge orga­ni­sa­sjo­ner, sier Steen-Johnsen.

Hun under­stre­ker at enga­sje­men­tet fav­ner bredt, og ikke hoved­sa­ke­lig er myn­tet på parti­po­li­tikk. Hold­nings­end­rin­gen har resul­tert i hand­ling i form av orga­ni­sa­sjons­en­ga­sje­ment hos unge men­nes­ker, i stør­re grad enn blant voks­ne, for­tel­ler hun.

— Enga­sje­ment for fri­vil­lig­het og økt stem­me­vil­je blant unge kan for­sva­re bru­ken av begre­pet ”22. juli-gene­ra­sjo­nen”. Etter 11. sep­tem­ber-ter­ro­ren i USA så man en rask opp­sving i enga­sje­men­tet, før effek­ten for­svant igjen. Nå, ti år etter, ser man at de som var unge i 2001 har beholdt enga­sje­men­tet, i mot­set­ning til and­re deler av befolkningen.

Tar engasjementet med seg videre

Steen-John­sen mener det fin­nes grun­ner til å se lyst på mor­gen­da­gens samfunnsengasjement.

— At unge viser enga­sje­ment og vil­je til å stem­me, og det at de nå kom­mer i gang i ung alder, kan tyde på at de vil ta det med seg vide­re i livet og at ters­ke­len for å enga­sje­re seg i frem­ti­den er lavere.

Vil­jar Sol­bak­ken er enig med Steen-John­sen. Han tror hen­del­se­ne 22. juli har gitt næring til enga­sje­ment inn­ad i Nor­ge, og bevist at man ikke nød­ven­dig­vis må ret­te blik­ket mot u‑land for å fin­ne kamp­sa­ker å enga­sje­re seg i.

— For min egen del har jeg fått øyne­ne opp for vik­tig­he­ten av enga­sje­ment her hjem­me. Når man synes at man har det bra selv, er det let­te­re å se mot land i sør enn sin egen nabo. Like­vel er det for eksem­pel 60000 barn og unge som lever under fat­tig­doms­gren­sen i Nor­ge, så mye kan gjø­res her også, sier Solbakken.

Artik­ke­len ble først pub­li­sert i nett­avi­sen Bro­stein.

TEMA

T

erroran
grepet
22. jul
i 2011

21 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen