Ukens medienyheter: Mediemangfold, diskriminering og tillit

Kommersielle medier mener NRK truer mediemangfoldet, Google-ansatte protesterer mot kinesisk søkemotor, Facebook anklages for diskriminering og ny Ipsos-undersøkelse viser stor misnøye rundt amerikanske medier blant republikanere. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Facebook anklaget for å fremme diskriminering

Face­bo­ok stram­mer inn på mulig­he­ten til å mål­sty­re annon­ser. Bak­grun­nen er en kla­ge fra det ame­ri­kans­ke Depart­ment of Housing and Urban Devel­op­ment, som mener at Face­bo­oks mål­gruppe­sty­ring, som gjør det mulig å vel­ge bort at f.eks. afro-ame­ri­ka­ne­re, mus­li­mer, folk fra fat­ti­ge byde­ler osv. får se bolig­an­non­ser, vir­ker dis­kri­mi­ne­ren­de. Mål­sty­rin­gen av annon­ser og inn­hold er nett­opp det som gjør det mulig å bru­ke Face­bo­ok så effek­tivt til poli­tisk pro­pa­gan­da, da uli­ke grup­per mot­tar uli­ke bud­skap og kan set­tes opp mot hver­and­re. Sam­ti­dig har Face­bo­ok fjer­net 652 grup­per og kon­to­er som er brukt til påvirk­nings­kam­pan­jer i USA, Latin-Ame­ri­ka, Stor­bri­tan­nia og Midt­østen.

LES MER HOS DIGIDAY
LES MER HOS MEDIER24
LES MER HOS GUARDIAN (22/08/2018)

Stadig flere nordmenn kjøper smarthøyttalere

Rundt 120 000 nord­menn har gått til anskaf­fel­se av en smart­høyt­ta­ler i løpet av 2018, til tross for at høyt­ta­ler­ne ennå ikke for­står norsk. Det viser en spørre­un­der­sø­kel­se Norstat har gjen­nom­ført for Stif­tel­sen Elekt­ro­nikk­bran­sje. En smart­høyt­ta­ler kan, i til­legg til å spil­le musikk, for eksem­pel sty­re lys i huset eller bestil­le varer, og kon­trol­le­res ved å snak­ke til den. De størs­te til­by­der­ne er Ama­zon, Goog­le, Apple og Sam­sung. I USA eier hver sjet­te per­son et stem­me­styrt appa­rat.

LES MER HOS NRK (22/08/2018)

Stor andel republikanske velgere anser mediene som fiender

Iføl­ge en menings­må­ling fra Ipsos mener åtte av ti repub­li­kans­ke vel­ge­re at ame­ri­kans­ke medi­er behand­ler pre­si­dent Trump dår­lig, og hele 43 pro­sent av vel­ger­ne vil gi pre­si­den­ten makt til å sten­ge medi­er som «opp­fø­rer seg dår­lig». Menings­må­lin­gen viser også at halv­par­ten av de repub­li­kans­ke vel­ger­ne mener at medie­ne er fien­der av det ame­ri­kans­ke fol­ket.

LES MER HOS JOURNALISTEN (22/08/2018)

Åtte av ti repub­li­kans­ke vel­ge­re mener at ame­ri­kans­ke medi­er behand­ler pre­si­dent Trump dår­lig, iføl­ge Ipsos-under­sø­kel­se.

Nytt radioselskap etablert

NRK, P4 og Bau­er Media – som står bak all riks­dek­ken­de radio i Nor­ge – har etab­lert et nytt, fel­les sel­skap: Norsk Radio AS. Sel­ska­pet skal job­be for at norsk radio blir til­gjen­ge­lig på alle digi­ta­le platt­for­mer, inklu­dert Inter­nett og smart­høy­ta­le­re. Førs­te steg er appen Radio­play­er, som til­byr alle de riks­dek­ken­de, nors­ke radio­ka­na­le­ne. Også lokal­ra­dio­ene invi­te­res med i sam­ar­bei­det.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS MEDIER24 (20/08/2018)

Google-ansatte protesterer mot kinesisk søkemotor

Goog­les angi­ve­li­ge pla­ner om å utvik­le en ny søke­mo­tor som til­freds­stil­ler kine­sis­ke myn­dig­he­ters krav om inn­syn har vek­ket skar­pe reak­sjo­ner blant Goog­les ansat­te. Til sam­men har 1400 Goog­le-ansat­te sig­nert et brev hvor de blant annet kre­ver stør­re åpen­het, og hvor de set­ter spørs­måls­tegn ved sel­ska­pe­ts morals­ke vur­de­rin­ger.

LES MER HOS NY TIMES (20/08/2018)

Fransk ukeblad med Snapchat-suksess

Det frans­ke uke­bla­det Paris Match, som er ansett som en prin­t­in­sti­tu­sjon i Frank­ri­ke, har over syv mil­lio­ner uni­ke bru­ke­re på Sna­pchat hver måned. Seks ansat­te job­ber full­tid med å ska­pe inn­hold til Sna­pchat. Mens abon­nen­te­ne på uke­bla­det i hoved­sak er mel­lom 35 og 55 år, er Sna­pchat-pub­li­kum­met mel­lom 13 og 25 år. Inn­tek­te­ne er fore­lø­pig lave, og uke­bla­det håper det åpnes opp for mulig­he­ten til å plas­se­re fle­re annon­ser i frem­ti­den.

LES MER HOS DIGIDAY (17/08/2018)

Ny front mot NRK

I en kro­nikk i Dagens Nærings­liv går medie­top­per, sam­men med NHO, igjen ut mot NRK, som de beskri­ver som en trus­sel mot and­re nyhets­me­di­ers over­le­vel­se. Bak­grun­nen for utspil­let er medie­mel­din­gen regje­rin­gen skal leg­ge fram før jul, hvor blant annet opp­leg­get for medie­støt­te skal pre­sen­te­res. De kom­mer­si­el­le medie­ne mener NRK får for mye pen­ger og er for domi­ne­ren­de i en situa­sjon hvor and­re medi­er sli­ter med inn­tje­nin­gen, og må kut­te i redak­sjo­ne­ne. De får svar fra blant annet til­lits­valgt i NRK, Richard Aune, som ikke skjøn­ner hvor­dan krym­ping av NRK skal løse and­re medi­ers kri­se og bidra til mer medie­mang­fold.

LES KRONIKKEN HER (DN+)
LES OM NRK-KRITIKKEN HER
LES RICHARD AUNES SVAR HER
LES NRK-SJEFENS SVAR (16/08/2018)

Mediedebatt tok opp avisenes postutfordring

Under en medie­de­batt i Aren­dal var et av tema­ene utvik­lin­gen i Pos­ten. Ire­ne Hal­vor­sen i Natio­nen utford­ret poli­ti­ker­ne til å sva­re på hvil­ke utslag for­sla­get om å kut­te antal­let dager med post kan få. Hun under­stre­ket at til tross for at medie­bran­sjen har fullt fokus på digi­ta­li­se­ring, leser nord­menn flest papir­avi­ser. Åslaug Sem-Jacob­sen i Sen­ter­par­ti­et er neg­a­tiv til reduk­sjon i antall dager med post, mens kul­tur­mi­nis­ter Tri­ne Skei Gran­de uttal­te at man er opp­tatt av å få til gode løs­nin­ger for avi­se­ne. Rune Het­land i Lands­la­get for lokal­avi­ser krev­de rask hand­ling fra poli­ti­ker­ne.

LES MER HOS MEDIER24 (16/08/2018)

Mari Skurdal ny ansvarlig redaktør i Klassekampen

Redak­sjons­sjef og feature­re­dak­tør i Klasse­kam­pen, Mari Skur­dal, tar over for avtrop­pen­de redak­tør Bjør­gulv Braa­nen innen få uker. Skur­dal har vært med på å lede Klasse­kam­pen i over ti år. I tiden frem­over øns­ker hun blant annet å løf­te avi­sens uten­riks- og kommentar­stoff.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (16/08/2018)

TEMA

F

acebook

75 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen