Ukens medienyheter: Mediemangfold, diskriminering og tillit

Kommersielle medier mener NRK truer mediemangfoldet, Google-ansatte protesterer mot kinesisk søkemotor, Facebook anklages for diskriminering og ny Ipsos-undersøkelse viser stor misnøye rundt amerikanske medier blant republikanere. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Facebook anklaget for å fremme diskriminering

Face­book stram­mer inn på muligheten til å mål­styre annonser. Bak­grun­nen er en klage fra det amerikanske Depart­ment of Hous­ing and Urban Devel­op­ment, som men­er at Face­books mål­grup­pestyring, som gjør det mulig å velge bort at f.eks. afro-amerikanere, mus­limer, folk fra fat­tige bydel­er osv. får se boli­gan­nonser, virk­er diskrim­inerende. Mål­styrin­gen av annonser og innhold er net­topp det som gjør det mulig å bruke Face­book så effek­tivt til poli­tisk pro­pa­gan­da, da ulike grup­per mot­tar ulike bud­skap og kan settes opp mot hveran­dre. Sam­tidig har Face­book fjer­net 652 grup­per og kon­to­er som er brukt til påvirkn­ingskam­pan­jer i USA, Latin-Ameri­ka, Storbri­tan­nia og Midtøsten.

LES MER HOS DIGIDAY
LES MER HOS MEDIER24
LES MER HOS GUARDIAN (22/08/2018)

Stadig flere nordmenn kjøper smarthøyttalere

Rundt 120 000 nord­menn har gått til anskaf­felse av en smarthøyt­taler i løpet av 2018, til tross for at høyt­talerne ennå ikke forstår norsk. Det vis­er en spør­re­un­der­søkelse Nor­stat har gjen­nom­ført for Stif­telsen Elek­tron­ikkbran­sje. En smarthøyt­taler kan, i til­legg til å spille musikk, for eksem­pel styre lys i huset eller bestille var­er, og kon­trolleres ved å snakke til den. De største tilby­derne er Ama­zon, Google, Apple og Sam­sung. I USA eier hver sjette per­son et stemmestyrt apparat.

LES MER HOS NRK (22/08/2018)

Stor andel republikanske velgere anser mediene som fiender

Ifølge en meningsmåling fra Ipsos men­er åtte av ti repub­likanske vel­gere at amerikanske medi­er behan­dler pres­i­dent Trump dårlig, og hele 43 pros­ent av vel­gerne vil gi pres­i­den­ten makt til å stenge medi­er som «oppfør­er seg dårlig». Meningsmålin­gen vis­er også at halv­parten av de repub­likanske vel­gerne men­er at medi­ene er fien­der av det amerikanske folket.

LES MER HOS JOURNALISTEN (22/08/2018)

Åtte av ti repub­likanske vel­gere men­er at amerikanske medi­er behan­dler pres­i­dent Trump dårlig, ifølge Ipsos-undersøkelse.

Nytt radioselskap etablert

NRK, P4 og Bauer Media – som står bak all riks­dekkende radio i Norge – har etablert et nytt, felles sel­skap: Norsk Radio AS. Sel­skapet skal jobbe for at norsk radio blir tilgjen­gelig på alle dig­i­tale plat­tformer, inklud­ert Inter­nett og smarthøy­talere. Første steg er appen Radio­play­er, som tilbyr alle de riks­dekkende, norske radiokana­lene. Også lokalra­dioene inviteres med i samarbeidet.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS MEDIER24 (20/08/2018)

Google-ansatte protesterer mot kinesisk søkemotor

Googles angivelige plan­er om å utvikle en ny søke­mo­tor som til­fredsstiller kine­siske myn­digheters krav om innsyn har vekket skarpe reak­sjon­er blant Googles ansat­te. Til sam­men har 1400 Google-ansat­te sign­ert et brev hvor de blant annet krev­er større åpen­het, og hvor de set­ter spørsmål­stegn ved sel­skapets moralske vurderinger.

LES MER HOS NY TIMES (20/08/2018)

Fransk ukeblad med Snapchat-suksess

Det franske uke­bladet Paris Match, som er ansett som en print­in­sti­tusjon i Frankrike, har over syv mil­lion­er unike brukere på Snapchat hver måned. Seks ansat­te job­ber fulltid med å skape innhold til Snapchat. Mens abon­nen­tene på uke­bladet i hov­ed­sak er mel­lom 35 og 55 år, er Snapchat-pub­likum­met mel­lom 13 og 25 år. Inntek­tene er foreløpig lave, og uke­bladet håper det åpnes opp for muligheten til å plassere flere annonser i fremtiden.

LES MER HOS DIGIDAY (17/08/2018)

Ny front mot NRK

I en kro­nikk i Dagens Næringsliv går medi­etop­per, sam­men med NHO, igjen ut mot NRK, som de beskriv­er som en trussel mot andre nyhetsme­diers over­levelse. Bak­grun­nen for utspillet er mediemeldin­gen reg­jerin­gen skal legge fram før jul, hvor blant annet opp­legget for medi­estøtte skal pre­sen­teres. De kom­mer­sielle medi­ene men­er NRK får for mye penger og er for dominerende i en situ­asjon hvor andre medi­er sliter med innt­jenin­gen, og må kutte i redak­sjonene. De får svar fra blant annet tillitsval­gt i NRK, Richard Aune, som ikke skjøn­ner hvor­dan krymp­ing av NRK skal løse andre mediers krise og bidra til mer mediemangfold.

LES KRONIKKEN HER (DN+)
LES OM NRK-KRITIKKEN HER
LES RICHARD AUNES SVAR HER
LES NRK-SJEFENS SVAR (16/08/2018)

Mediedebatt tok opp avisenes postutfordring

Under en mediede­batt i Aren­dal var et av temaene utviklin­gen i Posten. Irene Halvors­en i Natio­nen utfor­dret poli­tik­erne til å svare på hvilke utslag forslaget om å kutte antallet dager med post kan få. Hun under­streket at til tross for at mediebran­sjen har fullt fokus på dig­i­talis­er­ing, leser nord­menn flest papi­ravis­er. Åslaug Sem-Jacob­sen i Sen­ter­par­ti­et er neg­a­tiv til reduk­sjon i antall dager med post, mens kul­tur­min­is­ter Trine Skei Grande uttalte at man er opp­tatt av å få til gode løs­ninger for avisene. Rune Het­land i Land­slaget for lokalavis­er krevde rask han­dling fra politikerne.

LES MER HOS MEDIER24 (16/08/2018)

Mari Skurdal ny ansvarlig redaktør i Klassekampen

Redak­sjon­ss­jef og fea­tur­eredak­tør i Klassekam­p­en, Mari Skurdal, tar over for avtrop­pende redak­tør Bjør­gulv Braa­nen innen få uker. Skurdal har vært med på å lede Klassekam­p­en i over ti år. I tiden fre­mover ønsker hun blant annet å løfte avisens uten­riks- og kommentarstoff.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (16/08/2018)

TEMA

F

acebook

76 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen